Number of the records: 1  

Specializovaná mapa rizikových oblastí s potenciálním výskytem azbestu

 1. 1.
  0573488 - ÚGN 2023 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Kajzar, Vlastimil - Vavro, Martin - Vavro, Leona - Daněk, T. - Drozdová, J. - Raclavský, K. - Kubina, Lukáš
  Specializovaná mapa rizikových oblastí s potenciálním výskytem azbestu.
  [Specialized map of risk areas with potential asbestos occurrence.]
  Internal code: Digitální signální mapa rizik azbestu v horninách ; 2022
  Technical parameters: Digitální signální mapa rizika výskytu azbestu byla vytvořena v prostředí QGIS. Mapová kompozice je tvořena několika základními vrstvami, a to: (1) bodovou vrstvou lokalit, (2) vektorovou polygonovou vrstvou oblastí s potenciálním výskytem azbestu a (3) rastrovým podkladem webových mapových služeb. Jejím základním přínosem je podstatné rozšíření znalostní báze o možné přítomnosti přirozeně se vyskytujících azbestů (NOA) na území ČR. Uživatel získá detailní informaci o případném výskytu azbestu na téměř jednom stu lokalit, které byly vybrány tak, aby: (1) reprezentovaly hlavní petrografické typy hornin, které mohou být možnými nositeli NOA na území ČR, (2) pokryly hlavní regionálně geologické jednotky (oblasti) Českého masivu s výskytem bazických a ultrabazických hornin a (3) zahrnovaly jak činné lomy, tak v minulosti těžená ložiska nebo prognózní zdroje stavebního kamene i přirozené skalní výchozy. Nesporným přínosem mapy je pak rovněž její interaktivita a velmi snadná uživatelská obsluha.
  Economic parameters: Potenciálními uživateli výsledku bude Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví a odbory životního prostředí při krajských nebo obecních úřadech. Výsledek může být rovněž přínosný pro orgány státní báňské správy, těžaře a producenty přírodního kamene a kameniva, stavební společnosti v oblasti pozemního, dopravního i podzemního stavitelství, zkušební laboratoře zabývající se testováním kamene a kameniva i širokou veřejnost.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS01010257
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : naturally occuring asbestos * rocks * specialized map * Czech Republic
  OECD category: Mineralogy
  https://www.ugn.cas.cz/other/map/azrock/mapa.html

  Specializovanou mapu rizikových oblastí s potenciálním výskytem azbestu je možné definovat jako souhrn bodových a plošných prostorových informací a jejich souvislostí, získaných na podkladě terénního a laboratorního výzkumu, prováděného v rámci tříletého řešení projektu SS01010257. Obsahově je ji možné chápat jako digitální signální mapu rizikových oblastí a hodnocených lokalit s možnou přítomností přirozeně se vyskytujícího azbestu v horninách na území České republiky. Mapa je vytvořena na kartografickém a regionálně geologickém podkladě a jejím cílem je vymezit oblasti (geologické jednotky), ve kterých je účelné sledovat možnou přítomnost azbestu v horninovém masivu. Tuto informaci pak vhodně doplňuje bodová vrstva, resp. související karty lokalit, zpřístupňující koncovým uživatelům detailní geografické, mineralogické a petrografické atributy studovaných lokalit a výsledky analýz zde odebraných vzorků na přítomnost azbestu.

  A specialized map of risk areas with potential asbestos occurrence can be defined as a summary of point- and area-based spatial information and their links obtained on the basis of field and laboratory research conducted as part of the three-year project SS01010257. In terms of content, it can be understood as a digital signal map of risk areas and assessed locations with possible occurrence of naturally occurring asbestos in rocks on the territory of the Czech Republic. The map is created on cartographic and regional geological basis and its aim is to delimit areas (geological units) where it is reasonable to monitor the possible occurrence of asbestos in rock mass. This information is then suitably supplemented by the point layer, respectively by related site cards, which provide the end user with the detailed geographical, mineralogical and petrographic characteristics of the studied sites and the results of the analyzes of the samples taken there for the presence of asbestos.
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343950

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.