Number of the records: 1  

Význam úhorů v zemědělské krajině

 1. 1.
  0386472 - BÚ 2013 RIV CZ cze J - Journal Article
  Vymyslický, T. - Fabšičová, Martina - Entová, M. - Kůrová, J.
  Význam úhorů v zemědělské krajině.
  [The importance of barrens in agricultural landscape.]
  Úroda. Roč. 59, č. 12 (2011), s. 71-76. ISSN 0139-6013
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516
  Keywords : grasslands * barrens * succession * vegetation * diversity * management
  Subject RIV: EF - Botanics

  V příspěvku je věnována pozornost uměle založeným úhorům v Národním parku Podyjí. Tyto úhory jsou studovány jako možnost zvýšení biodiverzity v travních porostech. Byly založeny trvalé plochy v a) periodicky narušovaném úhoru, b) ploše ponechané spontánní sukcesi a c) sousední obhospodařované louce. Potvrdilo se, že úhory pomáhají mnoha rostlinným druhům při reprodukci z půdní semenné banky a při uskutečnění jejich životního cyklu. Výsledky analýz fytocenologických snímků ukazují rozdíly jak v druhovém složení, tak i v počtu druhů mezi druhově chudými a bohatými plochami. Významné rozdíly byly také nalezeny mezi plochami nacházejícími se v různých sukcesních stadiích. Z pohledu ochrany přírody je pozitivní, že nebyl zjištěn masivní výskyt invazních nebo expanzivních druhů rostlin. Na úhorech převažovaly druhy běžně se vyskytující v kulturní krajině, na okrajích polí a na mezích. Podařilo se ale taky nalézt druhy, které v NP Podyjí byly nezvěstné po mnoho let.

  We confirmed that barren sites help many plant species to reproduce from the soil seed bank and finish their life-cycles. The results of analyses of phytosociological relevés show differences in both the species composition and the number of species between nutrient-poor and nutrient-rich sites. Significant differences were also found among plots in different successional stages. From the point of view of nature conservation, no massive occurrence of invasive and expansive species was found. We found also plant species that had been missing in the national park for many years.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0217507

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.