Search results

 1. 1.
  0576768 - ÚČL DATA Scientific data      2023
  Malínek, Vojtěch - Cebe, Renáta - Dlabajová, Nikola - Dvořáková, Sára - Flanderka, Jakub - Gnot, Anna - Halabrínová, Lucie - Hartmanová, Pavla - Holečková, Marta Edith - Kanda, Roman - Kellerová Kordíková, Marta - Knopp, František - Loučová, Petra - Melichar, Dominik - Maršíková, Lucie - Mikešová, Iveta - Nevyhoštěný, Pavel - Panušková, Charlotte - Romanová, Gabriela - Řehák, Daniel - Sladovníková, Šárka - Škubalová, Marta - Trnková, Vendula - Vargová, Jana - Zach, Aleš - Zajíčková, Kateřina

  Česká literární bibliografie. Česká literární bibliografie – říjen 2023.
  [Czech Literary Bibliography.]

  Description: Dataset obsahuje soubor dat těchto bibliografických databází, které jsou zpracovávány a zpřístupňovány při ČLB: Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945, ALKARO – Almanachy, kalendáře, ročenky v českých zemích 1801–1945, Současná bibliografie (od roku 1945), Bibliografie českého literárního internetu, Bibliografie českého literárního samizdatu, Bibliografie českého literárního exilu (1948–1989), Český literární exil 1948–1989, Česká literatura v překladu.
  [The dataset contains a set of data from the following bibliographic databases, which are processed and made available by the CLB: Retrospective Bibliography of Czech Literature 1770-1945, ALKARO - Almanacs, Calendars and Yearbooks in the Czech Lands 1801-1945, Current Bibliography (since 1945), Czech Literary Web/Samizdat Bibliography, Czech Literature of Exile Bibliography, Czech Literary Exile 1948–1989 and Czech Literature in Translation.]
  Technical informations: Součástí datasetu je soubor dat ve formátu MRC (binární MARC21), popis datasetu a specifikace lokální katalogizační praxe ČLB ve formátu TXT. Soubor ve formátu binární MARC lze otevřít např. v programu Marcedit, ke stažení zde: https://marcedit.reeset.net/.

  Keywords : bibliographical databases * czech literature * literary science
  OECD category: Specific literatures
  DOI: https://doi.org/10.57680/asep.0576768
  Handle: https://hdl.handle.net/11104/0346370
  Depositor: Hartmanová, Pavla
  Date of release: 26.10.2023
   

   
       License: BY-NC-SA
   
  File DownloadSizeCommentaryAccess
  00_clb_all.zip File list26445.6 MBopen-access
  Institutional support: RVO:68378068
 2. 2.
  0576764 - ÚČL DATA Scientific data      2023
  Vargová, Jana - Halabrínová, Lucie - Malínek, Vojtěch - Maršíková, Lucie - Mikešová, Iveta - Trnková, Vendula

  ALKARO – Almanachy, kalendáře, ročenky v českých zemích 1801–1945. ALKARO – říjen 2023.
  [ALKARO – Almanacs, Calendars, and Yearbooks in the Czech Lands 1801–1945.]

