Number of the records: 1  

Systém sušení přívodního vzduchu pro kultivaci mikroskopických řas

 1. 1.
  0498667 - MBÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Bišová, Kateřina - Zachleder, Vilém
  Systém sušení přívodního vzduchu pro kultivaci mikroskopických řas.
  [System of inlet air drying for cultivation of microalgae.]
  Internal code: G-MBU-2018-01 ; 2018
  Technical parameters: - Vzduchový kompresor PUMA OD1523 .Kondenzační sušicí jednotka stlačeného vzduchu ATMOS ADH 21-101. Další části dle schématu
  Economic parameters: Systém sušení přívodního vzduchu umožňuje kultivaci řas v růstovém médiu, bez jeho postupného zřeďování vlhkostí přítomnou ve vzduchu. Použití systému vede k významnému zvýšení reprodukovatelnosti výsledků a omezení znehodnocování speciálních kultivačních médií např. na bázi D2O.
  R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0110; GA MŠk(CZ) LO1416
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Microalgae cultivation * dehumidification * dry air
  OECD category: Microbiology

  Při autotrofní kultivaci mikroskopických řas je třeba zajistit dostatečnou aeraci kultury, která umožňuje přísun plynů nezbytných pro fotosyntézu. Aerace obvykle probíhá buď třepáním kultury, nebo jejím probubláváním, které je efektivnější a umožňuje snadnější regulaci poměru jednotlivých plynů. Ve speciálních případech, jako je např. kultivace řas v těžké vodě (D2O), je třeba zajistit, aby spolu se vzduchem nevstupovaly do kultury i vodní páry, které jsou zachycovány v růstovém médiu a dochází tak k jeho ředění. V konečném důsledku tento jev snižuje reprodukovatelnost výsledků a znehodnocuje nákladné médium na bázi D2O.
  Z výše zmíněných důvodů byl vyvinut systém, který umožňuje snížit vlhkost vzduchu přiváděného do bioreaktorů na hodnoty limitně blízké nule. Systém složený z kompresoru vybaveného filtrem nasávaného vzduchu, kondenzační sušicí jednotky stlačeného vzduchu, tlakové nádoby, odlučovače vody, filtru a redukčního vzduchového ventilu umožňuje kontinuální přísun vysušeného vzduchu do bioreaktorů. Systém této konstrukce je vhodný pro základní výzkum vlivu D2O na růst řas i biotechnologicky velice atraktivní produkci látek plně značených deuteriem.


  In autotrophic cultivation of microalgae, it is necessary to provide sufficient aeration of the culture, supplying the culture with gases necessary for photosynthesis. Aeration is usually carried out by shaking or bubbling, the latter being more effective and allowing easier regulation of individual gases ratio. In special cases, such as a cultivation of algae in heavy water (D2O), it is necessary to ensure that no water vapours enter the cultivation in the gas mixture, as they are collected in the growth media and cause its dilution. As a consequence of this dilution, there is lower reproducibility of the results, as well as debasement of a very costly medium.
  Above mentioned reasons led to development of a system, which allows us to decrease a humidity of air entering bioreactors to values close to zero. The system consisting of compressor equipped with the inlet air filter, condensing compressed air dryer unit, pressure vessel, water separator, filter and air pressure reducing valve allows continual supply of dry air to bioreactors. System of this construction is suitable for basic research of D2O effects on growth of algae as well as for biotechnologically very attractive production of fully deuterium-labelled compounds.

  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0290955

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.