Search results

 1. 1.
  0579882 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Soukup, Karel - Čárský, Milan - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T.
  Funkční vzorek kombinovaného paliva z ČK a odpadu z automobilového průmyslu nebo elektroodpadu TN02000044/5-V4.
  [Functional sample of combined fuel from sewage sludge and automotive waste or electronic waste TN02000044/5-V4.]
  Internal code: nový typ tuhého paliva ; 2023
  Technical parameters: Předložený funkční vzorek pelet připravených ze směsi čistírenského kalu a odpadních plastů z tiskových kazet (v hmotnostním poměru 10:1 s přídavkem max. 5 hm.% obilných otrub a směsi čistírenského kalu a odpadních plastů z tiskových kazet v hm. poměru 10:1 bez přídavku pojiva představuje postup přípravy tuhého paliva vhodného pro fluidní kotle. Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo).
  Economic parameters: Čistírenské kaly společně s odpadními plasty z tiskových kazet jsou velmi levné vstupní suroviny pro přípravu nového typu tuhého paliva ve formě pelet, které lze velmi výhodně spalovat ve fluidní vrstvě pro produkci tepla a/nebo elektrické energie a nahradit tak část paliv pocházejících z fosilních zdrojů. Klíčový vliv na celkovou ekonomiku procesu má sušení čistírenských kalů, přičemž bylo prokázáno, že lze úspěšně využít solární energie pro odstranění zbytkové vlhkosti po tlakové filtraci kalů.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : solid fuel * sewage sludge * waste plastic
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0348670
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN020000445_V4.docx03.9 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0577747 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kaluža, Luděk - Gulková, Daniela - Soukup, Karel - Kocík, J.
  Vysokopovrchový MgO katalyzátor pro Guerbetovu reakci bioethanolu a biobutanolu. TN01000048/05 - V1012.
  [High surface area MgO catalyst for the Guerbet reaction of bioethanol and biobutanol.]
  Internal code: MgO katalyzátor ; 2021
  Technical parameters: Technické řešení se týká využití katalyzátoru vysokopovrchového MgO zejména v aplikaci pro Guerbetovu reakci primárních alkoholů při teplotách 300-400 oC. Pro nízký obsah zbytkových chloridů vedoucí k vyšší odolnosti vůči vodě lze s výhodou použít pro dimerování primárních alkoholů vyrobených fermentací odpadní biomasy, jako je bioethanol a biobutanol. Katalyzátor Ni/MgO a Co/MgO připravený z vysokopovrchového MgO podle technického řešení je využitelný zejména v aplikaci pro Guerbetovu reakci primárních alkoholů při teplotách 250-350 oC.
  Economic parameters: Využití pevného katalyzátoru umožňuje snadnou výrobu Guerbetových alkoholů ve velkém měřítku, tedy měřítku přesahujícím výrobu chemických specialit. Výroba Guerbetových alkoholů je využitelná pro náhradu paliv na základně fosilních zdrojů. Bioethanol lze s výhodou přeměnit na 1-butanol, sloučeninu s oktanovým číslem větším než 80, sloučeninu s vyšším spalným teplem než ethanol a sloučeninu, která váže za normálních podmínek skladování méně vody než ethanol. Směs ethanolu a 1-butanolu je vhodná náhrada konvenčního motorového benzínu. Z bio-ethanolu a bio-butanolu lze s výhodou vyrobit vyšší Guerbetovy alkoholy, jako jsou 2-ethyl-1-butanol, 1-hexanol, 2 ethyl-1-hexanol či 1-oktanol. Jejich převedením na ethery vzniká směs s v cetanovým číslem vyšším než 50 vhodná jako náhrada konvenční motorové nafty anebo leteckého benzínu.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : MgO * bioethanol * biobutanol
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0346878
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V012.docx21.6 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 3. 3.
  0577746 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kaluža, Luděk - Gulková, Daniela - Soukup, Karel - Kocík, J.
  Vysoceporézní nosičový a tvarovaný katalyzátor pro Guerbetův kapling. TN020000044/5 - V1.
