Number of the records: 1  

Embolizace portální žíly poly(2-hydroxyethylmethakrylátem) před rozsáhlou hepatektomií

 1. 1.
  0435069 - ÚMCH 2015 RIV CZ cze J - Journal Article
  Peregrin, J. H. - Kováč, J. - Kautznerová, D. - Honsová, E. - Oliverius, M. - Köcher, M. - Černá, M. - Válek, V. - Andrašina, T. - Přádný, Martin - Michálek, Jiří
  Embolizace portální žíly poly(2-hydroxyethylmethakrylátem) před rozsáhlou hepatektomií.
  [Portal vein embolization prior extended right hepatectomy using poly(2-hydroxyethylmethacrylate).]
  Česká radiologie. Roč. 68, č. 2 (2014), s. 113-119. ISSN 1210-7883
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : extended right hepatectomy portal vein embolization * embolization iduced left liver lobe hypertrophy
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  http://www.cesradiol.cz/detail.php?stat=463

  Primárním cílem je zjistit, zda nesíťovaný poly(2-hydroxyethylmethakrylát) (PHEMA) je vhodný pro embolizaci pravostranného portálního řečiště u pacientů před rozšířenou pravostrannou hepatektomií. Sekundárním cílem je srovnání dvou způsobů určování objemu jater: CT volumetrie a určení objemu jater podle povrchu těla. Na třech pracovištích byla prováděna embolizace pravostranné porty látkou PHEMA u celkem 22 pacientů. Výkon byl prováděn retrográdní katetrizací pravostranné porty z transhepatického vpichu. Za průměrně 39,7 (10-120) dní byla zhodnocena hypertrofie levého laloku. Hypertrofie levého laloku byla posuzována vzhledem k objemu celých jater vypočteného CT volumetrií a k objemu jater určeného pomocí povrchu těla. U všech pacientů byl výkon technicky úspěšný a podařilo se uzavřít pravostranné portální řečiště. U 14 pacientů stoupla velikost levého laloku o nejméně pět procent celkového objemu jater. V žádném případě nedošlo ke komplikaci, která by souvisela s typem embolizačního materiálu nebo jeho aplikací. Objemy jaterní tkáně určené dvěma různými metodami se od sebe dosti podstatně liší, zejména u extrémně velkých či extrémně malých jater. PHEMA se osvědčil jako vhodný embolizační prostředek pro uzávěr portálního řečiště u pacientů, kteří mají podstoupit rozšířenou hepatektomii, a u kterých se předpokládal příliš malý objem jaterní tkáně po resekci. Obě metody testované k určení objemu jater lze použít, výsledky se ale od sebe mohou dost podstatně lišit.

  Primary aim is to find out if PHEMA (2-hydroxymethacrylate) is suitable for embolization of right liver lobe portal vein in patients indicated for extensive right lobe hepatectomy. Secondary aim is to compare two methods of liver volume estimation: standard liver CT volume calculation and liver volume estimation according to body surface area. Embolization of right liver lobe using PHEMA was performed at three different hospitals in total of 22 patients. Embolization was done from transhepatic approach by retrograde portal vein catheterization. After average 39.7 (10-120) days a hypertrophy of left liver lobe was measured. Left liver lobe posthypertrophic volume was compared to total liver volume calculated by two ways - one from CT volumetry, the other one estimated from body surface area. Technical success was achieved in all procedures; right liver lobe portal vein was occluded in all cases. In 14 patients the volume of left liver lobe increased at least by five percent or more of the total liver volume. We did not experience any complication connected to embolization material property or to the way the embolization was performed. Total liver volumes estimated by two methods differ notably especially in extremely small or big liver. PHEMA proved to be suitable material for portal vein embolization in patients indicated to extended right lobe hepatectomy with predicted too small remnant liver volume postoperatively. Both methods recommended for calculation of liver volume could be used, but the results could differ significantly.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240881

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.