Number of the records: 1  

Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi. K problematice a chronologii konce eneolitu a počátku doby bronzové

 1. 1.
  0380783 - ARÚ 2013 RIV CZ cze B - Monography
  Limburský, Petr - Likovský, Jakub
  Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi. K problematice a chronologii konce eneolitu a počátku doby bronzové.
  [Cemetery of Bell Beaker culture in Vlíněves. The issues and chronology of the end of the Eneolithic and the beginning of the Bronze Age.]
  Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 171 s. Dissert. Archaeologicae Brunenses/Pragensesque, 13. ISBN 978-80-7308-392-2
  R&D Projects: GA ČR GD404/08/H026
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508
  Keywords : Bohemia * Early Bronze Age * Eneolithic period * Bell Beaker culture * 14C dating * analysis of cemeteries
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  V závěrečném období eneolitu dochází k výraznému kulturnímu sjednocení rozsáhlých částí Evropy. Různorodá kulturní mozaika je vystřídána nálezy kultury se šňůrovou keramikou, poněkud později kulturou se zvoncovitými poháry. Obě kultury, známé především z hrobových celků, vytváří prostředí, které se na konci 3. tisíciletí proměňuje v počáteční období starší doby bronzové. Spektrum problémů, se kterými se při výzkumu tohoto období lze setkat, je nanejvýš pestré. Jako východisko úvah o období přechodu konce eneolitu a počátku doby bronzové bylo použito pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi, okr. Mělník, jehož zpracování a vyhodnocení představují úvodní kapitoly. Následné kapitoly poté hledají oblasti výpovědi ve srovnání s dalšími většími pohřebišti této kultury v Čechách. Vedle diskuse o teoretických aspektech interpretace vycházející ze srovnání podobností jsou dále řešeny možnosti výpovědi stylu pro uvedené období, kde opuštění normativního pojetí výpovědi stylové analýzy představuje východisko úvah. Při řešení otázek chronologie je použito alternativní zpracování radiokarbonových dat, které zdůrazňuje statistickou povahu takto získaných informací. Práce klade důraz na region střední Evropy a svůj zájem tak směřuje především na diskusi období zvoncovitých pohárů a počátků únětické kultury. S ohledem na složitost byla problematika řešena z několika ve své podstatě nezávislých pohledů, z jejichž průsečíku jsou následně formulovány závěry. Vzhledem k povaze pramenů však některé řešené otázky mohou pouze v určitém směru zostřovat perspektivu vidění tohoto rozporuplného období.

  A significant cultural unification of large parts of Europe comes about during final Eneolithic. A diverse cultural mosaic is replaced by Corded Ware culture, later by Bell Beaker culture. Both cultures, known mainly from the graves, create the background, which transforms into the Early Bronze Age at the end of the 3rd millennium. A spectrum of the issues, which can be encountered in the research of this period, is indeed varied. As a base for the considerations about the transitional period of the end of the Eneolithic and the beginning of the Bronze Age, the cemetery of Bell Beaker culture in Vlíněves, Mělník district, was used; introductory chapters present its processing and evaluation. Following chapters then search the evidence in comparison with other larger cemeteries of this culture in Bohemia. Besides the discussion about the theoretical aspects of interpretation coming out from the comparing similarities, the possibilities of the style evidence for this period are also solved, where the abandoning normative concept of the style analysis evidence presents a base for the considerations. When dealing with the chronology questions, the alternative processing of radiocarbon data is used, which emphasizes the statistical nature of information obtained this way. The work puts emphasis on the region of Central Europe and so directs its interest mainly at the discussion of Bell Beaker period and the beginning of Únětice culture. With regard to complexity, the issues were solved from several basically independent points of view; from their intersection the conclusions are then formulated. Given the nature of the sources, however, some solved questions can only in certain way sharpen the perspective of viewing of this period full of contradiction.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0211404

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.