  Description: V databázi ALKARO budou v letech 2023-2027 postupně excerpovaná vybraná nepravá periodika (kalendáře, ročenky, almanachy), která vycházela na území českých zemí v letech 1801–1945. Tento dataset obsahuje bibliografické záznamy excerpované z kalendářů. Tituly k excerpci jsou vybírány z hlediska relevantnosti obsahu pro Českou literární bibliografii. Excerpční záběr pokrývá texty české krásné literatury (včetně drobných žánrů jako jsou anekdoty, kreslené vtipy, hádanky, přísloví), primární i sekundární texty v němčině, překlady ze světové literatury, literární kritiku a příbuzné disciplíny s vazbou na literaturu (divadlo, historie, žurnalistika), texty k dobovému kulturnímu a spolkovému životu. Všechny záznamy obsahují link do Národní digitální knihovny (či na obdobné úložiště) na první stranu digitalizovaného excerpovaného textu a jsou tak propojeny s digitalizovaným zdrojem.
  [In the ALKARO database, in the years 2023-2027, selected non-real periodicals (calendars, yearbooks, almanacs) published in the Czech lands between 1801-1945 will be gradually excerpted. This dataset contains bibliographic records excerpted from calendars. The titles to be excerpted are selected in terms of the relevance of their content for the Czech Literary Bibliography. The scope of the excerpts covers texts of Czech fiction (including small genres such as anecdotes, cartoons, riddles, proverbs), primary and secondary texts in German, translations from world literature, literary criticism and related disciplines with a connection to literature (theatre, history, journalism), texts on cultural and social life of the time. All records contain a link to the National Digital Library (or similar repository) to the first page of the digitised excerpted text and are thus linked to the digitised source.]
  Technical informations: Součástí datasetu je soubor dat ve formátu MRC (binární MARC21), seznam excerpovaných dokumentů ve formátu CSV, popis datasetu a specifikace lokální katalogizační praxe ČLB ve formátu TXT. Soubor ve formátu binární MARC lze otevřít např. v programu Marcedit, ke stažení zde: https://marcedit.reeset.net/.
  Keywords : bibliographical databases * almanacs * calendars * yearbooks * czech literature * world literature * czech literary culture * literary science * cultural life
  OECD category: Specific literatures
  DOI: https://doi.org/10.57680/asep.0576764
  Handle: https://hdl.handle.net/11104/0346374
  Depositor: Hartmanová, Pavla
  Date of release: 26.10.2023
   

   
       License: BY-NC-SA
   
  File DownloadSizeCommentaryAccess
  02_alkaro.zip File list14682.8 KBopen-access
  R&D Projects: GA MK(CZ) DH23P03OVV013
  Institutional support: RVO:68378068
 3. 3.
  0576762 - ÚČL DATA Scientific data      2023
  Hartmanová, Pavla - Dvořáková, Sára - Flanderka, Jakub - Gnot, Anna - Halabrínová, Lucie - Malínek, Vojtěch - Mikešová, Iveta - Škubalová, Marta - Trnková, Vendula - Zajíčková, Kateřina

  Bibliografie českého literárního internetu. Bibliografie českého literárního internetu – říjen 2023.
  [Czech Literary Web Bibliography.]

  Description: Databáze obsahuje záznamy z časopisů vycházejících online v pdf formátu a z relevantních webových serverů. Excerpční základna byla vybírána primárně dle zaměření a obsahu daného e-zdroje, které se musely týkat české literatury a literární kultury. Zpracovávány jsou mj. publicistické a literární weby, periodika obsahující původní autorskou tvorbu, online mutace tištěných deníků a časopisů či univerzitní a knihovnické časopisy. Kritériem pro zařazení daného zdroje byla existence jeho archivní verze, primárně na portálu webarchiv.cz, jehož zřizovatelem je Národní knihovna ČR. Uchovávání internetového obsahu se stalo klíčovou otázkou analytického zpracování těchto zdrojů, protože jen tak je možné zajistit dostupnost online obsahů i v případě zániku zpracovávaného webu.
  [The database contains records from journals published online in pdf format and from relevant web servers. The excerpt base was selected primarily according to the focus and content of the e-resource, which had to be related to Czech literature and literary culture. Among others, journalistic and literary websites, periodicals containing original authors' works, online versions of printed journals and magazines or university and library journals were processed. The criterion for inclusion of a given resource was the existence of its archival version, primarily on the webarchiv.cz portal, whose founder is the National Library of the Czech Republic. The preservation of web content has become a key issue in the analytical processing of these resources, as this is the only way to ensure the availability of online content even in the event of the demise of the processed website.]
  Technical informations: Součástí datasetu je soubor dat ve formátu MRC (binární MARC21), seznam excerpovaných časopisů ve formátu CSV, popis datasetu a specifikace lokální katalogizační praxe ČLB ve formátu TXT. Soubor ve formátu binární MARC lze otevřít např. v programu Marcedit, ke stažení zde: https://marcedit.reeset.net/.
  Keywords : bibliographical databases * czech literature * literary science
  OECD category: Specific literatures
  DOI: https://doi.org/10.57680/asep.0576762
  Handle: https://hdl.handle.net/11104/0346375
  Depositor: Hartmanová, Pavla
  Date of release: 26.10.2023
   

