Search results

 1. 1.
  0572963 - ÚCHP 2024 CZ cze J - Journal Article
  Hušek, Matěj - Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael
  Mono-spalování čistírenských kalů jako cesta ke kritické surovině.
  [Mono-incineration of sewage sludge as a route to critical raw material.]
  Odpadové fórum. Roč. 24, č. 6 (2023), s. 16-18. ISSN 1212-7779
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000025
  Grant - others:GA AV ČR(CZ) StrategieAV21/17
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * ash * incineration
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343484

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22023061514050.pdf12.1 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0572705 - ÚCHP 2024 CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Hušek, Matěj
  Organic fluorine content and change during thermal treatmen.
  Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2023 - (Bendová, M.; Wagner, Z.; Windell, L.), s. 26-27. ISBN 978-80-86186-29-0.
  [Bažant postraguate conference 2023. Prague (CZ), 31.05.2023-01.06.2023]
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000025; GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : organic fluorine * sewage sludge * thermal treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343313

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Husek.pdf443 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0572014 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Hušek, Matěj - Komárek, M. - Vítková, M. - Cajthaml, Tomáš - Čechmánková, J. - Vácha, R.
  Ověřená technologie pro odstraňování organických polutantů z čistírenských kalů procesem pyrolýzy.
  [Proven technology for the removal of organic pollutants from sewage sludge by pyrolysis.]
  Internal code: odstraňování organických polutantů pyrolýzou ; 2023
  Technical parameters: Ověřená technologie spočívá ve využití procesu pyrolýzy probíhající při teplotách 500–650 °C v prostředí omezeném na volný kyslík, s následným spálením primárního pyrolýzního plynu za teploty až 1100 °C. Ověření proběhlo s reálným čistírenským kalem přirozeně kontaminovaným organickými polutanty. Technické parametry jsou detailně specifikovány v protokolu o ověřené technologii.
  Economic parameters: Oproti jiným způsobům nakládání s čistírenskými kaly (přímá aplikace na půdy, kompostování) dochází ke značnému zmenšení objemu a hmoty tohoto odpadu, jeho úplné hygienizaci a stabilizaci, tudíž lze snížit náklady na odstraňování tohoto odpadu (čistírenského kalu). Ekonomiku procesu lze dále vylepšit vyjmutím produkovaného biouhlu vyrobeného z čistírenského kalu z katalogu odpadů a jeho certifikací na pomocnou půdní látku. Vzniklý produkt – biouhel, je potenciálně pak dále obchodovatelnou komoditou.
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK21020022
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:61388971
  Keywords : pyrolysis * sewage sludge * endocrine disruptors * POPs * pharmaceuticals
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0342851

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Pyrolýza ČK_Technická část Ověřená technologie 4.0.pdf6426.9 KBAuthor´s preprintopen-access
  Pyrolýza ČK_Formulář Oveřená technologie 4.0.pdf5262.7 KBAuthor´s preprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0570712 - ÚCHP 2024 RIV JP eng C - Conference Paper (international conference)
  Hušek, Matěj - Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael
  Pyrolysis of sewage sludge as an alternative to incineration.
  Abstract book. 2023, s. 215-216.
  [The 3R International Scientific Conference on Material Cycles and Waste Management /9./ - online. Kyoto (JP), 13.03.2023-18.03.2023]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * pyrolysis * organic pollutants
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0342036

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  3RINCs 2023_Abstract Book_v.1.0.pdf333.6 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0567240 - ÚCHP 2023 CZ cze V - Research Report
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Hušek, Matěj - Šyc, Michal
  Přehled technologií pro zpracování kalů a recyklaci fosforu.
  [Overview of technologies for sludge treatment and phosphorus recycling.]
  Praha, 2022. 43 s. 2.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS02030008
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * sludge management * phosphorus
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338547

             
   
   
 6. 6.
  0566932 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Čárský, Milan - Hejtmánek, Vladimír - Kaštánek, František - Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Funkční vzorek paliva obsahující čistírenské kaly s aditivy z elektroodpadních materiálů a odpadů ze zemědělské výroby s důrazem na optimalizaci výhřevnosti paliva - TN01000048/05 – V021.
  [Functional fuel sample containing sewage sludge with additives from e-waste materials and waste from agricultural production with emphasis on optimization of fuel calorific value - TN01000048/05 - V021.]
  Internal code: přípravu tuhého paliva peletizací ; 2022
  Technical parameters: Technické řešení se týká využití stabilizovaných čistírenských kalů a odpadních plastů z vytříděného elektroodpadu pro přípravu tuhého paliva peletizací. Tyto kaly, společně s odpadními plasty skýtají značný energetický potenciál, který lze využít přímým spalováním např. ve fluidních kotlích nebo kotlích se stacionární vrstvou. Jednoduchými mechanickými operacemi je možno směs čistírenských kalů a odpadních plastů převést na pelety a spálit řízeným způsobem ve fluidní vrstvě (vznosu). Vyrobené teplo se dá využít k ohřevu (vytápění) nebo výrobě elektrické energie a nahradit tak drahá a v současné době nedostatková (zemní plyn) paliva vyráběná z fosilních zdrojů.
  Economic parameters: Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo). Zároveň toto palivo vyhovuje podmínkám skladování, pelety jsou mechanicky odolné proti otěru, poměrně pevné a soudržné. Při správném způsobu skladování nepodléhají rozpadu nebo biologickému znehodnocení (plesnivění). Tuhé palivo je hygienicky nezávadné
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : solid fuels * pelletizing * sewage sludge
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338195

