Search results

 1. 1.
  0566931 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Čárský, Milan - Hejtmánek, Vladimír - Kaštánek, František - Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Ověřená technologie přı́pravy a možnosti využitı́ PČK optimalizovaného paliva na bázi čistírenských a papírenských kalů s aditivem
  - TN01000048/05 – V022.
  [Proven technology for the preparation and use of optimised fuel based on cleaning and paper sludge with additive - TN01000048/05 – V022.]
  Internal code: technologie přípravy nového paliva ; 2022
  Technical parameters: Vyvinutá technologie přípravy nového paliva zahrnuje třístupňový proces, při kterém se nejdříve stabilizovaný čistírenský kal z anaerobního stupně čistírenského procesu odvodní tlakovou filtrací přímo v areálu ČOV. Filtrace je s výhodou prováděna pomocí průmyslového kalolisu, přičemž obsah vody poklesne z počáteční hodnoty > 95 hm.% na zbytkovou vlhkost v rozmezí 65–75 hm.%. Následně se odvodněný čistírenský kal převeze na místo přípravy pevného paliva. Zde se suší s výhodou volně na vzduchu na krytém prostranství, na úroveň zbytkové vlhkosti odpovídající 10–15 hm.%. Poté následuje mísení v rotačním mísiči s odpadním plastovým materiálem. Po homogenizaci lze palivo použít buď přímo v zrnitém stavu (např. pro spalování ve statické vrstvě), nebo mechanicky formovat peletizací do podoby vhodné pro spalování ve fluidní vrstvě
  Economic parameters: Na současném evropském trhu je využití hnědého uhlí ve větších spalovacích zdrojích spojeno s povinností platit za emisní povolenky. Vzhledem k tomu, že biopaliva na bázi kalů jsou mimo systém emisních povolenek, je přechod od hnědého uhlí spojen s úsporou emisních povolenek. Pokud se připočte cenu emisní povolenky na energii v hnědém uhlí (za předpokladu 85 EUR/tCO2 jako hodnoty, kolem které se aktuální cena pohybuje), bude získána další úspora 6 EUR/GJ. Tedy celkem úspora 14 EUR/GJ.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * waste plastic * pellet production
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338194
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V022.pdf1709.4 KBAuthor´s preprintrequire
   
   
 2. 2.
  0566930 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Čárský, Milan - Hejtmánek, Vladimír - Kaštánek, František - Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Technologie spoluspalování PČK paliva ve fluidním kotli s jiným palivem (2) - TN01000048/05 – V014 - TN01000048/05 – V015.
  [Technology of co-combustion of PCC fuel in a fluidized bed boiler with other fuel (2) - TN01000048/05 – V014 - TN01000048/05 – V015.]
  Internal code: technologie spoluspalování PČK paliva ; 2022
  Technical parameters: Palivo ve formě pelet o průměru 6 mm a délce 12,5 mm, jmenovitě čistírenské kaly, papírenské kaly a směsi obou v poměru 2:1 a 4:1 byly fluidně spoluspalovány v inertní vrstvě písku se slámou v hmotnostním poměru 3,17:1 – 4:1 na poloprovozním zařízení o průměru 140 mm
  Economic parameters: Vychází se z výpočtu nivelizovaných nákladů na energii (LCOE), což je standardizovaná metoda, která představuje výrobní náklady zaručující požadovaný výnos po dobu životnosti projektu ve výši stanovené diskontní sazby. Vstupní data: Celkový objem dovezených kalů 5 410 t/rok, náklady na dovoz kalů 0,45 EUR/t.km, vzdálenost přepravy kalů 5 km, měrná spotřeba energie na kg odpařené vody 0,04 kWhel/kg, celková roční spotřeba elektrické energie 118 335 kWh/rok, Osobní náklady (zaměstnanci) 33 tis. EUR/rok, Cena elektřiny 0,4 EUR/kWh diskontní sazba 7 % Dlouhodobá inflace 2,0 % Ekonomická životnost projektu je odvozena od životnosti fluidního kotle 20 let, kompletní obnova spalovací jednotky nutná v 10. roce provozu. Výhřevnost pelet dle typu aditiva odpovídá 11 – 17 MJ/kg, což odpovídá výhřevnosti hnědého uhlí. Z těchto důvodů lze očekávat minimální celkovou úsporu ve výši 14 EUR/GJ. Navíc lze předpokládat úsporu nákladů za emisní povolenky, vzhledem k tomu, že hnědé uhlí bude zcela nahrazeno obnovitelnými zdroji.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : semi-operational fluidized bed reactor * cleaning sludge * environmental protection * straw
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338193
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V015.pdf0785.4 KBAuthor´s preprintrequire
   
