Search results

 1. 1.
  0579882 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Soukup, Karel - Čárský, Milan - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T.
  Funkční vzorek kombinovaného paliva z ČK a odpadu z automobilového průmyslu nebo elektroodpadu TN02000044/5-V4.
  [Functional sample of combined fuel from sewage sludge and automotive waste or electronic waste TN02000044/5-V4.]
  Internal code: nový typ tuhého paliva ; 2023
  Technical parameters: Předložený funkční vzorek pelet připravených ze směsi čistírenského kalu a odpadních plastů z tiskových kazet (v hmotnostním poměru 10:1 s přídavkem max. 5 hm.% obilných otrub a směsi čistírenského kalu a odpadních plastů z tiskových kazet v hm. poměru 10:1 bez přídavku pojiva představuje postup přípravy tuhého paliva vhodného pro fluidní kotle. Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo).
  Economic parameters: Čistírenské kaly společně s odpadními plasty z tiskových kazet jsou velmi levné vstupní suroviny pro přípravu nového typu tuhého paliva ve formě pelet, které lze velmi výhodně spalovat ve fluidní vrstvě pro produkci tepla a/nebo elektrické energie a nahradit tak část paliv pocházejících z fosilních zdrojů. Klíčový vliv na celkovou ekonomiku procesu má sušení čistírenských kalů, přičemž bylo prokázáno, že lze úspěšně využít solární energie pro odstranění zbytkové vlhkosti po tlakové filtraci kalů.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : solid fuel * sewage sludge * waste plastic
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0348670
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN020000445_V4.docx03.9 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0579578 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šolcová, Olga - Kaštánek, František - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Wimmerová, L. - Sochatcki, A.
  Funkční vzorek hydrolyzátu ze živočišných odpadů modifikovaný aditivy pro odstranění těžkých kovů ze zemin TN02000044/7-V2.
  [A functional sample of animal waste hydrolyzate modified with additives for the removal of heavy metals from soils TN02000044/7-V2.]
  Internal code: hydrolyzát pro odstranění těžkých kovů ; 2023
  Technical parameters: Funkční vzorek hydrolyzátu z odpadní živočišné biomasy modifikovaný aditivy kyselinou citronovou a/nebo thiomočovinou je chelatační činidlo aplikovatelné pro selektivní odstranění těžkých kovů z tuhých porézních matric jako jsou půdy a sedimenty. Chelatační činidlo podle technického řešení je schopné vázat ionty těžkých kovů, přičemž je složené ze směsi biologicky odbouratelných látek (např. aminokyseliny, peptidy, triacylglyceroly aj.), jejichž zbytkový obsah v matrici, zejména je-li matricí půda, může působit jako nutrient. Důležitou vlastností produktu je také synergie funkčních skupin molekul látek obsažených v produktu, tj. v hydrolyzátu, kyselině citronové a/nebo thiomočovině, které zajišťují vysokou účinnost vázat kovy a vyplavit je z tuhých matric.
  Economic parameters: Odpadní živočišná biomasa je velmi levnou vstupní surovinou pro chelatační činidlo umožňující odstranění těžkých kovů ze zemin i jiných matric. Uplatnění tohoto materiálu je velmi široké.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : chelating agent * metal removal * waste animal biomass
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0348387
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN02000044_07_V2.docx01 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 3. 3.
  0579549 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šolcová, Olga - Jílková, Veronika - Muhlbachová, G. - Jandejsek, Z.
  Funkční vzorek hydrolyzátu z živočišných odpadů v pevném stavu SS06020267-V1.
  [Functional sample of animal waste hydrolyzate in solid state SS06020267-V1.]
  Internal code: pevné bioaditivum ; 2023
  Technical parameters: Funkční vzorek pevného bioaditiva připraveného řízenou lyofilizací z kapalného hydrolyzátu připraveného patentovanou originální metodou ze živočišných odpadů a kyseliny jablečné za zvýšeného tlaku a teploty. Funkční vzorek pevného bioaditiva má prvkové složení uhlík, dusík, fosfor a obsahuje aminokyseliny, peptidy, proteiny o relativní molekulové hmotnosti do 10 kD, TAG a MAG, ve kterých je acyl odvozený od C12 až C24 mastných kyselin, a C12 až C24 alifatické karboxylové kyseliny, přičemž tato směs neobsahuje žádné anorganické kationty a anionty.
  Economic parameters: Odpadní živočišná biomasa je velmi levnou vstupní surovinou pro přípravu bioaditiva vhodného pro ochranu fyzikálních, chemických a biologických vlastností zemědělské půdy a snížení emisí oxidu uhličitého z půdy. Má významné předpoklady pro využití coby půdní bioaditivum pro udržitelnost kvality půdy, intenzifikaci agrotechnických procesů a taktéž v produkci potravin.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS06020267
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:60077344
  Keywords : bioadditive * waste animal biomass * hydrolysis
  OECD category: Chemical process engineering; Agriculture (BC-A)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0348368
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  2023_Funkční vzorek_Pevný hydrolyzát_VJ_VJ.docx31.3 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 4. 4.
  0579548 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šolcová, Olga - Dlasková, Martina - Čárský, Milan - Wimmerová, L. - Sochatcki, A.
  Funkční vzorek biocharu z odpadní biomasy makrořas TN02000044/7-V3.
  [Functional sample of biochar from waste biomass from macroalgae TN02000044/7-V3.]
  Internal code: Biochar z makrořas ; 2023
  Technical parameters: Funkční vzorek biocharu připraveného pyrolýzním zpracováním rostlinné biomasy mořské řasy Ecklonia Maxima). Biomasa byla pyrolyzována v inertním prostředí dusíku. Účelem pyrolýzy bylo odstranění všech těkavých složek přítomných v surovině za přesně daných teplot a podmínek. Účelem pyrolýzy bylo připravit biouhel (biochar) s dobrými texturními vlastnostmi, jako je vysoký specifický povrch materiálu, objem mikropórů a optimální distribucí pórů, a který by bylo možné použít jako účinný sorbent či do půd, kde zvyšuje její úrodnost a pomáhá zadržovat vodu a živiny.
  Economic parameters: Odpadní biomasa je velmi levnou vstupní surovinou pyrolytického procesu, jehož výsledkem je vysoce ceněný produkt – biochar s velkým aktivním povrchem. Uplatnění tohoto materiálu je velmi široké.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biochar * pyrolysis * waste biomass
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0348363
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN02000044_07_V3.docx0336 KBAuthor’s postprintrequire
   
