Number of the records: 1  

Ověřená technologie popisující postup biorafinace žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).

 1. 1.
  0502117 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Ověřená technologie popisující postup biorafinace žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Verified technology describing the process of bio-refining of Xanthoxeras sorbifolium.]
  Internal code: Biorafinace semen žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technical parameters: Semena žlutorohu byla drcena, odděleny slupky a jadérka byla podrobena extrakci různými typy rozpouštědel: hexan, etanol, chloroform a izopropylalkohol, metanol. V extraktech byl stanoven obsah vyextrahovaného oleje a dále zastoupení mastných kyselin v extrahovaném oleji. Byly získány vzorky, nezbytné pro stanovení distribuce mastných kyselin v semenech žlutorohu a posouzeny možnosti využití tohoto zdroje netradičních esenciálních mastných kyselin pro různé účely, jako nutraceutika. Dále byly také testovány biologické aktivity získané lipidické složky.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit extrakci semen žlutorohu jeřábovitého za vzniku nutraceutika.
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Keywords : biorafination * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  OECD category: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)

  Olej získaný přímou extrakcí semen Xanthoceras sorbifolium je zdrojem neobvyklých mastných kyselin. Nejvyšší výtěžek lze dosáhnout za použití chloroformu (68,9%) jako rozpouštědla. Srovnatelný výsledek byl dosažen směsí n-hexan / ethanol (2/1, 68,1%), která je ekologičtější. Získaný olej obsahuje 63% mastných kyselin, zvláště kyseliny 24:1, 24% lignocerické, 20% eicosadienové, eicosenoické 20: 1, linoleové 18:2, 18:3 a 18:1 kyseliny olejové. Nežádoucí kyselina eruková 22:1, která má toxické účinky na srdce, je obsažena pouze v methanolickém extraktu. V méně polárním systému extrakce nebyl zjištěn. Byl ověřen postup lisování na průmyslových zařízeních s vysokým výtěžkem (55%) po oddělení zbytkových nečistot sedimentací. Zbytky po lisování – extrudát – má potenciální využití jako složka krmiv vzhledem ke zbytkovému obsahu oleje. Vylisovaný olej byl testován na vybrané biologické aktivity. Antimikrobiální aktivita a antioxidační aktivita nebyla prokázána. Pozitivního výsledku bylo dosaženo při stanovení nádorové cytotoxicity u semen i výlisků žlutorohu. Pozitivní výsledky byly prokázány také u testů imunomodulační aktivity, která byla stanovena u semen žlutorohu, nikoliv u extrudátu.

  Oil obtained by direct extraction of seeds of Xanthoceras sorbifolium is a source of unusual fatty acids. The highest yield can be achieved using chloroform (68.9%) as the solvent. A comparable result was obtained with n-hexane / ethanol (2/1, 68.1%), which is more environmentally friendly. The oil obtained contains 63% fatty acids, in particular 24:1, 24% lignoceric, 20% eicosadienic, eicosenoic 20:1, linoleic 18:2, 18:3 and 18:1 oleic acids. Adverse erucic acid 22:1, which has toxic effects on the heart, is only contained in methanol extract. In the less polar system of extraction it was not detected. The pressing process was verified on industrial plant with high yield (55%) after separation of residual impurities by sedimentation. After molding, the extrudate is potentially used as a component of feed with respect to the residual oil content. The cast oil was tested for selected biological activities. Antimicrobial activity and antioxidant activity have not been demonstrated. A positive result was obtained in the determination of tumor cytotoxicity in both the seeds and the extracts. Positive results have also been demonstrated in immunomodulatory activity assays, which was determined in seed but not in extrudate.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294128

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.