   
 3. 3.
  0566929 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Čárský, Milan - Hejtmánek, Vladimír - Kaštánek, František - Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Technologie spoluspalování PČK paliva ve fluidním kotli s jiným palivem (1) - TN01000048/05 – V014.
  [Technology of co-combustion of PCC fuel in a fluidized bed boiler with other fuel (1) - TN01000048/05 – V014.]
  Internal code: technologie spoluspalování PČK paliva ; 2022
  Technical parameters: Palivo ve formě pelet o průměru 6 mm a délce 12,5 mm, jmenovitě čistírenské kaly, papírenské kaly a směsi obou v poměru 2:1 a 4:1 byly fluidně spoluspalovány v inertní vrstvě písku s hnědým uhlím v hmotnostním poměru 1:3,17 – 1:4 na poloprovozním zařízení o průměru 140 mm.
  Economic parameters: Vychází se z výpočtu nivelizovaných nákladů na energii (LCOE), což je standardizovaná metoda pro výpočet nákladů na výrobu energie, která představuje výrobní náklady zaručující investorovi požadovaný výnos po dobu životnosti projektu ve výši stanovené diskontní sazby. Vstupní data: Celkový objem dovezených kalů (splašky+papír) 5 410 t/rok, náklady na dovoz kalů (splašky+papír), vlastní doprava výrobce 0,45 EUR/t.km, vzdálenost přepravy kalů 5 km, měrná spotřeba energie na kg odpařené vody 0,04 kWhel/kg, celková roční spotřeba elektrické energie 118 335 kWh/rok, Osobní náklady (zaměstnanci) 33 tis. EUR/rok, Cena elektřiny 0,4 EUR/kWh diskontní sazba 7 % Dlouhodobá inflace 2,0 % Ekonomická životnost projektu je odvozena od životnosti fluidního kotle 20 let, kompletní obnova spalovací jednotky nutná v 10. roce provozu. Výhřevnost pelet dle typu aditiva odpovídá 11 – 17 MJ/kg, což odpovídá výhřevnosti hnědého uhlí. Z těchto důvodů lze očekávat minimální celkovou úsporu ve výši 14 EUR/GJ.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : semi-operational fluidized bed reactor * cleaning sludge * environmental protection * lignite
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338192
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V014.pdf1760.8 KBAuthor´s preprintrequire
   
   
 4. 4.
  0566360 - MBÚ 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Hrouzek, Pavel - Střížek, Antonín - Lukeš, Martin
  Produkce biomasy řasy Hibberdia magna s vysokým obsahem fukoxantinu, polynenasycených mastných kyselin a polysacharidů.
  [Production of Hibberdia magna algae biomass with a high content of fucoxanthin, polyunsaturated fatty acids and polysaccharides.]
  Internal code: TN01000048/03 – V019 ; 2022
  Technical parameters: Celková konečná výtěžnost biomasy = 3,1 g/l Průměrná objemová produktivita = 0,275g/l/d Obsah fukoxantinu v biomase = 0,24% hmotnosti Obsah polynenasycených mastných kyselin v biomase = 8,34% hmotnosti
  Economic parameters: Náklad na 1kg řasy 1 850-2 460 EUR při produkci v 6 litrovém panelu, bez započítání nákladů na termoregulaci, obsluhu a sanitaci
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Fucoxanthin * Chrysophyceae * Hibberdia magna * Polyunsaturated fatty acids * Volumetric productivity
  OECD category: Industrial biotechnology
  http://biocirtech.cz/ https://www.alga.cz/c-736-tacr-nck.html
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337704
   
   
 5. 5.
  0555321 - BÚ 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Vosátka, Miroslav - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Viktorová, J.
  Ověřená technologie masové produkce rhizomů Iris sp. kultivovaných pod vlivem arbuskulární mykorhizy.
  [Proven technology of mass rhizom production of Iris sp. cultivated under the influence of arbuscular mycorrhiza.]
  Internal code: TN010000048/04--V010 ; 2021
  Technical parameters: Ke kořenům zasazených kosatců se přidají spory mykorhizních organismů, které prospívají jejich růstu.
  Economic parameters: Použití inokulační technologie oddenků kostaců významně zlepšuje ekonomiku jejich pěstování.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : arbuscular mycorrhiza * mass rhizom production * Iris
  OECD category: Agriculture
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330336
   
   
 6. 6.
  0555319 - BÚ 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Vosátka, Miroslav - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P.
  Technologický postup identifikace odrůdy konopí metodou mikrosatelitů.
  [Technological procedure for identification of Cannabis variety by microsatellite method.]
  Internal code: TN010000048/04--V09 ; 2021
  Technical parameters: Odrůdy jsou určovány na základě specifických markerů a vyhodnoceny podle pravděpodobnosti.
  Economic parameters: Metoda vykazuje vysokou přesnost a nižší ekonomické náklady ve srovnání s pokročilými metodami jako je sekvenování.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : microsatellte * Cannabis * variety determination
  OECD category: Chemical engineering (plants, products)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330337
   