  [Highly porous carrier and shaped catalyst for Guerbet capling.]
  Internal code: katalyzátor pro Guerbetův kapling ; 2023
  Technical parameters: Katalyzátor s vysoceporézním a tvarovaným aktívním uhlím o specifickém povrchu 1196 m2g-1, povrchu mezopórů 517 m2g-1, objemu mikropórů 369 mm3 g-1, héliové hustotě 2.13 g cm-3, rtuťové hustotě 0.66 g cm-3, porozitě 0.69, součinu poloměru průměrného transportního póru a tortuozity rψ 13.80, tortuozitě ψ 0.062 a poloměru průměrného transportního póru r 221 nm podle technického řešení je využitelný zejména v aplikaci pro kondenzační reakce C-C primárních alkoholů při teplotách 300-400 oC.
  Economic parameters: Výroba produktů C-C kondenzace bioalkoholů je využitelná pro náhradu paliv vyrobených na základně fosilních zdrojů. Modifikace selektivity využitím nosiče vysoceporézního aktívního uhlí a aktivní fáze na bázi Li, Mg, a Cu anebo využitím Al ve struktuře MgO vede k preferenční tvorbě symetrických ketonů. Finálními produkty C-C kondenzace alkoholů jsou nasycené a nenasycené methylované alkany a methylované alkeny a n-alkany a n-alkeny. Modifikace selektivity využitím nosiče vysoceporézního aktívního uhlí a aktivní fáze na bázi Ni a Co vede k preferenční tvorbě toluenu a methanu.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : extrudates * activated carbon * MgO
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0346876
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  funkční vzorek TN02000044_05_V1(08_11_2023).docx43 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 4. 4.
  0566932 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Čárský, Milan - Hejtmánek, Vladimír - Kaštánek, František - Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Funkční vzorek paliva obsahující čistírenské kaly s aditivy z elektroodpadních materiálů a odpadů ze zemědělské výroby s důrazem na optimalizaci výhřevnosti paliva - TN01000048/05 – V021.
  [Functional fuel sample containing sewage sludge with additives from e-waste materials and waste from agricultural production with emphasis on optimization of fuel calorific value - TN01000048/05 - V021.]
  Internal code: přípravu tuhého paliva peletizací ; 2022
  Technical parameters: Technické řešení se týká využití stabilizovaných čistírenských kalů a odpadních plastů z vytříděného elektroodpadu pro přípravu tuhého paliva peletizací. Tyto kaly, společně s odpadními plasty skýtají značný energetický potenciál, který lze využít přímým spalováním např. ve fluidních kotlích nebo kotlích se stacionární vrstvou. Jednoduchými mechanickými operacemi je možno směs čistírenských kalů a odpadních plastů převést na pelety a spálit řízeným způsobem ve fluidní vrstvě (vznosu). Vyrobené teplo se dá využít k ohřevu (vytápění) nebo výrobě elektrické energie a nahradit tak drahá a v současné době nedostatková (zemní plyn) paliva vyráběná z fosilních zdrojů.
  Economic parameters: Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo). Zároveň toto palivo vyhovuje podmínkám skladování, pelety jsou mechanicky odolné proti otěru, poměrně pevné a soudržné. Při správném způsobu skladování nepodléhají rozpadu nebo biologickému znehodnocení (plesnivění). Tuhé palivo je hygienicky nezávadné
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : solid fuels * pelletizing * sewage sludge
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338195
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V021.docx212.3 MBAuthor´s preprintrequire
   
   
 5. 5.
  0546684 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Soukup, Karel - Hejtmánek, Vladimír - Čárský, Milan - Kaštánek, František - Topka, Pavel - Šolcová, Olga - Beneš, D. - Pešek, T.
  Funkční vzorek nového paliva 1. TN01000048/05 – V002.
  [Functional sample of a new type of fuel. TN01000048/05 – V002.]
