Number of the records: 1  

Nezbytnost cílených zásahů v záplavových územích pro rozvoj a stabilizaci rybí bioty

 1. 1.
  0307208 - ÚBO 2008 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Lusk, Stanislav - Hartvich, P. - Lojkásek, B. - Lusková, Věra - Pražák, O. - Halačka, Karel - Sovíková, L.
  Nezbytnost cílených zásahů v záplavových územích pro rozvoj a stabilizaci rybí bioty.
  [Floodplains: special measures needed for the development and stabilisation of fish biota.]
  Ekosystémové služby říční nivy. Třeboň: Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i, 2008 - (Pithart, D.; Benedová, Z.; Křováková, K.), s. 142-147. ISBN 978-80-254-1834-5.
  [Ekosystémové služby říční nivy. Třeboň (CZ), 28.04.2008-30.04.2008]
  R&D Projects: GA MŽP SP/2D4/55/07
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519
  Keywords : floodplain * fish biota * Odra, Lužnice and Dyje rivers
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

  Původní záplavová území větších řek se zachovala v omezeném rozsahu a s výrazně pozměněným hydrologickým režimem. To postihuje negativně vodní biotu, především ryby. Prezentované poznatky byly získány při výzkumech autorů v záplavových území Odry, Dyje a Lužnice. Nejvýraznější změny: vznik rybníků, regulace toků, protipovodňové hráze, zánik lučního a pastevního hospodaření, změna dynamiky průtoků. Důsledky: omezení až zánik krajinotvorné funkce toku, zazemňování a zánik aluviálních biotopů, jejich úplné vysýchání během suchých roků, omezování až zánik populací původních charakteristických druhů ryb (zejména Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, Cobitis sp., Carassius carassius, Leucaspius delineatus, aj.). Náprava: aktivní zásahy a udržování optimálního stavu vodních biotopů, nové umělé mokřady, restaurace a posilování původních populací chráněných a ohrožených druhů ryb při zohlednění aspektů "ochrany genetické diverzity". Pasivní ochrana biotopů i druhů již není řešením.

  The preserved extent of the initial floodplains along major rivers is limited and has been distinctly altered by hydrological dynamics. The results exert a negative impact on aquatic biota, above all, fishes (the floodplains of Odra, Dyje, Lužnice rivers). The most marked changes include construction of ponds, canalization of streams with levees, absence of meadow management. The consequences: absent landscape formation activity of streams, expansion of wetland vegetation, gradual silting and downfall of alluvial habitats, their total drying, destruction of elements such as channels, ditches, river arms and other habitats, a limitation or disappearance of populations of Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, Cobitis spp., Carassius carassius, Leucaspius delineatus. Retrieval: maintenance of optimum condition of aquatic habitats, creation of artificial wetlands, restoration populations of protected fish species. Passive protection of habitat and species is no solution any longer.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160039

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.