Number of the records: 1  

Entanglement in optical parametric down-conversion with losses and noise

 1. 1.
  0337295 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Journal Article
  Peřina, Jan - Křepelka, Jaromír
  Entanglement in optical parametric down-conversion with losses and noise.
  [Provázanost v optické sestupné konverzi se ztrátami a šumem.]
  Optics Communications. Roč. 282, č. 19 (2009), 3918-3923. ISSN 0030-4018
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06002; GA AV ČR IAA100100713
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100522
  Keywords : quantum measurement * parametric down-conversion * nonclassical light
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Impact factor: 1.316, year: 2009

  We show that radiation generated in optical parametric down-conversion with losses and noise is entangled for all times if the coupling coefficient is higher than half of damping constant and the product of damping constant and mean number of noise photons. For the process stimulated by means of chaotic light there is a saturable bound of its intensity for the generation of nonclassical light. Otherwise the quantum behaviour and entanglement are fully reduced. Under some restrictions for noise nonclassical light can also be generated at and below the threshold.

  Je ukázáno, že záření, generované během optické sestupné konverze se ztrátami a šumem, je trvale provázané, jestliže vazební koeficient převyšuje polovinu konstanty tlumení a součin této konstanty a středního počtu šumových fotonů. V procesu stimulovaném chaotickým světlem existuje pro generování neklasického světla saturovatelná mez její intenzity. V opačném případě jsou kvantové chování a provázanost zcela utlumeny. Za určitých omezení kladených na šum je neklasické světlo také generováno na a pod prahem.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181322