Number of the records: 1  

Několik nových předneolitických lokalit z Jindřichohradecka

 1. 1.
  0500490 - ARÚB 2019 RIV CZ cze J - Journal Article
  Šída, Petr - Menšík, P. - Prokop, V.
  Několik nových předneolitických lokalit z Jindřichohradecka.
  [Several new pre-Neolithic sites from the Jindřichův Hradec region.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 31, prosinec (2018), s. 5-23. ISSN 0231-8237
  Institutional support: RVO:68081758
  Keywords : South Bohemia * Jindřichův Hradec region * Epipalaeolithic * Mesolithic
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Archaeology

  Vedle deseti známých lokalit na okrese Jindřichův Hradec (mimo oblast zaniklých jezer), převážně datovaných do širšího rozpětí pozdní paleolit až mezolit (většinou podmíněně), jejichž přehled přinesla práce S. Vencla a kolektivu (2006), bylo objeveno dalších 18 nových lokalit, což představuje nárůst o 180%. Nalezeno bylo celkem 112 artefaktů, takřka polovina z nich pochází z jediné lokality (Ponědraž 3, 54 artefaktů). Většinu nových nálezů datujeme do mezolitu (15 lokalit celkem, 7 z nich s vysokou mírou pravděpodobnosti). Tři lokality (jednu z nich jistě) můžeme přiřadit pozdnímu paleolitu.

  Apart from ten sites already known in the Jindřichův Hradec District (outside the area of former lakes), which are predominantly dated to the wide span of time from the Late Palaeolithic to the Mesolithic (usually conditionally) and which were listed in a study by S. Vencl and his colleagues (2006), 18 more new sites have been discovered, which represents an increase of 180%. One hundred and twelve artefacts have been found, out of which almost half come from one site (Ponědraž 3, 54 artefacts). The majority of finds are dated to the Mesolithic (15 sites in total, 7 of them with a high degree of probability). Three sites (one of them with full certainty) can be attributed to the Late Palaeolithic.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292551
   
Number of the records: 1