   
       License: BY-NC-SA
   
  File DownloadSizeCommentaryAccess
  04_internet.zip File list1223.8 MBopen-access
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LM2023043
  Institutional support: RVO:68378068
 4. 4.
  0576761 - ÚČL DATA Scientific data      2023
  Hartmanová, Pavla - Cebe, Renáta - Dlabajová, Nikola - Dvořáková, Sára - Flanderka, Jakub - Gnot, Anna - Halabrínová, Lucie - Malínek, Vojtěch - Melichar, Dominik - Maršíková, Lucie - Mikešová, Iveta - Nevyhoštěný, Pavel - Romanová, Gabriela - Škubalová, Marta - Trnková, Vendula - Vargová, Jana - Zajíčková, Kateřina

  Současná bibliografie (od roku 1945). Současná bibliografie (od roku 1945) – říjen 2023.
  [Current Bibliography (since 1945).]

  Description: Databáze vznikla sloučením dříve samostatných dílčích bibliografických bází, které byly postupně rozšiřovány a převáděny do modernějších formátů a systémů. Aktuálně je obohacována zejména novými záznamy z průběžné excerpce pokrývající soudobou časopiseckou a knižní produkci a zpětně jsou doplňována data pro starší období.
  [This database came about through the merger of what were previously separate sub-databases, which were progressively expanded and converted to more up-to-date formats and systems. It is currently being enhanced to include in particular new entries from ongoing excerption covering contemporary magazine and book output and retrospectively supplemented with data for earlier periods.]
  Technical informations: Součástí datasetu je soubor dat ve formátu MRC (binární MARC21), seznam excerpovaných časopisů ve formátu CSV, popis datasetu a specifikace lokální katalogizační praxe ČLB ve formátu TXT. Soubor ve formátu binární MARC lze otevřít např. v programu Marcedit, ke stažení zde: https://marcedit.reeset.net/.
  Keywords : bibliographical databases * czech literature * czech literary culture * literary science
  OECD category: Specific literatures
  DOI: https://doi.org/10.57680/asep.0576761
  Handle: https://hdl.handle.net/11104/0346376
  Depositor: Hartmanová, Pavla
  Date of release: 26.10.2023
   

   
       License: BY-NC-SA
   
  File DownloadSizeCommentaryAccess
  03_soucasna.zip File list21191.9 MBopen-access
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LM2023043
  Institutional support: RVO:68378068
 5. 5.
  0576760 - ÚČL DATA Scientific data      2023
  Malínek, Vojtěch - Řehák, Daniel

  Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945. Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945 – říjen 2023.
  [Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945.]

  Description: Databáze obsahuje excerpci periodického tisku od počátků národního obrození do konce druhé světové války, vycházejícího na území českých zemí v českém, německém, popř. i slovenském jazyce. Excerpováno bylo vše, co se týká literatury a příbuzných disciplín.
  [The database contains excerpts from periodicals published in Czech, German and Slovak from the beginnings of the national revival to the end of the Second World War in the Czech lands. Everything related to literature and related disciplines has been excerpted.]
  Technical informations: Součástí datasetu je soubor dat ve formátu MRC (binární MARC21), seznam excerpovaných časopisů ve formátu CSV, popis datasetu a specifikace lokální katalogizační praxe ČLB ve formátu TXT. Soubor ve formátu binární MARC lze otevřít např. v programu Marcedit, ke stažení zde: https://marcedit.reeset.net/.
  Keywords : bibliographical databases * czech literature * literary science
  OECD category: Specific literatures
  DOI: https://doi.org/10.57680/asep.0576760
  Handle: https://hdl.handle.net/11104/0346377
  Depositor: Hartmanová, Pavla
  Date of release: 26.10.2023
   

