Search results

 1. 1.
  0503594 - ÚBO 2019 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Halačka, Karel - Adámek, Zdeněk - Jurajda, Pavel - Mareš, J. - Kopp, R. - Grmela, J.
  Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn.
  [Management plan of small water supply reservoirs of Landštejn type.]
  Internal code: METODIKA R21/2018 ; 2019
  Technical parameters: Metodika byla vydána v tištěné podobě a má přiděleno ISBN 978-80-7509-624-1.
  Economic parameters: Předpokládané ekonomické a další přínosy jsou v zefektivnění monitoringu kvality vody ve vodárenské nádrži a monitoringu a realizovaných zásahů týkající se společenstva ryb. Jedná se zejména o frekvenci, počet parametru a počet odběrných míst v rámci vzorkování kvality vody. Dále zejména optimalizaci metod odlovu a omezení výskytu nežádoucích rybích druhů a zásahy směřující k posílení stavu rybích druhů žádoucích k dosažení topdown efektu pro zlepšení kvality surové vody, a to včetně návrhu schématu vysazování dravých rybích druhů. S ohledem na skutečnost, že cena vody dodávané z vodárenských nádrží vodárenským společnostem neodráží její kvalitu, nelze tento parametr do vyhodnocení ekonomických přínosů zahrnout. Celkově lze shrnout přínosy uplatnění metodiky do zlepšení nebo optimalizaci postupů při péči o kvalitu vody ve vodárenských nádržích typu Landštejn.
  Certifying body: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00. Certificate issue date: 31.01.2019
  R&D Projects: GA MZe QJ1620240
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : drinking water * fish stocks * water quality * planktonofagous * zooplankton * predatory fish species
  OECD category: Fishery
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0295405
   
   
 2. 2.
  0502504 - ÚBO 2019 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Halačka, Karel - Vetešník, Lukáš - Mareš, J.
  Příprava a uchování vzorků ryb pro průtokovou cytometrii.
  [Preparation and storage of fish samples for flow cytometry.]
  Internal code: 978-80-7509-582-4 ; 2018
  Technical parameters: Metodika je vydána v tištěné podobě, má přiděleno ISBN 978-80-7509-582-4. Číslo osvědčení 53020/2018 - MZE - 16232.
  Economic parameters: Pro uživatele metodiky dojde k omezení nákladů na analýzy nečitelných vzorků – i když jsou náklady na analýzu jednoho vzorku ve srovnání s jinými molekulárně-genetickými metodami poměrně nízké, přesto představují sumu cca 30 – 50 Kč (jednorázové speciální jednorázové zkumavky, sítka, barvící a čistící roztoky, obsluha přístroje). U skupiny několika desítek analyzovaných vzorků to tak znamená ztrátu i několika tisíc korun. V případě znalostí o možnostech fixáže, lze minimalizovat náklady spojené s odběrem vzorků, zejména jsou-li spojeny s odchovem jedinců, exkurzí či náročný odlovem. Špatná interpretace výsledků může mít následně významný dopad na účel, kvůli němuž byly analýzy realizovány, ať již se jedná o produkční účely či vědecký výzkum. Celkový ekonomický přínos pro uživatele metodiky lze odhadnout podle počtu analyzovaných vzorků a náročnosti na jejich získávání a laboratorní zpracování na několik desítek tisíc korun ročně.
  Certifying body: Ministerstvo zemědělství, Praha, ČR. Certificate issue date: 13.09.2018
  R&D Projects: GA TA ČR TG03010048; GA MZe QJ1510077
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : Fish farming * DNA analyses * erythrocytes
  OECD category: Fishery
  http://www.rybarstvi.eu/pub%20rybari/metodika%20vzorky.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294484
   
   
 3. 3.
  0487175 - ÚBO 2018 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Mendel, Jan - Halačka, Karel - Mareš, J.
  Využití polymerázové řetězové reakce, PCR-RFLP techniky a sekvenační analýzy k determinaci homozygotů, vnitrodruhových heterozygotů a mezidruhových hybridů rodu Salvelinus v chovných zařízeních.
  [Utilization of polymerase chain reaction, PCR-RFLP technique and sequence analysis for determination of homozygotes, intraspecific heterozygotes and interspecific hybrids of the genus Salvelinus in breeding facilities.]
  Internal code: R15/2017 ; 2017
  Technical parameters: Metodika byla vydána v tištěné formě a má přiděleno ISBN 978-80-7509-514-5.
  Economic parameters: Ekonomický přínos metodiky vychází z předpokladu včasné druhové diagnostiky. Používání předloženého metodického postupu přináší zrychlení a zpřesnění druhové identifikace, což vede k zamezení ztrát plynoucích z druhové záměny. Je využitelná v moderních šlechtitelských programech, u čistokrevného chovu k obnově generačních hejn, atd. Geneticky kontrolovaný chov vede k vyšší efektivitě produkce. Metodika je určena pro rybochovná zařízení a recirkulační farmy s chovem lososovitých ryb, veterinární diagnostické laboratoře, univerzitní a vědecká pracoviště, komerční genetické laboratoře, laboratoře zemědělské a potravinové inspekce atd., jež řeší rychlou a spolehlivou determinaci jednotlivých druhů sivenů a jejich hybridů. Je využitelná v rámci i mimo ČR.
  Certifying body: Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00. Certificate issue date: 11.09.2017
  R&D Projects: GA MZe QJ1510077
  Keywords : Salvelinus * PCR-RFLP technique * breeding facilities
  OECD category: Fishery
  http://www.rybarstvi.eu/pub%20rybari/metodika%20mendel.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0281855