Number of the records: 1  

Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu

 1. 1.
  SYSNO ASEP0429384
  Document TypeP - Patent
  R&D Document TypePatent or other outcome protected by special legislation
  TitleZpůsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu
  TitleA method of measurement synchronisation for plasma probe diagnostics and measuring system for conducting this method
  Author(s) Adámek, Petr (FZU-D) RID, ORCID
  Čada, Martin (FZU-D) RID, ORCID
  Hubička, Zdeněk (FZU-D) RID, ORCID
  Jastrabík, Lubomír (FZU-D) RID
  Kment, Štěpán (FZU-D) RID, ORCID
  Olejníček, Jiří (FZU-D) RID, ORCID
  Year of issue2013
  Possible third party use of the resultA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  Royalty requestedA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Patent no. or utility model no. or industrial design no.304249
  Date of the patent acceptance18.12.2013
  Name of the patent ownerFyzikální ústav AV ČR, v. v. i
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Current useA - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo patent využívaný jeho vlastníkem
  Languagecze - Czech
  KeywordsLangmuir probe ; plasma diagnostics ; time resolved
  Subject RIVBH - Optics, Masers, Lasers
  R&D ProjectsKAN301370701 GA AV ČR - Academy of Sciences of the Czech Republic (AV ČR)
  GP202/09/P159 GA ČR - Czech Science Foundation (CSF)
  1M06002 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  GA202/09/0800 GA ČR - Czech Science Foundation (CSF)
  Institutional supportFZU-D - RVO:68378271
  AnnotationZpůsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu Langmuirovou sondou (LS) při nestabilních impulsně buzených výbojích plazmatu v měřícím systému aplikovaném na plazmochemickém reaktoru (PR) a vybaveném řídícím počítačem (RP) a autonomně napájeným spouštěcím synchronizačním obvodem (SSO), jehož podstata spočívá v tom, že ve výbojích plazmatu se snímají jeho budící impulsy (fb) a impulsy (fn) nestability výbojů, načež se impulsy (fb, fn) přivedou dvěma vstupy do spouštěcího synchronizačního obvodu (SSO), kde signál (fbd) odvozený od budících impulsů (fb) je ve zpožďovači (ZI) impulsů zpožděn pro měření ve fázi budícího impulsu (fbd), je mu nastavena délka trvání a společně s impulsem (fno) z tvarovače (TI) impulsů odvozeným od impulsů (fn) nestabilit jsou oba impulsy (fbd, fno) v případě jejich časového překrytí vyhodnoceny koincidenčním detektorem (KD), který spustí měřící proces, který probíhá opakovaně.
  Description in EnglishA method of synchronization for the probe diagnostics of plasma (LS) for unstable pulse- excited plasma discharges in the measuring system applied to the plasma-chemical reactor (PR) and equipped with a control computer (RP) and autonomously supplied triggered synchronization circuit (SSO), which is based on the fact that measured excitation pulses (fb) and pulses (fn) of plasma instabilities in discharges, then pulses (fb, fn) bring two inputs to trigger the synchronization circuit (SSO), where the signal (FBD) derived from the excitation pulses (fb) is delay of (ZI) pulses delayed for measuring the phase of the excitation pulse (FBD), it sets the duration and together with impulse (FNO) from shaping (TI) pulses derived from instabilities pulses (fn) are the two pulses (FBD, fno) if the overlap period evaluated coincidence detector ( KD), which starts the measuring process that occurs repeatedly.
  WorkplaceInstitute of Physics
  ContactEva Pulcmanová, pulcman@fzu.cz, Tel.: 220 318 579 ; Kristina Potocká, potocka@fzu.cz
  Year of Publishing2015
  Electronic addresshttp://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1464138&lan=cs
Number of the records: 1