Number of the records: 1  

Funkční vzorek nového typu paliva 2. TN01000048/5 - V003.

 1. 1.
  0535889 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Soukup, Karel - Hejtmánek, Vladimír - Čárský, Milan - Kaštánek, František - Topka, Pavel - Šolcová, Olga - Beneš, D. - Pešek, T.
  Funkční vzorek nového typu paliva 2. TN01000048/5 - V003.
  [Functional sample of a new fuel type 2.]
  Internal code: nový typ paliva ; 2020
  Technical parameters: Všechny typy připravených pelet jsou odolné proti otěru, poměrně pevné a soudržné, což je základní předpoklad pro jejich využití při fluidním spalování. Také bylo zjištěno, že při správném způsobu skladování nepodléhají rozpadu nebo biologickému znehodnocení (plesnivění). Klíčový vliv na celkovou ekonomiku procesu však má sušení vstupní odpadní biomasy, které musí být vedeno s ohledem na optimální nakládání s energiemi. Předpokládá to nasazení výkonných bubnových nebo tunelových sušáren s výhodou využívajících odpadní teplo produkované v rámci výrobny tepelné a/nebo elektrické energie.
  Economic parameters: Nový typ paliva využívá odpadní biomasy z čistíren odpadních vod (ČOV) a papírenských závodů. Tyto materiály – kaly – mají značný energetický potenciál, který je možno po jejich jednoduché úpravě využít pro produkci tepelné a/nebo elektrické energie, výhodně zejména spalováním ve fluidní vrstvě. Funkční vzorek jednoznačně dokládá výhodnost pelet připravených z čistírenských a papírenských kalů o variantním složení jako paliva s výhřevností srovnatelnou s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí).
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fuel * sewage sludge * pelets
  OECD category: Chemical process engineering

  Předložený popis funkčního vzorku nového typu paliva se týká využití odpadní biomasy z čistíren odpadních vod (ČOV) a papírenských závodů. Tyto materiály – kaly – mají značný energetický potenciál, který je možno po jejich jednoduché úpravě využít pro produkci tepelné a/nebo elektrické energie, výhodně zejména spalováním ve fluidní vrstvě. Funkční vzorek jednoznačně dokládá výhodnost pelet připravených z čistírenských a papírenských kalů o variantním složení jako paliva s výhřevností srovnatelnou s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí). Dále bylo prokázáno, že všechny typy pelet jsou odolné proti otěru, poměrně pevné a soudržné, což je základní předpoklad pro jejich využití při fluidním spalování. Také bylo zjištěno, že při správném způsobu skladování nepodléhají rozpadu nebo biologickému znehodnocení (plesnivění). Klíčový vliv na celkovou ekonomiku procesu však má sušení vstupní odpadní biomasy, které musí být vedeno s ohledem na optimální nakládání s energiemi.

  The presented description of the functional sample of a new type of fuel concerns the use of waste biomass from wastewater treatment plants (WWTPs) and paper mills. These materials - sludges - have a considerable energy potential which, after their simple treatment, can be used for the production of thermal and / or electrical energy, preferably in particular by fluidized bed combustion. The functional sample clearly demonstrates the advantage of pellets prepared from sewage and paper sludge with a variant composition as a fuel with a calorific value comparable to conventional sources (eg brown coal). Furthermore, it has been shown that all types of pellets are abrasion resistant, relatively strong and cohesive, which is a basic prerequisite for their use in fluidized bed combustion. It has also been found that when properly stored, they are not subject to decomposition or biological degradation (mold). However, the drying of the input waste biomass, which must be managed with regard to optimal energy management, has a key influence on the overall economy of the process
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313790

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V003.docx21.5 MBAuthor’s postprintrequire
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.