   
       License: BY-NC-SA
   
  File DownloadSizeCommentaryAccess
  01_retrospektivni.zip File list7264.1 MBopen-access
  R&D Projects: GA MŠk VZ09004; GA MK(CZ) DG16P02B039; GA MŠk(CZ) LM2023043; GA ČR(CZ) GA405/93/2042
  Institutional support: RVO:68378068
 6. 6.
  0576539 - ÚČL DATA Scientific data      2023
  Vimr, Ondřej - Malínek, Vojtěch - Panušková, Charlotte

  Česká literatura v překladu. Česká literatura v překladu – říjen 2023.
  [Czech Literature in Translation.]

  Description: Databáze obsahuje záznamy o knižních překladech české literatury do všech jazyků. Primárně se jedná o texty původně napsané česky a o díla napsaná v cizím jazyce, pokud je v autorské bibliografii alespoň jedna kniha původně napsaná česky. Žánrově a tematicky se soustředí především na krásnou literaturu, avšak okrajově zaznamenává také literaturu naučnou, odbornou, technickou i cestopisnou.
  [The database contains records of book translations of Czech literature into all languages. Primarily, it includes texts originally written in Czech and works written in a foreign language if the author's bibliography includes at least one book originally written in Czech. In terms of genre and subject matter, it main focuses on fiction; yet, it also partially covers non-fiction.]
  Technical informations: Součástí datasetu je soubor dat ve formátu MRC (binární MARC21), popis datasetu a specifikace lokální katalogizační praxe ČLB ve formátu TXT. Soubor ve formátu binární MARC lze otevřít např. v programu Marcedit, ke stažení zde: https://marcedit.reeset.net/.
  Keywords : czech literature * translation * history of translation
  OECD category: Specific literatures
  DOI: https://doi.org/10.57680/asep.0576539
  Handle: https://hdl.handle.net/11104/0346378
  Depositor: Hartmanová, Pavla
  Date of release: 26.10.2023
   

   
       License: BY-NC-SA
   
  File DownloadSizeCommentaryAccess
  08_preklad.zip File list198.6 MBopen-access
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LM2023043
  Institutional support: RVO:68378068
 7. 7.
  0571974 - ÚČL DATA Scientific data      2023
  Malínek, Vojtěch

  Poezie na křižovatce (podkladová data).
  [Poetry at the crossroads (source data).]

  Description: Podkladová data pro studii Poezie na křižovatce. Jednotlivé výpočty jsou zpracovány na samostatných listech včetně případné vizualizace formou grafu.
  [Background data for the Poetry at the Crossroads study in the form of an xlsx file. The individual calculations are prepared on separate sheets, including possible visualization in the form of a graph.]
  Technical informations: Dataset obsahuje 1 soubor ve formátu xlsx a 1 soubor ve formátu txt.
  Keywords : bibliography * czech literature 1945–1960 * data analysis * czech poetry
  OECD category: Specific literatures
  DOI: https://doi.org/10.57680/asep.0571974
  Handle: https://hdl.handle.net/11104/0342967
  Depositor: Hartmanová, Pavla
  Date of release: 10.11.2023
   
  ASEP publication:
  Poezie na křižovatce. Poznámky ke kvantitativním aspektům české poezie v letech 1945–1959

   
       License: BY-NC-SA
   
  File DownloadSizeCommentaryAccess
  Malinek-Poezie na krizovatce-data.zip File list553.2 MBopen-access
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LM2023043
  Institutional support: RVO:68378068


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.