Number of the records: 1  

Use of the 1,1´'-dimethylferrocene oxidation process for the calibration of the reference electrode potential in organic solvents immiscible with water

 1. 1.
  0309662 - ÚFCH JH 2009 RIV CH eng J - Journal Article
  Langmaier, Jan - Trojánek, Antonín - Samec, Zdeněk
  Use of the 1,1´'-dimethylferrocene oxidation process for the calibration of the reference electrode potential in organic solvents immiscible with water.
  [Použití oxidačního procesu 1, 1´-dimethylferocénu ke kalibraci potenciálu referentních elektrod v organických rozpouštědlech nemísitelných s vodou.]
  Journal of Electroanalytical Chemistry. Roč. 616, 1-2 (2008), s. 57-63. ISSN 1572-6657. E-ISSN 1873-2569
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4040407
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503
  Keywords : ferrocene * Au electrode voltammetry * ITIES * ion-selective type reference electrode
  Subject RIV: CG - Electrochemistry
  Impact factor: 2.484, year: 2008

  Cyclic voltammetric oxidation of 1, 1´-dimethylferrocene (DMFc) at an An disc electrode in dichloromethane, 1,4-dichlorobutane, 1,6-dichlorohexane, chlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichloroethane, 2-nitrophenyl octyl ether and nitrobenzene is used to estimate the standard potential E-0(SHE) of the DMFc(+)/DMFc redox system vs. the standard hydrogen electrode in these solvents. Results indicate that EO(SHE) tends to decrease a little with the increasing solvent permittivity probably due to a stabilization of the oxidized ferrocene form by its interaction with polar solvent molecules. Estimated values of EO(SHE) and An electrode voltammetry of DMFc are then used to calibrate the potential of the bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium(+) (BTPPA(+)) ion-selective type reference electrode (RE), which has been often employed in polarization studies at the interface between two immiscible electrolyte solutions.

  Cyklická voltametrie oxidace 1,1´-dimethylferocénu (DMFc) na Au diskové elektrodě v dichloromethanu, 1,4-dichlorobutanu, 1,6-dichlorohexanu, chlorobenzénu, 1,2-dichlorobenzénu, 1,2-dichloroethanu, 2-nitrofenyloktylétheru, a nitrobenzene byla použita k odhadu standardního potenciálu Eo (SHE) redoxního systému DMFc+/DMFc proti potenciálu standardní vodíkové elektrody v těchto rozpouštědlech. Výsledky ukazují tendenci Eo (SHE) k určitému poklesu v souvislosti se vzrůstající permitivitou rozpouštědla pravděpodobně v důsledku stabilizace oxidované ferocénové formy interakcí s polárními molekulami rozpouštědla. Odhadnuté hodnoty Eo (SHE) a voltametrie DMFc na Au byly poté použity ke kalibraci potenciálu iontově-selektivního typu referentní elektrody (RE) založené na bis(trifenylposforanyliden)amonném kationtu (BTPPA+), která je často používána v polarizačních studiích na rozhranní mezi nemísitelnými roztoky elektrolytů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161728

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.