Number of the records: 1  

Katalyzátor pro odstranění N2O z odpadních plynů a způsob jeho výroby.

 1. 1.
  SYSNO ASEP0454511
  Document TypeP - Patent
  R&D Document TypePatent or other outcome protected by special legislation
  TitleKatalyzátor pro odstranění N2O z odpadních plynů a způsob jeho výroby.
  TitleCatalyst for Removing N2O from Waste Gases and Process for Preparing thereof.
  Author(s) Kovanda, F. (CZ)
  Obalová, L. (CZ)
  Jirátová, Květa (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Šrámek, J. (CZ)
  Year of issue2015
  Possible third party use of the resultA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  Royalty requestedA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Patent no. or utility model no. or industrial design no.305451
  Date of the patent acceptance12.08.2015
  Name of the patent ownerVysoká škola chemicko- technologická v Praze - Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - CHEMOPROJEKT CHEMICALS, s. r. o.
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Current useA - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo patent využívaný jeho vlastníkem
  Languagecze - Czech
  KeywordsN2O decomposition ; Co catalyst ; beta cobalt(II) hydroxide ; cesium
  Subject RIVCI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  OECD categoryChemical process engineering
  R&D ProjectsTA01020336 GA TA ČR - Technology Agency of the Czech Republic (TA ČR)
  Institutional supportUCHP-M - RVO:67985858
  AnnotationKatalyzátor pro odstraňování N2O z odpadních plynů obsahujících vedle N2O vodní páru, NOx a kyslík jeho rozkladem na složky neškodné životnímu prostředí, dusík a kyslík, spočívá v tom, že katalyzátor je tvořen kalcinovaným beta-hydroxidem kobaltnatým impregnovaným vodnými roztoky sloučenin cesia, kterými jsou dusičnany nebo uhličitany a koncentrace cesia se pohybuje v mezích 0,2 až 3 % hmotn., vztaženo na hmotnost katalyzátoru. Způsob jeho výroby spočívá v tom, že se na dusičnan kobaltnatý působí hydroxidem sodným v molárním poměru NaOH/Co(NO3)2 = 0,5 až 2,0 při teplotě 15 až 30 °C za míchání po dobu 5 až 10 minut za vzniku krystalické struktury beta-hydroxidu kobaltnatého, který se suší a kalcinuje při teplotě 350 až 650 °C po dobu 2 až 8 hodin a poté se impregnuje vodným roztokem sloučenin cesia tak, aby molární poměr koncentrace Cs ku Co3O4 byl v mezích 0,003 až 0,060 a opět se podrobí kalcinaci při teplotě v rozmezí 350 až 650 °C po dobu 2 až 8 hodin. Získaný katalyzátor rozkládá N2O z odpadních plynů při teplotách 350 °C a vyšších, ve výsledném plynu se dosahuje koncentrace N2O pod 15 10-3 % mol., při koncentraci N2O na vstupu 0,1 % mol., a zatížení 0,001 gkatal min ml-1.
  Description in EnglishIn the present invention, there is disclosed a catalyst for removing Ni2O from waste gases containing in addition to Ni2O steam, NOix and oxygen through degradation thereof to components that are environment friendly, nitrogen and oxygen, wherein the catalyst comprises calcined cobalt(II) beta-hydroxide impregnated by aqueous solutions of cesium compounds being represented by nitrates or carbonates and cesium concentration is in the range of 0.2 to 3 percent by weight, based on the catalyst total weight. Process for preparing the above-described catalyst is characterized in that cobalt(II) nitrate is brought into reaction with sodium hydroxide in molar ratio NaOH/Co(NOi3)i2 = 0.5 to 2.0 at a temperature ranging from 15 to 30 degC under perpetual agitation for a period of 5 to 10 minutes to obtain a crystalline structure of cobalt(II) beta-hydroxide, which is then dried and calcined at a temperature ranging from 350 to 650 degC for a period of 2 to 8 hours and subsequently it is impregnated by aqueous solution of cesium compounds such as to achieve molar ratio of Cs to Coi3Oi4 concentration within the limits of 0.003 to 0.060 and then is again subjected to calcining at a temperature ranging from 350 to 650 degC for a period of 2 to 8 hours. The thus obtained catalyst decomposes Ni2O from waste gases at a temperature of 350 degC and higher. The concentration of Ni2O in the resulting gas is less than 15 to 10e-3 mole percent, at concentration of Ni2O at the inlet of 0.1 mole percent, and a load of 0.001-gicatal min mle-1.
  WorkplaceInstitute of Chemical Process Fundamentals
  ContactEva Jirsová, jirsova@icpf.cas.cz, Tel.: 220 390 227
  Year of Publishing2016
  Electronic addresshttps://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/305/305451.pdf
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.