Number of the records: 1  

N-Alkylamidy kyseliny alginové.

 1. 1.
  0473068 - ÚCHP 2017 RIV cze P1 - User Module
  Taubner, T. - Synytsya, A. - Marounek, M. - Sobek, Jiří
  N-Alkylamidy kyseliny alginové.
  [N-Alkylamides of Alginic Acid.]
  2017. Owner: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. - Vysoká škola chemicko-technologická - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 07.03.2017. Utility model number: 30447
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : N-alkylamides * microwave heating * hydrophobic amidated derivatives
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030447.pdf

  Řešení se týká přípravy nových N-alkylamidů kyseliny alginové obecného vzorce (Obr. 1), ve kterém značí modifikaci přítomných karboxylových skupin kyseliny a) esterifikací s následnou amino-de-alkoxylací a b) přímou amidací nebo amino de alkoxylací esteru za podpory mikrovlnného ohřevu. Touto modifikací dochází k navázání různě dlouhého alkylového řetězce (v závislosti na použitém aminu) a připravená sloučenina získává hydrofobní charakter. Z použitých aminů byl vybrán n-butylamin, n-hexylamin, n-oktylamin, n-dodecylamin a n-oktadecylamin. Hydrofobní amidované deriváty obsahujicí n-alkylové skupiny (C4 až C18) jsou schopny fungovat jako sorbenty nepolárních sloučenin a tím snížovat in vivo hladinu neutrálních sterolů a triacylglycerolů. Algináty se získávají z hnědých řas (Phaeophyceae) a mají široké průmyslové uplatnění. Tímto postupem modifikace se rozšiřuje jejich možnost využití.

  Solution relates to the preparation of new N-alkylamides of alginic acid of formula, in which are those the modification attending in the carboxylic acid groups by esterification followed by an amino-de-alkoxylation and by direct amidation or amino de alkoxylation of an ester to aid microwave heating. This modification results in attachment of various long chain alkyl (depending on the amine used) and the obtained compound obtained hydrophobic character. Of the amines used was selected n-butylamine, n-hexylamine, n-octylamine, n-dodecylamine and n-octadecylamine. Hydrophobic amidated derivatives containing n-alkyl (C4 to C18) are able to function as sorbents nonpolar compounds and thereby decrease the in vivo levels of neutral sterols and triglycerides. Alginates are extracted from brown algae (Phaeophyceae) and have a wide industrial application. This procedure is a modification extends the possibility of recovery.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0270316

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv030447.pdf1461 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.