Number of the records: 1  

Vývoj plánování vědy v Československu a NDR v letech 1945-1989

 1. 1.
  0436271 - MÚA 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Franc, Martin - Kunštát, Miroslav
  Vývoj plánování vědy v Československu a NDR v letech 1945-1989.
  [The development of science planning in Czechoslovakia and East Germany in 1945-1989.]
  Československý časopis pro fyziku. Roč. 65, č. 5 (2014), s. 302-312. ISSN 0009-0700
  R&D Projects: GA ČR GA13-09541S
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Czechoslovakia, 1945-1989 * East Germany * history of science
  Subject RIV: AB - History

  Článek pojednává o vývoji organizace a řízení vědeckého výzkumu v Československu a někdejší Německé demokratické republice, tedy ve dvou hospodářsky nejvyspělejších zemích bývalého komunistického bloku. Autoři identifikovali převažující shodné rysy vědeckých politik obou států, resp. i systému plánování vědeckého výzkumu. S výjimkou rané fáze rekonstrukce a poválečné výstavby (sovětský přímý okupační režim před vznikem NDR v r. 1949) je možno I periodizaci označit za téměř shodnou: konsolidaci vědecké politiky v 50. letech, reformní fázi v 60. letech a krizovou fázi v 70. a 80. letech. V obou zemích bylo plánování vědy zdůvodněno marxistickou premisou o “zákonité nutnosti” plánovitého rozvoje celé společnosti. Nejvýznamnější východoněmecká vědecká instituce – Německá akademie věd (později Akademie věd NDR) – však nikdy nepředstavovala takovou monopolní instituci jako byla Československá akademie věd (vedle ní např. existovala v NDR prestižní Leopoldina v Halle). Také vliv těchto institucí na celostátní plánování vědeckého výzkumu byl odlišný, v československém případě byl zejména v 50. a 60. letech mnohem větší.

  This article deals with the development of the organization and management of the scientific research in Czechoslovakia and the former German Democratic Republic, ie. in two economically most advanced countries of the former communist bloc. The authors identified the prevailing similarities of scientific policies and planning of scientific research in both countries. With the exception of the early phase of post-war reconstruction and construction (the direct Soviet occupation regime before the creation of the GDR in 1949) also the periodization can be described as almost identical: the consolidation of science policy in 1950s, the following reform phase in the 1960s and the critical phase in the 1970 and 1980s. In both countries the planning of science was justified by Marxist premise of the "inevitable necessity" of planned development of the society. The most important East German scientific institution - the German Academy of Sciences (later the Academy of Sciences of the GDR) - never resembled such a monopolistic institution as the Czechoslovak Academy of Sciences (in addition in the GDR eg. the prestigious Leopoldina existed in Halle). The influence of these institutions on the national planning of scientific research was different, in the case of the Czechoslovak Academy of Sciences the influence was in the 1950s and 1960s much greater.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240077

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.