Počet záznamů: 1  

Neuronismo y reticulismo: Neuronal-glial circuits unify the reticular and neuronal theories of brain organisation

 1. 1. 0317736 - UEM-P 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Verkhratsky, Alexei
  Neuronismo y reticulismo: Neuronal-glial circuits unify the reticular and neuronal theories of brain organisation.
  [Nuronismo y reticulismo: Neuronálně-gliální obvody sjednocují retikulární a neuronální teorie organizace mozku.]
  Acta Physiologica. Roč. 195, č. 1 (2009), s. 111-122 ISSN 1748-1708
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: gliotransmitters * neurotransmitters * history of neuroscience
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 2.810, rok: 2009

  The neuronal doctrine, which shaped the development of neuroscience, was born from a long-lasting struggle between reticularists, who assumed internal continuity of neural networks and neuronists, who defined the brain as a network of physically separated cellular entities, defined as neurones. It has been shown that many levels of integration, both morphological and functional, presented by neuronal-glial circuitry ensure the spatial and temporal multiplication of brain cognitive power.

  Neuronální doktrína, která formovala vývoj neurověd, se zrodila z dlouhodobého zápasu mezi retikularisty, kteří předpokládali vnitřní kontinuitu neurálních sítí, a neuronisty, kteří definovali mozek jako síť fyzicky oddělených buněčných entit, definovaných jako neurony. Ukázalo se, že v CNS existuje mnoho úrovní integrace, jak morfologické, tak i funkční ve formě neuronálně-gliálních okruhů, které zajišťují prostorovou a časovou multiplikaci kognitivních schopností mozku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167311