Number of the records: 1  

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi

 1. 1.
  0484481 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Řezníková, Lenka
  Eruditi censores, salvete per Christum! J. A. Komenský a raně novověká regulace literatury.
  [Eruditi censores salvete per Christum! Jan Amos Comenius and Early Modern Literary Regulation.]
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 77-102. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  R&D Projects: GA ČR GB14-37038G
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : censorship * literary regulation * early modern literature * Jan Amos Comenius
  Subject RIV: AB - History
  OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Studie založená na recentních studiích o cenzuře polemizuje se zjednodušujícím liberálním názorem, že Komenského názory na cenzuru představují jeden z nejproblematičtějších bodů jeho filosofie. Ukazuje, že pojetí cenzury, jak se formovalo v raném novověku a jak je chápal Komenský, nebylo zdaleka identické s významem, který pojem získal později v 19. století. Komenského úvahy týkající se regulace tisku se pohybovaly spíše v sémantickém poli pojmu iudicium než licentia a konotovaly spíše expertní posudek než moc.

  Based on recent studies on censorship, the study argues against the simplified liberal view that Comenius’s opinion on censorship is one of the most problematic parts of his philosophy. It shows that the meaning of censorship as it was formed in the Early Modern Period and also used by Comenius was by no means identical with the meaning that the term acquired later in the nineteenth century. Comenius’s considerations on the term censura ranged rather in the semantic field of iudicium, than in the field of licentia, and it had rather connotations of experts’ opinion, than the ones of power.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0280643
   
Number of the records: 1