Number of the records: 1  

Probability model of solid to liquid-like transition of a fluid suspension after a shear flow onset

 1. 1.
  0319598 - ÚH 2009 RIV GB eng J - Journal Article
  Nouar, C. - Říha, Pavel
  Probability model of solid to liquid-like transition of a fluid suspension after a shear flow onset.
  [Pravděpodobnostní model přechodu gelu v kapalinnnou suspenzi po zahájení toku.]
  International Journal of Multiphase Flow. Roč. 34, č. 5 (2008), s. 477-483. ISSN 0301-9322
  R&D Projects: GA AV ČR IAA200600803
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20600510
  Keywords : laminar suspension flow * liquid-liquid interface * probability model
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics
  Impact factor: 1.497, year: 2008

  The complexity of interactions of different origin between particles in dense fluid suspensions limits application of the concepts of classical mechanics for finding a relation between individual particles dynamics, and the macroscopic dynamic response. For this reason, the probability model of suspension flow after a shear flow onset is proposed that incorporates our certain lack of understanding of environments effects. These effects are identified in the model with the random rate of particles arrival to flow. The multiplication rule is used to sweep from the individual particles to the entire system. The resulting probability of the system shift to flow represents well the measured boundary position, separating the flowing suspension from its solid-like state, and proves thus the appropriate choice of representation of the particle interaction effects.

  Složitost interakcí různého původu mezi částicemi u koncentrovaných kapalinných suspenzí zamezuje použití přístupů klasické mechaniky k nalezení vztahu mezi dynamikou jednotlivých částic a makroskopickým tokem suspenze. Za tím účelem byl navržen pravděpodobnostní model toku suspenze, který bere v úvahu neznámý vliv okolí na její tok. Tento vliv je v modelu uvažován jako náhodný přechod částic do toku. Multiplikační pravidlo je použito k přechodu od jednotlivých částic na celou suspenzi. Výsledná pravděpodobnost přechodu kapalného systému do toku vystihuje velmi dobře pohyb mezifázového rozhraní oddělujícího proudící suspenzi od jejích počátečního zatuhlého stavu. To potvrzuje vhodný výběr mechanismu reprezentujícího interakci mezi částicemi.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168702
   
Number of the records: 1