Number of the records: 1  

Tuhé produkty po spalování hnědého uhlí a biomasy při rekultivaci báňských výsypek

 1. 1.
  0463898 - ÚTAM 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Schmidt, P. - Řehoř, M. - Žižka, L. - Šašek, Petr - Mácová, Petra
  Tuhé produkty po spalování hnědého uhlí a biomasy při rekultivaci báňských výsypek.
  [Solid products of combustion of coal and biomass in the reclamation of the mine dumps.]
  Zpravodaj Hnědé uhlí. Roč. 2016, č. 3 (2016), s. 29-38. ISSN 1213-1660
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1219
  Keywords : products of combustion * fly ash * biomass * properties * dump * reclamation
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  http://www.zpravodajhu.cz/cz/archiv-detail/?year=2016&magazine=61&article=357

  Hlavní náplní článku je sumarizace zjištěných základních vlastností a chemického složení tuhých produktů po spalování hnědého uhlí a biomasy, které budou sloužit jako podklad pro posouzení možností využitelnosti těchto produktů při rekultivačních pracích, zejména v prostorách velkých povrchových lomů a oblastech jinak postižených průmyslovou činností. Výsledky ukazují, že se jedná o potencionálně zajímavé materiály, ale díky proměnlivému složení musí být detailně
  charakterizovány před jejich použitím, aby se zabránilo negativnímu vlivu na životní prostředí. Tyto práce jsou součástí dílčí části řešeného projektu Ministerstva zemědělství ČR s názvem "Metodika udržitelného zemědělského hospodaření
  v antropogenně poškozené krajině".

  The article provides a summary of the determined fundamental properties and chemical composition of solid products after combustion of brown coal and biomass, which will serve as a basis for the assessment of the applicability of these products in reclamation works, in particular in the areas of large surface mines and localities otherwise affected by industrial activity. The results show that this substances are potentially interesting material, but thanks to the variable composition, they have to be characterized in detail before they are used to avoid the negative impact on the environment. The carried out works are partial results ofthe project ofthe Ministry of Agriculture ofthe Czech Republic named "Methodology of sustainable farming inanthropogenically damaged landscape".
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0262983

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.