Search results

 1. 1.
  0579882 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Soukup, Karel - Čárský, Milan - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T.
  Funkční vzorek kombinovaného paliva z ČK a odpadu z automobilového průmyslu nebo elektroodpadu TN02000044/5-V4.
  [Functional sample of combined fuel from sewage sludge and automotive waste or electronic waste TN02000044/5-V4.]
  Internal code: nový typ tuhého paliva ; 2023
  Technical parameters: Předložený funkční vzorek pelet připravených ze směsi čistírenského kalu a odpadních plastů z tiskových kazet (v hmotnostním poměru 10:1 s přídavkem max. 5 hm.% obilných otrub a směsi čistírenského kalu a odpadních plastů z tiskových kazet v hm. poměru 10:1 bez přídavku pojiva představuje postup přípravy tuhého paliva vhodného pro fluidní kotle. Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo).
  Economic parameters: Čistírenské kaly společně s odpadními plasty z tiskových kazet jsou velmi levné vstupní suroviny pro přípravu nového typu tuhého paliva ve formě pelet, které lze velmi výhodně spalovat ve fluidní vrstvě pro produkci tepla a/nebo elektrické energie a nahradit tak část paliv pocházejících z fosilních zdrojů. Klíčový vliv na celkovou ekonomiku procesu má sušení čistírenských kalů, přičemž bylo prokázáno, že lze úspěšně využít solární energie pro odstranění zbytkové vlhkosti po tlakové filtraci kalů.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : solid fuel * sewage sludge * waste plastic
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0348670
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN020000445_V4.docx03.9 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0579578 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šolcová, Olga - Kaštánek, František - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Wimmerová, L. - Sochatcki, A.
  Funkční vzorek hydrolyzátu ze živočišných odpadů modifikovaný aditivy pro odstranění těžkých kovů ze zemin TN02000044/7-V2.
  [A functional sample of animal waste hydrolyzate modified with additives for the removal of heavy metals from soils TN02000044/7-V2.]
  Internal code: hydrolyzát pro odstranění těžkých kovů ; 2023
  Technical parameters: Funkční vzorek hydrolyzátu z odpadní živočišné biomasy modifikovaný aditivy kyselinou citronovou a/nebo thiomočovinou je chelatační činidlo aplikovatelné pro selektivní odstranění těžkých kovů z tuhých porézních matric jako jsou půdy a sedimenty. Chelatační činidlo podle technického řešení je schopné vázat ionty těžkých kovů, přičemž je složené ze směsi biologicky odbouratelných látek (např. aminokyseliny, peptidy, triacylglyceroly aj.), jejichž zbytkový obsah v matrici, zejména je-li matricí půda, může působit jako nutrient. Důležitou vlastností produktu je také synergie funkčních skupin molekul látek obsažených v produktu, tj. v hydrolyzátu, kyselině citronové a/nebo thiomočovině, které zajišťují vysokou účinnost vázat kovy a vyplavit je z tuhých matric.
  Economic parameters: Odpadní živočišná biomasa je velmi levnou vstupní surovinou pro chelatační činidlo umožňující odstranění těžkých kovů ze zemin i jiných matric. Uplatnění tohoto materiálu je velmi široké.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : chelating agent * metal removal * waste animal biomass
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0348387
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN02000044_07_V2.docx01 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 3. 3.
  0579548 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šolcová, Olga - Dlasková, Martina - Čárský, Milan - Wimmerová, L. - Sochatcki, A.
  Funkční vzorek biocharu z odpadní biomasy makrořas TN02000044/7-V3.
  [Functional sample of biochar from waste biomass from macroalgae TN02000044/7-V3.]
  Internal code: Biochar z makrořas ; 2023
  Technical parameters: Funkční vzorek biocharu připraveného pyrolýzním zpracováním rostlinné biomasy mořské řasy Ecklonia Maxima). Biomasa byla pyrolyzována v inertním prostředí dusíku. Účelem pyrolýzy bylo odstranění všech těkavých složek přítomných v surovině za přesně daných teplot a podmínek. Účelem pyrolýzy bylo připravit biouhel (biochar) s dobrými texturními vlastnostmi, jako je vysoký specifický povrch materiálu, objem mikropórů a optimální distribucí pórů, a který by bylo možné použít jako účinný sorbent či do půd, kde zvyšuje její úrodnost a pomáhá zadržovat vodu a živiny.
  Economic parameters: Odpadní biomasa je velmi levnou vstupní surovinou pyrolytického procesu, jehož výsledkem je vysoce ceněný produkt – biochar s velkým aktivním povrchem. Uplatnění tohoto materiálu je velmi široké.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biochar * pyrolysis * waste biomass
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0348363
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN02000044_07_V3.docx0336 KBAuthor’s postprintrequire
   
   
 4. 4.
  0577746 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kaluža, Luděk - Gulková, Daniela - Soukup, Karel - Kocík, J.
  Vysoceporézní nosičový a tvarovaný katalyzátor pro Guerbetův kapling. TN020000044/5 - V1.
  [Highly porous carrier and shaped catalyst for Guerbet capling.]
  Internal code: katalyzátor pro Guerbetův kapling ; 2023
  Technical parameters: Katalyzátor s vysoceporézním a tvarovaným aktívním uhlím o specifickém povrchu 1196 m2g-1, povrchu mezopórů 517 m2g-1, objemu mikropórů 369 mm3 g-1, héliové hustotě 2.13 g cm-3, rtuťové hustotě 0.66 g cm-3, porozitě 0.69, součinu poloměru průměrného transportního póru a tortuozity rψ 13.80, tortuozitě ψ 0.062 a poloměru průměrného transportního póru r 221 nm podle technického řešení je využitelný zejména v aplikaci pro kondenzační reakce C-C primárních alkoholů při teplotách 300-400 oC.
  Economic parameters: Výroba produktů C-C kondenzace bioalkoholů je využitelná pro náhradu paliv vyrobených na základně fosilních zdrojů. Modifikace selektivity využitím nosiče vysoceporézního aktívního uhlí a aktivní fáze na bázi Li, Mg, a Cu anebo využitím Al ve struktuře MgO vede k preferenční tvorbě symetrických ketonů. Finálními produkty C-C kondenzace alkoholů jsou nasycené a nenasycené methylované alkany a methylované alkeny a n-alkany a n-alkeny. Modifikace selektivity využitím nosiče vysoceporézního aktívního uhlí a aktivní fáze na bázi Ni a Co vede k preferenční tvorbě toluenu a methanu.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : extrudates * activated carbon * MgO
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0346876
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  funkční vzorek TN02000044_05_V1(08_11_2023).docx43 MBAuthor’s postprintrequire
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.