Number of the records: 1  

Bitevné polia povojnovej literatúry na Taiwane (1945-1949) : časopisy, diskusie a literárne diela

 1. 1.
  SYSNO ASEP0537359
  Document TypeB - Monograph
  R&D Document TypeMonograph
  TitleBitevné polia povojnovej literatúry na Taiwane (1945-1949) : časopisy, diskusie a literárne diela
  TitleThe battlefields of the post-war literature in Taiwan
  Author(s) Dluhošová, Táňa (OU-W) RID, SAI, ORCID
  Issue dataPraha: Academia, 2020
  ISBN978-80-200-3107-5
  SeriesOrient
  Series number38
  Number of pages445 s.
  Publication formPrint - P
  Languageslo - Slovak
  CountryCZ - Czech Republic
  KeywordsTaiwan ; literary field ; distant reading ; digital humanities
  Subject RIVAJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OECD categorySpecific literatures
  Institutional supportOU-W - RVO:68378009
  AnnotationV druhej polovici štyridsiatych rokov 20. storočia sa v taiwanskej literatúre prejavovali hlbšie politické, kultúrne a sociálne zmeny, ktoré priniesol koniec druhej svetovej vojny. Autorka chápe taiwanskú literatúru ako komplexnú štruktúru zasadenú do kontextu japonskej a čínskej kultúry, v ktorej vystupovali rôzni aktéri s rôznou motiváciou, pričom dôsledne aplikuje teóriu literárneho poľa francúzskeho sociológa Pierra Bourdieua. Rozdelenie analytickej časti do dvoch oddielov vychádza z dvoch komplemenntárnych prístupov štúdia literatúry odvodených z práce talianskeho literárneho vedca Franca Morettiho: Oddiel Čítanie z diaľky využíva kvantitatívne metódy k popisu štruktúry a zmien v rámci literárneho poľa, zatiaľ čo Čítanie z blízka odhaľuje poetiku literatúry rôznych skupín, ktoré na taiwanskom literárnom poli pôsobili
  Description in EnglishMore profound political, cultural, and social changes emerged by the end of World War II in Taiwanese society. Applying the theory of the literary field of the French sociologist Pierre Bourdieu, the author understands Taiwanese literature as a complex structure set in the context of Japanese and Chinese culture with various actors with different motivations. The division of the analytical part into two sections is based on two complementary approaches to the study of literature derived from the work of the Italian literary scholar Franco Moretti. The part dedicated to the Distant Reading uses quantitative methods to describe the structure and changes within the literary field. The Close reading part reveals the literary style of various groups that have worked in the Taiwanese literary field
  WorkplaceOriental Institute
  ContactZuzana Kvapilová, kvapilova@orient.cas.cz, Tel.: 266 053 950
  Year of Publishing2021
Number of the records: 1