   
 5. 5.
  0569993 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Mašín, P. - Dytrych, Pavel - Spáčilová, Markéta - Šolcová, Olga - Wimmerová, L.
  Pokročilé sorbenty pro separaci mikroplastů z vod.
  [Advanced sorbents for the separation of microplastics from water.]
  Internal code: separace mikroplastů ; 2020
  Technical parameters: Funkční vzorek reprezentuje separátor pro záchyt mikroplastů a příp. mikropolutantů z vod, který je tvořen na bázi modifikovaných bentonitů a zeolitů. Modifikace bentonitu byla založena na hydrodynamické separaci prachových částic udržujících se ve vznosu. Je prováděna opakovaným cyklem praní a dekantace bentonitu. Vlastnosti hydraulicky modifikovaného bentonitu a klinoptiolitu pro efektivní záchyt širokého spektra mikročástic různých druhů plastů o velikostním intervalu 30 – 500 μm jsou uvedeny v tabulce níže. Sorbent SBET (m2/g) Smeso (m2/g) Vtot (mm3liq/g) Vmicro (mm3liq/g) EXTRA 107 76 157 17 Klinoptilolit 33 21 114 6
  Economic parameters: Přínosem funkčního vzorku vyvinutého sorbentu je efektivní záchyt mikroplastů z vod. Přímé ekonomické parametry nelze vyjádřit vzhledem k absenci konkurenčních komerčních zařízení pro odstraňování mikroplastů z vod.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV40126
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bentonite * polyethylene * microplastics * polystyrene * adsorption * waste water
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341325
   
   
 6. 6.
  0566932 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Čárský, Milan - Hejtmánek, Vladimír - Kaštánek, František - Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Funkční vzorek paliva obsahující čistírenské kaly s aditivy z elektroodpadních materiálů a odpadů ze zemědělské výroby s důrazem na optimalizaci výhřevnosti paliva - TN01000048/05 – V021.
  [Functional fuel sample containing sewage sludge with additives from e-waste materials and waste from agricultural production with emphasis on optimization of fuel calorific value - TN01000048/05 - V021.]
  Internal code: přípravu tuhého paliva peletizací ; 2022
  Technical parameters: Technické řešení se týká využití stabilizovaných čistírenských kalů a odpadních plastů z vytříděného elektroodpadu pro přípravu tuhého paliva peletizací. Tyto kaly, společně s odpadními plasty skýtají značný energetický potenciál, který lze využít přímým spalováním např. ve fluidních kotlích nebo kotlích se stacionární vrstvou. Jednoduchými mechanickými operacemi je možno směs čistírenských kalů a odpadních plastů převést na pelety a spálit řízeným způsobem ve fluidní vrstvě (vznosu). Vyrobené teplo se dá využít k ohřevu (vytápění) nebo výrobě elektrické energie a nahradit tak drahá a v současné době nedostatková (zemní plyn) paliva vyráběná z fosilních zdrojů.
  Economic parameters: Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo). Zároveň toto palivo vyhovuje podmínkám skladování, pelety jsou mechanicky odolné proti otěru, poměrně pevné a soudržné. Při správném způsobu skladování nepodléhají rozpadu nebo biologickému znehodnocení (plesnivění). Tuhé palivo je hygienicky nezávadné
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : solid fuels * pelletizing * sewage sludge
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338195
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V021.docx212.3 MBAuthor´s preprintrequire
   