   
 7. 7.
  0545837 - MBÚ 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Cheel Horna, José - Kaštánek, P.
  Izolace mastných kyselin pomocí CCC a FCPC.
  [Isolation of fatty acids using CCC and FCPC technology.]
  Internal code: NCK TAČR, TN01000048/03 – V006 ; 2020
  Technical parameters: Výtěžnost DHA = 99,5%
  Economic parameters: Zvýšení čistotu řasového extraktu s obsahem nenasycených mastných kyselin
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Unsaturated fatty acids * EPA * DHA * Counter current chromatography
  OECD category: Industrial biotechnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0322477
   
   
 8. 8.
  0545826 - MBÚ 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Hrouzek, Pavel - Střížek, Antonín - Dobřichovský, M.
  Pilotní a poloprovozní ověření technologie.
  [Pilot and pilot plant verification of technology.]
  Internal code: NCK TAČR, TN01000048/03 – V001 ; 2020
  Technical parameters: 2,85g EPA/m3/den a 0,095g DHA/m3/den
  Economic parameters: Náklad na 1kg řasy 206,40 EUR při produkci 10t řasy ročně
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Microalgae * biotechnology * fucoxanthin
  OECD category: Industrial biotechnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0322471
   
   
 9. 9.
  0537028 - ÚVGZ 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Červený, Jan - Búzová, Diana - Literáková, Petra - Kaštánek, P.
  Pilotní a poloprovozní ověření technologie.
  [Pilot and semi-operational verification.]
  Internal code: TN01000048/3-V004 ; 2020
  Technical parameters: Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s firmou EcoFuel Laboratories s.r.o. (IČ 28973852) a ověřena ve spolupráci s firmou PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. (IČ 60646594)
  Economic parameters: Výtěžnost produkce mastných kyselin byla mezi mutantní a původní linií téměř dvojnásobná ve prospěch mutantní linie za použití stejných energetických zdrojů a ve stejném čase, což významně zvyšuje možnosti ekonomického výnosu při použití předkládané technologie pro produkci mastných kyselin z mikrořas.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : šlechtění * evoluce * lipidy * mastné kyseliny * průtoková cytometrie * bioreaktory * třídění * fluorescenční značky
  OECD category: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0314783
   
   
 10. 10.
  0535890 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Soukup, Karel - Hejtmánek, Vladimír - Čárský, Milan - Kaštánek, František - Topka, Pavel - Šolcová, Olga
  Technologie výroby pelet z čistírenských a papírenských kalů.
  [Technology of pellets production from sewage and paper sludge.]
  Internal code: technologie přípravy nového paliva ; 2020
  Technical parameters: Technologie přípravy nového paliva zahrnuje třístupňový proces, při kterém se odvodněný kal z ČOV nebo vláknitý kal z papíren vysuší volně na vzduchu na krytém prostranství. Dále se tyto odpadní materiály zbaví patogenních mikroorganismů v rotační peci při teplotě 140 °C po dobu 2 hodin (hygienizace kalu), čímž vznikne zdravotně nezávadný materiál, vhodný k další mechanické úpravě a skladování. V dalším technologickém kroku se vysušený papírenský kal rozdruží na přiměřeně veliké částice, např. v kladivovém mlýně, neboť zejména vláknitý materiál z papíren se spéká. Vysušené, hygienizované a mechanicky upravené odpadní materiály se nakonec smíchají ve vhodném poměru (zde 4/1 resp. 2/1). Směsi se formují lisováním do tvaru výtlačků (pelet). Výsledný materiál, už zbavený značného podílu vody, má výhřevnost na úrovni výhřevnosti hnědého uhlí a jeho formy (pelety různé velikosti) jsou vhodné pro spalování zejména ve fluidačních kotlích.
  Economic parameters: Čistírenský kal nebo výmět odpadních vláken z papíren obsahují organické látky, případně celulózu, které navyšují energetickou hodnotu odpadového materiálu tohoto typu. Pro využití v průmyslovém měřítku se sušení i hygienizace provede ve výkonných bubnových nebo tunelových sušárnách využívajících přebytečné teplo elektrárny nebo tepelného zdroje. Oba vysušené odpadní materiály je nutné smíchat ve vhodném poměru. Všechny zpracovávané vzorky mají vhodné vlastnosti pro výrobu pelet bez přídavku dalších pojivových látek, což znamená výrazné šetření provozních nákladů. Během procesu peletizace docházelo k jistému opotřebení konstrukčních prvků peletizační linky vlivem přítomnosti abrazivních částic v peletovaném materiálu.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : pelets * sewage sludge * paper sludge
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313788
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN010000048_05_V004.docx3630.4 KBAuthor’s postprintrequire
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.