Number of the records: 1  

Krajina města Brna

 1. 1.
  0385043 - ÚGN 2013 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Buček, A. - Havlíček, M. - Kirchner, Karel
  Krajina města Brna.
  [The Landscape of the City of Brno.]
  Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. Vol. 10. Brno: MU Brno, 2012 - (Herber, V.), s. 99-104. ISBN 978-80-210-6045-6.
  [Výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti /29./. Brno (CZ), 08.02.2012-09.02.2012]
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : landscape of the Brno City * landscape components * cultural landscapes
  Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

  Krajina města Brna je krajinou kontaktů a kontrastů, vyznačuje se výraznou geodiverzitou a biodiverzitou. Tato skutečnost je významně určena geografickou pozicí města, které leží na hranici velkých základních přírodních (fyzickogeografických) celků Evropy: oblasti hercynské střední Evropy a Alpsko-karpatské oblasti. Krajinné celky byly vymezeny na základě geomorfologického členění, protože reliéf je relativně nejstabilnější a často určující složkou v procesu formování přírodní a kulturní krajiny. Krajinné celky obsahují základní údaje (rozloha, lokalizace, homogenita či heterogenita), nástin podstatných rysů jednotlivých složek krajiny (georeliéf, klima a vodstvo, půdy, biota) a zhodnocení podmínek osídlení i využití krajiny v minulosti a současnosti.

  The landscape of the Brno City is a landscape of connections and contrasts, distinguished by marked geodiversity and biodiversity. This phenomenon is significantly governed by the geographical position of the City situated at the boundary of two major natural (physicogeographical) units of Europe: the Hercynian Central Europe area and the Alpine-Carpathian area. The landscape units were delineated on the basis of geomorphological classification because relief is relatively the most stable and often determining constituent in the process of shaping natural and cultural landscapes. The classification of landscape units consists of basic data (area, position, homogeneity or heterogeneity), an outline of main features of particular landscape components (georelief, climate and waters, soils, biota) and an evaluation of settlement conditions and land use in the past and in the present.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0214449

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0385043.pdf31351.2 KBAuthor´s preprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.