Search results

 1. 1.
  0584011 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Šyc, Michal - Korotenko, Ekaterina - Jadrný, J. - Mašín, P.
  Získávání sádrovce z 2. stupně pračky.
  [Recovery of gypsum from the 2° of water quench.]
  Internal code: poloprovozní jednotka pro získávání sádrovce ; 2023
  Technical parameters: Poloprovozní jednotka pro získávání sádrovce z druhého stupně mokré pračky. Poloprovoz s kapacitou stovky litrů hodinově bude založen na míchané nádobě, do které bude přiváděná voda z druhého stupně mokré pračky (vypírka SO2 pomocí NaOH, tj. Na2SO4, obsah síranů cca 40-50 g/l, objemový tok cca 0,3 m3/hod) spolu s vápenným mlékem pro vznik sádrovce. Součástí nádoby pak bude zpětnovazební smyčka pro řízené přidávání vápenného mléka. Druhým krokem poloprovozu pak bude filtrační jednotka - kalolis.
  Economic parameters: Poloprovozní jednotka řeší zpracování odpadního proudu z mokrého systému čištění spalin, kdy je původně vypouštěný Na2SO4 vysrážen na pevný CaSO4. Jako vstupní surovina je pak dále použit CaCl2, jehož cena dle požadavků na čistotu a množství může být v rozsahu 5-20 Kč/kg. Ekonomika procesu je pak dána zejména úsporami za náklady na následné čištění vody, poplatků za vypouštění znečištěné vody, poplatků za skládkování odpadů a z příjmů za prodej energosádry, což je obchodovatelná komodita. Předpokládané úspory v provozu při produkci 60 tun sušiny sádrovce jsou cca 300 tis. Kč ročně.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010439
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : gypsum * waste-to-energy * wastewater treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0352003
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Př. č. 2 Fotodokumentace poloprovozu výroby sádrovce.pdf01.4 MBAuthor’s postprintrequire
  Př. č. 1 Poloprovoz výroby sádrovce (1).pdf02.2 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0570919 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Mašín, P. - Kvaček, R. - Nováková, Z. - Dytrych, Pavel - Šolcová, Olga - Spáčilová, Markéta - Wimmerová, L.
  Ověřená technologie odstranění mikroplastů a mikropolutantů z vod.
  [Proven technology for the removal of microplastics and micropollutants from water.]
  Internal code: odstranění mikroplastů a mikropolutantů z vod ; 2022
  Technical parameters: Ověřená technologie spočívá v sorpci mikročástic plastů v loži hydraulicky upraveného bentonitu a kontinuálního rozkladu mikropolutantů metodou fotochemické oxidace H2O2/UV. Surový bentonit je nadrcen a hydraulicky upraven pro zajištění průtočnosti. Bentonit je aplikován do kolony nebo filtru, kterým gravitačně protéká voda. Minimální efektivní vrstva je 20 – 30 cm, potřebné množství činí 20 kg na průtok 1 m3 vody. Při provozu se střídají cykly filtrace a praní. Výdrž lože bentonitu představuje 4 – 6 týdnů, přičemž záleží na znečištění vstupní vody. Výkon fotochemické oxidace H2O2/UV byl 1 200 W na průtok 1 m3 vody resp. 400 W v UV oblasti o vlnové délce 253,9 nm. Před UV záření byl dávkován roztok H2O2 s průměrnou dávkou 17 ml/m3, která odpovídá 30% H2O2.
  Economic parameters: Odstraňování mikročástic plastů sorpcí v loži bentonitu představuje unikátní technologii, která dosud nemá přímou komerčně provozovanou alternativu. Surový bentonit EXTRA je velmi levným sorbentem 600 Kč/t. Dominantní provozní náklady představuje doprava, manipulace a předúprava bentonitu. Proces filtrace je zavedený, cenově nenáročný technologický proces. V případě fotochemické oxidace činí majoritní podíl provozních nákladů spotřeba elektrické energie reaktory UV záření.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV40126
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : water purification * microplastic removal * sorption process
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0342261
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Ověřená technologie_FV40126.pdf23.8 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 3. 3.
  0569425 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Jadrný, J. - Šyc, Michal - Korotenko, Ekaterina - Mašín, P.
