Number of the records: 1  

The dignity of man ...

 1. 1.
  0440620 - FLÚ 2015 AT cze M - Monography Chapter
  Kreuzzieger, Milan
  Důstojnost člověka na počátku 21. století aneb lidská práva v roce nula.
  [Human Dignity at the Beginning of the 21st Century.]
  The dignity of man .... Wien: Ambra, 2014 - (Abdomerović, M.; Ecker, B.), s. 50-55. ISBN 978-3-99043-656-1
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : dignity * human rights * cross-cultural processes * cross-civilizational processes
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  V tomto textu vycházím ze dvou základních tezí. První vychází z tvrzení, že lidská práva je třeba chápat nejen v redukovaném smyslu jako práva občanská a politická, ale pro naplnění důstojného života člověka je potřeba je zasadit do komplexnějších vztahů a propojit s právy sociálními a ekonomickými a v neposlední řadě i s právy kulturními. Je zřejmé, že bez naplnění základních lidských potřeb postrádají smysl i další práva. Druhá teze se týká problémů spojených s kritikou a redefinicí národního státu, který byl po dlouhou dobu považován za výchozí rámec všech práv. Intenzivní transkulturní a transcivilizační procesy vytvářejí podmínky pro paradigmatickou změnu, která znamená posun referenčního rámce od národního ke kosmopolitnímu vztažnému rámci. Tato změna bude je doprovázena radikální proměnou imaginace, myšlení, norem i fungování institucí a současně také změnou pojetí lidských práv.

  In this article are examined two theses. The first one is concentrated on the critique of understanding of human rights reduced on civil and political rights. But for dignified life of man they must be incorporated in broader complex of rights and related with cultural, economic and social rights. The second thesis is focused on the connection of human rights and nation-state that was for a long time regarded as reference space for all human rights. Cross-cultural, transnational and transcivilizational processes are preparing conditions for paradigmatic change and the shift towards cosmopolitan reference space. This shift is changing norms, institutions and imagination and also understanding of human rights.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0243723
   
Number of the records: 1