Search results

 1. 1.
  0569425 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Jadrný, J. - Šyc, Michal - Korotenko, Ekaterina - Mašín, P.
  Ověřená technologie optimalizovaná kyselá extrakce popílků.
  [Optimized technology of fly ash acid extraction.]
  Internal code: optimalizace kyselé extrakce ; 2022
  Technical parameters: Technologie je využitelná v odvětví waste to energy, kdy je současnou praxí odvážet vzniklé popílky na skládku nebezpečných odpadů. Technologie extrahuje toxické kovy a testováním byla zjištěna negativní nebezpečná vlastnost HP14 ekotoxicita, která je pro hodnocení nebezpečnosti takových odpadů kritická. O výsledky technologie již projevila zájem pražská spalovna ZEVO Malešice.
  Economic parameters: Optimalizace extrakce nevykazuje žádný přímý výnos ani úsporu nákladů. Jedná se o první technologický uzel, který má zvýšit množství extrahovaného zinku, mědi a olova. Cílem projektu je zkoncentrování zinku do obchodovatelné formy oproti současné likvidaci na skládce nebezpečných odpadů.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010439
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : acid extraction * zinc recovery * fly ash
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340750

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Ověřená technologie optimalizovaná kyselá extrakce popílků.pdf01.9 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0559320 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Krejčí, T. - Kryšpín, J. - Krňávek, M. - Oral, J. - Puchýř, R. - Vavrčíková, V. - Adámek, J. - Korol, I. - Samusevich, Oleg - Šyc, Michal
  Ověřená technologie pro integrované energetické a materiálové využití komunálních čistírenských kalů.
  [Verified technology for integrated energy and material utilization of municipal sewage sludge.]
  Internal code: Protokol o ověření technologie č. TK02020149 ; 2022
  Technical parameters: Ověřená technologie je navržena pro fond provozní doby zařízení 8 000 h/rok. Technická dokumentace je zpracována pro kapacitu rotační sušárny 5 500 t odv. kalu/rok o sušině 20 %, kapacita zařízení rotační pece je 1 375 t suš. kalu/rok zpracovávající kal o sušině 80 %. Obecně je zpracovatelská kapacita navržené technologie vhodná pro čistírny odpadních vod, které produkují/dovážejí množství kalů odpovídající cca 40 000 EO a více se vstupní sušinou v rozmezí cca 18-30 %. Spotřeba aditiva je závislá na typu použitého aditiva (dávkování závisí na množství popelovin v kalu a množství fosforu v kalu). Výstupní množství popela v závislosti na parametrech vstupního kalu je cca 480 t/rok, produkce popílku v závislosti na prašnosti kalu je cca 40 t/rok.
  Economic parameters: Ověřená technologie bude nabízena zájmovým subjektům především čistírnám odpadních vod, které musí řešit kalovou koncovku. Vzhledem k legislativním povinnostem musí dojít k doplnění kalové koncovky, které přináší zvýšení provozních nákladů na zpracování kalů. V případě uplatnění popela jako sekundárního zdroje fosforu dochází k částečné kompenzaci a tato položka figuruje na straně tržeb, tedy snižuje celkové náklady na zpracování kalů.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TK02020149
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * energy utilization * material utilization * phosphorus
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0332646

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TK02020149_THÉTA - Ověřená technologie.pdf01.8 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 3. 3.
  0541450 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Mašín, P. - Jadrný, J. - Šyc, Michal
  Provozní jednotka elektrokoagulace pro čištění odpadních vod ze ZEVO.
  [Electrocoagulation operating unit for wastewater treatment from incineration plant.]
  Internal code: technologie elektrokoagulace ; 2020
  Technical parameters: Vyvinutá technologie elektrokoagulace je určena pro čištění vod s obsahem rozpuštěných toxických kovů z vypírky spalin. Zejména jde o kovy Zn, Cd, Pb, As při hodnotách pH 6 až 10. Technologie byla ověřena v provozu Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) na dočišťování pracích vod spalin, při průměrném hodinovém průtoku 1800 – 2500 l. Zařízení se skládá z 5 elektrokoagulačních cel, v nichž jsou vloženy železné elektrodové kazety o rozměrech 960 x 100 x 149 mm, jež se sestávají ze 14 desek (7 katodových a 7 anodových). Zařízení pracuje při vloženém proudu 30 – 50 A, čemuž odpovídá napětí 1,5 – 2,5 V. Do čištěné vody jsou uvolňovány Fe2+ ionty ve formě zelených vloček (na něž jsou z vody vázány toxické kovy), které dále shlukují do kompaktních a dobře sedimentujících útvarů. Odsazený kal je odvodňován a zahušťován.Nastavením proudu se určuje množství dávkovaných vloček Fe2+ iontů z elektrody, jejichž koncentrace musí být ve 3 -4 násobném přebytku oproti koncentraci toxických kovů. Účinnosti odstranění kovů se pohybují v rozsahu 90 až 99,9 %.
  Economic parameters: Hlavním přínosem technologie je bezproblémové plnění limitů toxických kovů ve vypouštěných vodách, a tudíž snížení environmentální zátěže. Provozní náklady představují 6 Kč/m3 vyčištěné vody (1,5 Kč elektrická energie a 4,5 Kč výměna elektrodových kazet + režie).
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH03030388
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : full scale * electrocoagulation * waste water * arsenic * cadmium
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0319002

