Number of the records: 1  

Similarity Solution of Synthetic Jets

 1. 1.
  0312414 - ÚT 2009 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Tesař, Václav - Kordík, Jozef - Trávníček, Zdeněk
  Similarity Solution of Synthetic Jets.
  [Podobnostní řešení syntetických proudů.]
  The 2nd International Conference on Jets, Wakes and Separated Flows. Berlin: Technical University of Berlin, 2008, s. 1-10.
  [International Conference on Jets,Wakes and Separated Flows/2./, ICJWSF - 2008. Berlin (DE), 16.09.2008-19.09.2008]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA200760705; GA AV ČR(CZ) IAA200760801; GA ČR GA101/07/1499
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : jet * synthetic jet * similarity solution * energy of fluctuation
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  A set of easily solvable ordinary differential equations forengineering calculations of synthetic jets was derived and isshown to describe well the time-mean spatial distributionsof various quantities of interest (including, e.g., the energyof unsteady motions). An experiment performed to identifyan unknown "constant" in this model has shown it to be aparameter varying along the jet axis. This variation, incombination with the similarity solution at each distancefrom the nozzle, presents a new concept of quasi-similarity.

  Byla sestavena soustava snadno řešitelných obyčejných diferenciálních rovnic pro řešení syntetických proudů a byla demonstrována jejich úspěšná použitelnost k výpočtům prostorového rozložení časově středních hodnot nejrůznějších veličin (např. též energie nestacionárních pohybů). Experiment provedený za účelem identifikace neznámé "konstanty" v tomto modelu ukázal, že tato je parametrem měnícím se podél osy proudu. Tato variace, spolu se podobným řešením v každé axiální odlehlosti od trysky, představuje nový pojem quasi-podobnosti.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163485

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.