Search results

 1. 1.
  0567157 - MBÚ 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Semerád, Jaroslav - Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Cajthaml, Tomáš - Šrédlová, Kamila - Pivokonská, Lenka
  Cílený chov ryb pro pasivní vzorkování/monitorování dlouhodobé expozice/bioakumulace perfluorovaných organických sloučenin (PFC) z pitné vody.
  [Targeted fish breeding for passive sampling/monitoring of long-term exposure/bioaccumulation of perfluorinated organic compounds (PFCs) from drinking water
  .]
  Internal code: 212-V4 ; 2020
  Technical parameters: Cílený chov ryb lze použít pro dlouhodobé sledování PFC v surové i pitné vodě v úpravnách. Tato ověřená technologie poskytuje spolehlivější výsledky než analýza bodových odběrů. Kontaminaci PFC v surové i v upravené vodě za sledované období lze hodnotit na základě dlouhodobé (např. desetiměsíční) expozice 180 jedinců sivena amerického ve třech akváriích o objemu 550 litrů a následné analýzy extraktů rybích tkání metodou LC-MS/MS.
  Economic parameters: Ověřená technologie cíleného chovu ryb pro sledování dlouhodobé kontaminace surové a upravené vody látkami ze skupiny PFCs byla vytvořena jako náhrada bodových odběrů a analýz v úpravnách pitné vody. Současná praxe analýzy organických mikropolutantů ve vodě je založena na tzv. bodových odběrech. Koncentrace mikropolutantnů ve vodě je však v čase vysoce variabilní, proto nejsou analýzy bodových odběrů v měsíčních intervalech pro dlouhodobý monitoring PFC dostatečně reprezentativní a v případě častějšího vzorkování jsou navíc i finančně náročné. Namísto toho může být použito pasivní vzorkování pomocí vzorkovačů např. typu POCIS. Přestože touto technologií lze získat data o průměrných měsíčních koncentracích PFC, jedná se opět o finančně náročnou metodu. Cílený chov ryb proto představuje dostatečně reprezentativní a zároveň ekonomičtější alternativu k pasivním vzorkovačům pro dlouhodobý monitoring PFC, a to jak v surové, tak i upravené vodě.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institutional support: RVO:61388971 ; RVO:67985874
  Keywords : perfluorinated organic compounds * drinking water * fish * accumulation * passive sampling
  OECD category: Water resources; Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (UH-J)
  https://mbucas.cz/vyzkum/ekologie/laborator-environmentalni-biotechnologie/
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338438

             
   
   
 2. 2.
  0567063 - ÚH 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Semerád, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin
  Poloprovoz úpravny vody s technologií koagulace/flokulace a adsorpce perfluorovaných organických sloučenin (PFCs).
  [Pilot plant of water treatment plant with coagulation / flocculation technology and adsorption of perfluorinated organic compounds (PFCs).]
  Internal code: 1/2022 ; 2022
  Technical parameters: Poloprovozní zařízení úpravny vody s technologií koagulace/flokulace a adsorpce PFCs je zmenšený model úpravny vody v Kutné Hoře, který byl zkonstruován za účelem optimalizace eliminace perfluorovaných organických látek procesy koagulace/flokulace a adsorpce na aktivním uhlí při úpravě pitné vody. Uvedené zařízení je provozované kontinuálně a využívá vodu z nádrže Vrchlice, která je zdrojem i pro úpravnu vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře. Model simuluje reálné technologické procesy a umožňuje testování různých provozních parametrů (typu a dávky koagulačního činidla, hodnoty pH, intenzity míchání pro tvorbu vloček a jejich následné separace). Součástí modelu je rovněž sedimentační nádrž (pro dvoustupňovou separaci suspenze) a dva paralelně zkonstruované adsorpční rychlofiltry (pro adsorpci mikropolutantů).
  Economic parameters: Poloprovozní model je prostředkem pro optimalizaci koagulace a adsorpce PFCs při úpravě vody a vhodně propojuje laboratorní výzkum s reálným provozem. Model umožňuje provozním laboratořím ověřovat a zpřesňovat optimální podmínky procesu úpravy v měřítku a uspořádání blížícímu se reálnému provozu. Užívání modelu zcela zásadně přispívá k výrobě pitné vody za maximálně optimalizovaných podmínek, což umožňuje provoz úpraven vody za nejnižších možných finančních nákladů bez ohrožení kvality výsledné pitné vody. Optimalizace procesu koagulace a adsorpce totiž zvyšuje účinnost odstraňování znečišťujících příměsí. To se pozitivně projeví na snížení dávek koagulantu, zvýšení účinnosti odstranění DOC, prodloužení filtračních cyklů a snížení množství prací vody. Dojde také ke snížení zatížení filtrace přes granulované aktivní uhlí a úspory prací vody i v této fázi technologie. Uvedené skutečnosti vedou ke zlepšení kvality pitné vody a snížení energetických nároků procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institutional support: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Keywords : perfluorinated organic compounds (PFCs) * coagulation/flocculation * adsorption * drinking water treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Water resources (MBU-M)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338412

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Protokol o převzetí technické dokumentace k poloprovozu_Navrátil.jpg0618.6 KBOtherrequire
  Zpoloprovoz_2022_FINAL.pdf0761.3 KBAuthor’s postprintrequire
   
   
 3. 3.
  0547438 - ÚH 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Semerád, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin
  Koagulace/flokulace perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) při úpravě pitné vody.
  [Coagulation/flocculation of perfluorinated organic compounds (PFCs) during the drinking water treatment.]
  Internal code: Technologie PFCs 2021 ; 2021
  Technical parameters: Nastavení optimálních podmínek pro koagulaci přírodních organických látek měřených jako DOC zároveň poskytuje „optimální“ podmínky pro snížení obsahu PFCs při konvenční úpravě vody. Na úpravně vody v Kutné Hoře, kde byla technologie ověřována, byly optimální podmínky koagulace/flokulace stanoveny jako dávka Al2(SO4)3 okolo 20 mg·l−1 a reakční hodnota pH 6,0-6,5 (v závislosti na charakteru surové vody). Za těchto podmínek je možné dosáhnout až 50% účinnosti odstranění PFCs. Nicméně pro další eliminaci obsahu PFCs v upravené vodě je nezbytné zavést následnou adsorpci na granulovaném aktivním uhlí nebo obdobných sorbentech schopných sorbovat látky s hydrofobním perfluorovaným uhlovodíkovým řetězcem s navázanou hydrofilní funkční skupinou.
  Economic parameters: Optimalizace procesu koagulace na účinnost odstraňování organických látek přírodního původu má jako vedlejší přidaný efekt také zvýšení účinnosti odstraňování PFCs konvenčním způsobem úpravy vody. To se pozitivně projeví na snížení dávek koagulačního činidla, zvýšení účinnosti odstranění DOC, prodloužení filtračních cyklů a cca 30 % snížení prací vody. V konečném důsledku dojde také ke snížení zatížení filtrace přes granulované aktivní uhlí a úspory prací vody i v této fázi technologie. Všechny výše uvedené skutečnosti v konečném důsledku povedou k zlepšení kvality pitné vody a snížení energetických nároků procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institutional support: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Keywords : perfluorinated organic compounds (PFCs) * coagulation/flocculation * drinking water treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325668

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.