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V021.docx112.3 MBAuthor´s preprintrequire
   
   
 7. 7.
  0566931 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Čárský, Milan - Hejtmánek, Vladimír - Kaštánek, František - Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Ověřená technologie přı́pravy a možnosti využitı́ PČK optimalizovaného paliva na bázi čistírenských a papírenských kalů s aditivem
  - TN01000048/05 – V022.
  [Proven technology for the preparation and use of optimised fuel based on cleaning and paper sludge with additive - TN01000048/05 – V022.]
  Internal code: technologie přípravy nového paliva ; 2022
  Technical parameters: Vyvinutá technologie přípravy nového paliva zahrnuje třístupňový proces, při kterém se nejdříve stabilizovaný čistírenský kal z anaerobního stupně čistírenského procesu odvodní tlakovou filtrací přímo v areálu ČOV. Filtrace je s výhodou prováděna pomocí průmyslového kalolisu, přičemž obsah vody poklesne z počáteční hodnoty > 95 hm.% na zbytkovou vlhkost v rozmezí 65–75 hm.%. Následně se odvodněný čistírenský kal převeze na místo přípravy pevného paliva. Zde se suší s výhodou volně na vzduchu na krytém prostranství, na úroveň zbytkové vlhkosti odpovídající 10–15 hm.%. Poté následuje mísení v rotačním mísiči s odpadním plastovým materiálem. Po homogenizaci lze palivo použít buď přímo v zrnitém stavu (např. pro spalování ve statické vrstvě), nebo mechanicky formovat peletizací do podoby vhodné pro spalování ve fluidní vrstvě
  Economic parameters: Na současném evropském trhu je využití hnědého uhlí ve větších spalovacích zdrojích spojeno s povinností platit za emisní povolenky. Vzhledem k tomu, že biopaliva na bázi kalů jsou mimo systém emisních povolenek, je přechod od hnědého uhlí spojen s úsporou emisních povolenek. Pokud se připočte cenu emisní povolenky na energii v hnědém uhlí (za předpokladu 85 EUR/tCO2 jako hodnoty, kolem které se aktuální cena pohybuje), bude získána další úspora 6 EUR/GJ. Tedy celkem úspora 14 EUR/GJ.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * waste plastic * pellet production
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338194

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V022.pdf1709.4 KBAuthor´s preprintrequire
   
   
 8. 8.
  0566714 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Moško, Jaroslav - Beňo, Z. - Hušek, Matěj - Komárek, M. - Vítková, M. - Pohořelý, Michael
  Porovnání vlastností biocharů na bázi různých typů čistírenských kalů.
  [Comparison of properties of biochars based on different types of sewage sludge.]
  2022. In: Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022 - (Lisý, M.; Kusníková, V.), s. 120-124. ISBN 978-80-214-6129-1.
  [Energie z biomasy XXII. Ledice (CZ), 06.09.2022-08.09.2022]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * pyrolysis * sludge-char
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338016

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22023011810280.pdf83 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 9. 9.
  0565651 - ÚCHP 2023 eng A - Abstract
  Moško, Jaroslav
  Sewage sludge pyrolysis and sludge-char.
  [Green Carbon Webinar online, 15.12.2022]
  Method of presentation: Přednáška
  Event organizer: UK Biochar Research Centre, University of Edinburgh and ENCHAR, Switzerland
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * biochar * pyrolysis * organic pollutants
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337165

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Presentation Green Carbon Webinar_Moško.pdf1829.9 KBAuthor’s postprintopen-access
   
   
 10. 10.
  0565261 - ÚCHP 2024 RIV CH eng J - Journal Article
  Vávrová, K. - Králík, T. - Janota, L. - Šolcová, Olga - Čárský, Milan - Soukup, Karel - Vítek, M.
  Process Economy of Alternative Fuel Production from Sewage Sludge and Waste Celluloses Biomass.
  Energies. Roč. 16, č. 1 (2023), č. článku 518. E-ISSN 1996-1073
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : alternative fuel * levelised cost * sewage sludge
  OECD category: Chemical process engineering
  Impact factor: 3.200, year: 2022
  Method of publishing: Open access
  https://www.mdpi.com/1996-1073/16/1/518
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336832

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  energies-16-00518.pdf2949.2 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.