Number of the records: 1  

Ward identity for non-equilibrium Fermi systems

 1. 1.
  0306507 - FZÚ 2012 RIV US eng J - Journal Article
  Velický, B. - Kalvová, Anděla - Špička, Václav
  Ward identity for non-equilibrium Fermi systems.
  [Wardova identita pro nerovnovážné Fermiho systémy.]
  Physical Review. B. Roč. 77, č. 4 (2008), 041201/1-041201/4. ISSN 1098-0121
  R&D Projects: GA ČR GC202/07/J051
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100520; CEZ:AV0Z10100521
  Keywords : non-equilibrium * Green’s functions * quantum transport equations * Ward identity
  Subject RIV: BE - Theoretical Physics
  Impact factor: 3.322, year: 2008

  A nonequilibrium Ward identity (NE WI) connecting the scalar transport vertex correction with one-particle self-energy is derived using the global U(1) symmetry of the fermion nonequilibrium Green’s functions (NGF). The nonperturbative derivation does not depend on the details of the many-body system. A renormalized multiplicative composition rule for the NGF, reflecting time coherence, is obtained and related to the NE WI. Applications involve (i) testing the consistency of approximations shown in the example of a self-consistent Born approximation for disorder scattering, and (ii) in the general quantum transport theory, the formalism permits one to assess routes to generalized master equations, in particular those based on the generalized Kadanoff-Baym ansatz.

  Nerovnovážná Wardova identita (NE WI) propojující skalární transportní vertex s jednočásticovou self-energií je odvozena s využítím U(1) symetrie fermionových nerovnovážných Greenových funkcí (NGF). Neporuchové odvození nezávisí na detailech mnoha-částicového systému. Renormalizované multiplikativní pravidlo pro NGF, zahrnující časovou koherenci, je odvozeno a vztaženo k NE WI. Aplikace zahrnuji (i) testování konzistence aproximací, které je ukázáno na příkladu self-konsistentní Bornovy aproximace pro rozptyl na náhodnosti, (ii) v obecné kvantové transportní teorii formalismus dovoluje zhodnotit postup k zobecněným mistrovským rovnicím zejména u těch, založených na zobecněném Kadanoff-Baymově ansatzu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159513

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.