             
   
   
 4. 4.
  0509436 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Šyc, Michal - Veselý, Václav - Samusevich, Oleg - Baloch, T. - Neubert, M. - Zuda, M. - Hartman, P.
  Ověřená technologie pro separaci neželezných kovů ze škváry po energetickém využití odpadů.
  [Verified Technology for Separation of Non-ferrous Metals from Incineration Bottom Ash.]
  Internal code: technologie pro získávání neželezných kovů ze škváry ; 2019
  Technical parameters: Technologie pro získávání neželezných kovů ze škváry z energetického využití odpadů zahrnuje vstupní násypku, vibrační třídič, kde dochází k separaci škváry na frakce pod 4 mm, 4-10 mm a nad 10 mm, přičemž frakce 4-10 mm nebo nad 10 mm je vedena do další linky separace složení z bubnového magnetického separátoru a separátoru vířivých proudů. Rozdělení škváry na dílčí frakce spolu s hlubokým odstraněním magnetických částic umožňuje optimální nastavení separátoru vířivých proudů pro každou z frakcí a tím dosažení vysoké účinnosti separace. Kapacita ověřené technologie je až 3 tuny zpracované škváry hodinově.
  Economic parameters: Pomocí technologie lze zvýšit výtěžnost separace železných kovů o 1 % ze vstupního obsahu škváry oproti stávající separaci, přičemž cena železného šrotu je na úrovni 1000-3000 Kč/tuna. Výtěžnost železných kovů je pak na úrovni cca 1-2 % z dané frakce, přičemž zhruba 80-90 % neželezných kovů tvoří hliník a jeho slitiny, zbytek pak měď a její slitiny. Cena separovaných kovů je pro hliník až 1200 EUR/tuna a za měď cca 3 200 EUR/tuna Kč po rafinaci. V případě ceny primárního koncentrátu ze separace záleží na čistotě a obsahu kovů. Pomocí této technologie lze tedy získat neželezné kovy až s cenou 900 Kč na tunu zpracované škváry.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV10226
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * metal recovery * waste incineration
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300240

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Ověřená technologie včetně protokolu FIN.pdf12.4 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 5. 5.
  0439789 - ÚCHP 2015 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Tlustoš, P. - Száková, J. - Zárubová, P. - Břendová, K. - Habart, J. - Punčochář, Miroslav - Šyc, Michal
  Bezpečné nakládání s kontaminovanou biomasou.
  [Safe Disposal of Contaminated Biomass.]
  Internal code: OT II/2014 ; 2014
  Technical parameters: Technologie zahrnuje provedení jednofázové a dvoufázové sklizně kontaminované biomasy způsobem, který minimalizuje uvolnění kontaminantů do prostředí. Dále řeší možnosti bezpečné dopravy kontaminované biomasy a zabývá se jednotlivými procesy úprav biomasy před jejím konečným zpracováním, jako je řezání, štěpkování a sušení biomasy. V neposlední řadě technologie řeší skladování biomasy, tak aby byl zajištěn její dobrý stav před tím, než bude použita ke konečnému využití. Kontaminovaná biomasa, obzvláště pokud je skladována v podobě vysušené štěpky by měla být skladována v kryté hale s perforovanou podlahou s provzdušněním, na které je možno štěpku sušit.
  Economic parameters: Oproti klasické technologii pěstování RRD je tato technologie dražší zejména ve dvou aspektech: Biomasa dosahuje nižších výnosů a fixní náklady rozpočítané na jednotku vyprodukované biomasy jsou tak vyšší a to zhruba o 10 až 30 %. Dále pro minimalizaci rekontaminace je nutné speciální zacházení, sklizeň a skladování. To vyžaduje investici do haly. Pěstování však probíhá na půdách jinak nevyužitelných. Proto lze také uvažovat s nižší i nulovou cenou za nájem půdy. Investiční náklady do lehké skladovací haly jsou cca 1 200 Kč/m2, výška uskladněné štěpky může být zhruba 3 m. Při měrné hmotnosti štěpky 0,25 t/m3 tak lze na jednom m2 uskladnit 0,75 t štěpky. Životnost haly a tedy odpisový koeficient je 15 let, což při použití diskontní sazby 3 % p. a. tvoří celkové roční náklady na odpisy zhruba 350 Kč/m2, neboli 467 Kč/t štěpky. Zpracování formou sušení a skladování v hale zvyšuje cenu zhruba o 50 – 60 % vůči štěpce zpracované na kvalitní orné půdě.
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : risk elements * harvest * transport * storage of biomass
  Subject RIV: DK - Soil Contamination ; De-contamination incl. Pesticides
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0243023

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.