  Internal code: nový typ paliva ; 2019
  Technical parameters: Nový typ paliva 1 byl připraven pro využití kalů z čistíren odpadních vod a z papírenského průmyslu, případně z jejich směsi, jako palivo zejména pro fluidní kotle. Při proces fluidního spalování jsou spaliny čištěny cyklony, elektrostatickými odlučovači a pračkami, jejichž uspořádání zaručuje separaci těžkých kovů.Pelety nebo brikety byly připraveny ze směsi čistírenského a papírenského kalu v hmotnostním poměru 4 : 1. Suroviny byly před přípravou pelet/briket vysoušeny na hodnotu obsahu vlhkosti 12-15%. Vzorky pelet/briket byly podrobeny fluidnímu spalování ve vrstvě písku za definovaného množství vzduchu k udržení fluidní vrstvy a byla optimalizována spotřeba vzduchu pro spalování.
  Economic parameters: Nový typ paliva využívá odpadní biomasy z čistíren odpadních vod (ČOV) a papírenských závodů. Tyto materiály – kaly – mají značný energetický potenciál, který je možno po jejich jednoduché úpravě využít pro produkci tepelné a/nebo elektrické energie, výhodně zejména spalováním ve fluidní vrstvě. Funkční vzorek jednoznačně dokládá výhodnost pelet připravených z čistírenských a papírenských kalů o variantním složení jako paliva s výhřevností srovnatelnou s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí).
  R&D Projects: GA TA ČR TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fuel * sewage sludge * pelets
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0323136
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V002.docx21.2 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 6. 6.
  0535889 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Soukup, Karel - Hejtmánek, Vladimír - Čárský, Milan - Kaštánek, František - Topka, Pavel - Šolcová, Olga - Beneš, D. - Pešek, T.
  Funkční vzorek nového typu paliva 2. TN01000048/5 - V003.
  [Functional sample of a new fuel type 2.]
  Internal code: nový typ paliva ; 2020
  Technical parameters: Všechny typy připravených pelet jsou odolné proti otěru, poměrně pevné a soudržné, což je základní předpoklad pro jejich využití při fluidním spalování. Také bylo zjištěno, že při správném způsobu skladování nepodléhají rozpadu nebo biologickému znehodnocení (plesnivění). Klíčový vliv na celkovou ekonomiku procesu však má sušení vstupní odpadní biomasy, které musí být vedeno s ohledem na optimální nakládání s energiemi. Předpokládá to nasazení výkonných bubnových nebo tunelových sušáren s výhodou využívajících odpadní teplo produkované v rámci výrobny tepelné a/nebo elektrické energie.
  Economic parameters: Nový typ paliva využívá odpadní biomasy z čistíren odpadních vod (ČOV) a papírenských závodů. Tyto materiály – kaly – mají značný energetický potenciál, který je možno po jejich jednoduché úpravě využít pro produkci tepelné a/nebo elektrické energie, výhodně zejména spalováním ve fluidní vrstvě. Funkční vzorek jednoznačně dokládá výhodnost pelet připravených z čistírenských a papírenských kalů o variantním složení jako paliva s výhřevností srovnatelnou s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí).
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fuel * sewage sludge * pelets
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313790
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V003.docx21.5 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 7. 7.
  0535080 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Soukup, Karel - Spáčilová, Markéta - Krejčíková, Simona - Pohořelý, Michael - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga
  Aktivní sorbent z řasových odpadů pro čištění vod.
  [Active sorbent from Algae Waste for Waer Treatmen.]
  Internal code: aktivní sorbent ; 2020
  Technical parameters: Biouhle připravené pyrolýzou odpadních řas mají sorpční vlastnosti srovnatelné s komerčním sorbentem podle stanovených texturních charakteristik a rovněž podle výsledků dosažených při reálné aplikaci.
  Economic parameters: Tyto sorbenty mají sorpční schopnosti srovnatelné s komerčním sorbentem a vzhledem k použité surovině pro jejich přípravu, tj. odpadní řasové biomasy jsou vhodné pro aplikace v oblasti ochrany životního prostředí.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biochar * sorbent * microalgae
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313194
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_03_V008.docx3262 KBAuthor’s postprintrequire
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.