  Ověřená technologie optimalizovaná kyselá extrakce popílků.
  [Optimized technology of fly ash acid extraction.]
  Internal code: optimalizace kyselé extrakce ; 2022
  Technical parameters: Technologie je využitelná v odvětví waste to energy, kdy je současnou praxí odvážet vzniklé popílky na skládku nebezpečných odpadů. Technologie extrahuje toxické kovy a testováním byla zjištěna negativní nebezpečná vlastnost HP14 ekotoxicita, která je pro hodnocení nebezpečnosti takových odpadů kritická. O výsledky technologie již projevila zájem pražská spalovna ZEVO Malešice.
  Economic parameters: Optimalizace extrakce nevykazuje žádný přímý výnos ani úsporu nákladů. Jedná se o první technologický uzel, který má zvýšit množství extrahovaného zinku, mědi a olova. Cílem projektu je zkoncentrování zinku do obchodovatelné formy oproti současné likvidaci na skládce nebezpečných odpadů.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010439
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : acid extraction * zinc recovery * fly ash
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340750
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Ověřená technologie optimalizovaná kyselá extrakce popílků.pdf11.9 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 4. 4.
  0541450 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Mašín, P. - Jadrný, J. - Šyc, Michal
  Provozní jednotka elektrokoagulace pro čištění odpadních vod ze ZEVO.
  [Electrocoagulation operating unit for wastewater treatment from incineration plant.]
  Internal code: technologie elektrokoagulace ; 2020
  Technical parameters: Vyvinutá technologie elektrokoagulace je určena pro čištění vod s obsahem rozpuštěných toxických kovů z vypírky spalin. Zejména jde o kovy Zn, Cd, Pb, As při hodnotách pH 6 až 10. Technologie byla ověřena v provozu Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) na dočišťování pracích vod spalin, při průměrném hodinovém průtoku 1800 – 2500 l. Zařízení se skládá z 5 elektrokoagulačních cel, v nichž jsou vloženy železné elektrodové kazety o rozměrech 960 x 100 x 149 mm, jež se sestávají ze 14 desek (7 katodových a 7 anodových). Zařízení pracuje při vloženém proudu 30 – 50 A, čemuž odpovídá napětí 1,5 – 2,5 V. Do čištěné vody jsou uvolňovány Fe2+ ionty ve formě zelených vloček (na něž jsou z vody vázány toxické kovy), které dále shlukují do kompaktních a dobře sedimentujících útvarů. Odsazený kal je odvodňován a zahušťován.Nastavením proudu se určuje množství dávkovaných vloček Fe2+ iontů z elektrody, jejichž koncentrace musí být ve 3 -4 násobném přebytku oproti koncentraci toxických kovů. Účinnosti odstranění kovů se pohybují v rozsahu 90 až 99,9 %.
  Economic parameters: Hlavním přínosem technologie je bezproblémové plnění limitů toxických kovů ve vypouštěných vodách, a tudíž snížení environmentální zátěže. Provozní náklady představují 6 Kč/m3 vyčištěné vody (1,5 Kč elektrická energie a 4,5 Kč výměna elektrodových kazet + režie).
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH03030388
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : full scale * electrocoagulation * waste water * arsenic * cadmium
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0319002
   
   
 5. 5.
  0508430 - MBÚ 2020 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Šrédlová, Kamila - Cajthaml, Tomáš - Lhotský, O. - Najmanová, P. - Mašín, P.
  Technologie mykoremediace pro dekontaminaci vod kontaminovaných POPs.
  [Mycoremediation technology for the decontamination of POPs contaminated waters.]
  Internal code: NANOBIOWAT/WP3/OT4 ; 2019
  Technical parameters: Čištěná voda prochází houbovým filtrem, kde jsou odstraněny přítomné POPs. Při odstraňování POPs z vodné matrice dochází jednak k sorpci daného kontaminantu na substrát, a tím k jeho odstranění z vody, a současně k jeho rozkladu.
  Economic parameters: Nižší náklady na čištění vod kontaminovaných POPs oproti aktivnímu uhlí
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020218
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Mycoremediation * Pleurotus ostreatus * POPs
  OECD category: Microbiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0299342
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.