Number of the records: 1  

Functional equivalency of amphioxus and vertebrate Pax258 transcription factors suggests that the activation of mid-hindbrain specific genes in vertebrates occurs via the recruitment of Pax regulatory elements

 1. 1.
  0105363 - UMG-J 20043157 RIV US eng J - Journal Article
  Krešlová, Jana - Holland, L. Z. - Schubert, M. - Burgtorf, C. - Benes, V. - Kozmik, Zbyněk
  Functional equivalency of amphioxus and vertebrate Pax258 transcription factors suggests that the activation of mid-hindbrain specific genes in vertebrates occurs via the recruitment of Pax regulatory elements.
  [Funkční ekvivalence transkripčních faktorů Pax258 kopinatce a obratlovců naznačuje, že aktivace genů specifických pro střední část zadního mozku obratlovců probíhá mobilizací Pax regulačních elementů.]
  Gene. Roč. 282, 1-2 (2002), s. 143-150. ISSN 0378-1119. E-ISSN 1879-0038
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A079
  Keywords : Pax, amphioxus
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 2.778, year: 2002

  Pax genes encode transcription factors that control key developmental decisions in various animal phyla. The Pax2/5/8 subfamily plays a key role in specification and/or maintenance of vertebrate mid-hindbrain boundary (MHB) region by directly regulating expression of other genes, most notably En2. In the invertebrate chordate amphioxus, expression of AmphiPax2/5/8 is found in many sites that are homologous to the regions of the vertebrate embryo expressing orthologous genes Pax2, Pax5 or Pax8. However, no co-expression of AmphiPax2/5/8 and AmphiEn is detected in the region of the neural tube that might correspond to the vertebrate MHB. Based on this observation and the absence of AmphiWnt expression in this region it appears that amphioxus does not have a MHB. Here we investigated the possibility that the AmphiPax2/5/8, as a key component of MHB development, has lost some of the properties of its vertebrate counterparts. We have analyzed both the DNA-binding and transactivation properties of AmphiPax2/5/8 as well as its ability to interact with the groucho co-repressor. In all these assays AmphiPax2/5/8 is indistinguishable from the human Pax5. In addition, we found two alternatively spliced AmphiPax2/5/8 isoforms that function similarly to the alternatively spliced isoforms of human Pax8. Analysis of the AmphiEn regulatory region provided no evidence for AmphiPax2/5/8 binding and transactivation. Therefore, in amphioxus, AmphiPax2/5/8, although capable of performing all the necessary functions has not been recruited for a developmental mechanism which usually sets up MHB development in vertebrates

  Geny Pax kódují transkripční faktory, které řídí klíčové vývojové události u různých živočišných kmenů. Podrodina Pax2/5/8 hraje klíčovou úlohu při vymezení a/nebo udržení hranice oblasti střední části zadního mozku (MHB) u obratlovců přímou regulací exprese dalších genů, zejména En2. U bezobratlého strunatce kopinatce je exprese Pax2/5/8 nalézána v mnoha místech homologních s oblastmi embrya obratlovců exprimujících ortologní geny Pax2, Pax5 či Pax8. Žádná společná exprese AmphiPax2/5/8 a AmphiEn však není pozorována v oblasti nervové trubice, která by mohla odpovídat MHB obratlovců. Na základě tohoto pozorování a nepřítomnosti exprese AmphiWnt v této oblasti se zdá, že kopinatec nemá MHB. Zde jsme studovali možnost, zda AmphiPax2/5/8 jako klíčová složka vývoje MHB neztratil některé vlastnosti svých protějšků u obratlovců. Analyzovali jsme schopnost vázat DNA a transaktivační vlastnosti AmphiPax2/5/8 a také jeho schopnost reagovat s korepresorem graucho. Ve všech těchto testech nebyl AmphiPax2/5/8 odlišitelný od lidského Pax5. Navíc jsme našli dvě alternativně sestřižené izoformy AmphiPax2/5/8, které fungují podobně jako alternativně sestřižené izoformy lidského Pax8. Analýza regulační oblasti AmphiEn neposkytla žádný důkaz o vazbě a transaktivaci AmphiPax2/5/8. U kopinatce tedy nebyl AmphiPax2/5/8, i když byl schopen provádět všechny nezbytné funkce, využit pro vývojový mechanismus, který obvykle zajišťuje vývoj MHB u obratlovců
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012606

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.