   
 7. 7.
  0547828 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Jandejsek, Z. - Sýkorová, Adéla - Fulín, T.
  Frakce obsahující kyseliny asparagovou a glutamovou z hydrolyzátu dle výsledku V002 pro čištění odpadmích vod, kontaminovaných ionty kovů - TN01000048/01 – V008.
  [Fractions containing aspartic and glutamic acids from hydrolyzate according to result V002 for wastewater treatment contaminated with metal ions- TN01000048/01 – V008.]
  Internal code: hydrolyzát, ionty kovů ; 2021
  Technical parameters: Hydrolyzát, připravený z odpadního materiálu po čištění lůžkovin, tedy s nejvyšším obsahem dominantní kyseliny asparagové, je nejvhodnějším médiem k odstranění kovů z odpadních vod.
  Economic parameters: Využití odpadního materiálu ze zpracování zvířecí srsti či peří ve formě hydrolyzátu se ukázalo jako vhodný materiál k sorpci kovů z odpadních vod a kalů. Nejvhodnější surovina je odpad z čistírny lůžkovin s vysokým podílem husího peří.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolyzate * aminoacids * metal ions
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0324012
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN0100004801_V008.docx2583 KBAuthor’s postprintrequire
   
   
 8. 8.
  0547758 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Přibyl, Pavel - Kubáč, David - Hrouzek, Pavel - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga
  Funkční vzorek řasy obsahující polynenasycené mastné kyseliny a karotenoidy.
  [Functional sample of alga containing polyunsaturated fatty acids and carotenoids.]
  Internal code: NCK TAČR, TN01000048/3 – V012 ; 2021
  Technical parameters: Obsah fukoxantinu 0,12% DW, průměrný obsah PUFA 7,88% DW
  Economic parameters: Předpokládaná cena biomasy 250 EUR – 350 EUR za 1kg
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985939 ; RVO:61388971 ; RVO:67985858
  Keywords : biomass * biotechnology * fucoxanthin
  OECD category: Industrial biotechnology; Industrial biotechnology (MBU-M); Industrial biotechnology (UCHP-M)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326247
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Pribyl et al. 2021_funkcni vzorek.pdf02.8 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 9. 9.
  0547126 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šolcová, Olga - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Hanika, Jiří - Jandejsek, Z. - Fulín, T.
  Frakce hydrolyzátů s optimalizovaným obsahem osových proteinů TN01000048/01-V012.
  [Fraction of hydrolysates with optimized content of axial proteins TN01000048/01-V012.]
  Internal code: hydrolyzát, osové proteiny ; 2021
  Technical parameters: Hydrolyzáty z kuřecího peří a zbytků skeletů po oddělení masa, byly posuzovány s ohledem na morfologii, proliferaci, viabilitu, metabolickou aktivitu a množství ECM u lidských chondrocytů. Každý test byl prováděn při koncentracích v rozsahu 5-20 % v kultivačním médiu.
  Economic parameters: Z provedených experimentů vyplývá, že po testování deseti připravených funkčních vzorků hydrolyzátů, přičemž každý byl testován v pěti koncentracích, byl vyhodnocen jako nejvhodnější funkční vzorek s obsahem 20 % hydrolyzátu z drůbežího odpadního materiálu. Produkt je uplatnitelný jako chondroprotektivní přípravek pro zevní či perorální aplikaci.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolyzate * axial proteins * animal waste
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0323464
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN0100004801_V012.docx01.8 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 10. 10.
  0546971 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Humešová, T. - Vávrová, K. - Weger, J.
  Stabilizované hnojivo z hydrolyzátu dle výsledku V002 TN01000048/01-V009.
  [Stabilized fertilizer from hydrolyzate according to result V002 TN01000048/01-V009.]
  Internal code: hydrolyzát, hnojivo, stabilizace ; 2021
  Technical parameters: Stabilizátor na bázi kyseliny sorbové v rozsahu 0,5-1,5 % byl přidán do hydrolyzátu z odpadního materiálu po zpracování drůbeže pro prodloužení skladovatelnosti výsledného produktu. Testy probíhaly po dobu 6 měsíců, kdy byla zajištěna stabilita hydrolyzátu, aplikovatelného jako listové hnojivo pro potlačení jeho mikrobiální degradace.
  Economic parameters: Experimenty prokázaly, že použití stabilizátorů na bázi kyseliny sorbové v koncentraci 0,5-1,5 hm.% v roztoku hydrolyzátu z živočišného odpadu má vysokou účinnost pro potlačení mikrobiální degradace funkčního vzorku, čímž se usnadní skladovatelnost a významně prodlouží životnost výsledného rostlinného hnojiva.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolysis * animal waste * fertilizer * stabilization
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0323409
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN0100004801_V009.docx7779.2 KBAuthor’s postprintrequire
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.