Number of the records: 1  

Complexes of gamma-tubulin with nonreceptor protein tyrosine kinases Src and Fyn in differentiating P19 embryonal carcinoma cells

 1. 1.
  0105289 - UMG-J 20043036 RIV US eng J - Journal Article
  Kukharskyy, Vitaliy - Sulimenko, Vadym - Macůrek, Libor - Sulimenko, Tetyana - Dráberová, Eduarda - Dráber, Pavel
  Complexes of gamma-tubulin with nonreceptor protein tyrosine kinases Src and Fyn in differentiating P19 embryonal carcinoma cells.
  [Komplexy gama-tubulinu s nereceptorovými protein-tyrozinkinázami Src a Fyn v diferencujících embryonálních karcinomových buňkách P19.]
  Experimental Cell Research. Roč. 298, - (2004), s. 218-228. ISSN 0014-4827. E-ISSN 1090-2422
  R&D Projects: GA AV ČR IAA5052004; GA ČR GA304/00/0553; GA ČR GA304/04/1273; GA MŠMT LN00A026
  Keywords : gamma-tubulin * P19 cells * Fyn and Src kinase
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 4.007, year: 2004

  Nonreceptor protein tyrosine kinases of the Src family have been shown to play an important role in signal transduction as well as in regulation of microtubule protein interactions. Here we show that -tubulin (-Tb) in P19 embryonal carcinoma cells undergoing neuronal differentiation is phosphorylated and forms complexes with protein tyrosine kinases of the Src family, Src and Fyn. Elevated expression of both kinases during differentiation corresponded with increased level of proteins phosphorylated on tyrosine. Immunoprecipitation experiments with antibodies against Src, Fyn, -tubulin, and with anti-phosphotyrosine antibody revealed that -tubulin appeared in complexes with these kinases. In vitro kinase assays showed tyrosine phosphorylation of proteins in -tubulin complexes isolated from differentiated cells. Pretreatment of cells with Src family selective tyrosine kinase inhibitor PP2 reduced the amount of phosphorylated -tubulin in the complexes. Binding experiments with recombinant SH2 and SH3 domains of Src and Fyn kinases revealed that protein complexes containing -tubulin bound to SH2 domains and that these interactions were of SH2-phosphotyrosine type. The combined data suggest that Src family kinases might have an important role in the regulation of -tubulin interaction with tubulin dimers or other proteins during neurogenesis

  Bylo prokázáno, že nereceptorové protein-tyrozinkinázy rodiny Src hrají důležitou úlohu v přenosu signálu a také v regulaci vzájemných reakcí proteinů mikrotubulů. Ukazujeme zde, že gama-tubulin ((-Tb) v embryonálních karcinomových buňkách P19 procházejících neuronální diferenciací je fosforylován a tvoří komplexy s protein-tyrozinkinázami rodiny Src, Src a Fyn. Zvýšená exprese obou těchto kináz při diferenciaci odpovídá zvýšené hladině proteinů fosforylovaných na tyrozinu. Imunoprecipitační experimenty s protilátkami proti Src, Fyn, gama-tubulinu a s anti-fosfotyrozinovou protilátkou ukázaly, že gama-tubulin se objevuje v komplexech s těmito kinázami. Kinázové testy in vitro prokázaly fosforylaci tyrozinu u proteinů v gama-tubulinových komplexech izolovaných z diferencujících buněk. Předběžné působení selektivním inhibitorem tyrozinkináz Src rodiny PP2 na buňky snížilo množství fosforylovaného gama-tubulinu v komplexech. Vazebné experimenty s rekombinantními doménami SH2 a SH3 kináz Src a Fyn ukázaly, že proteinové komplexy obsahující gama-tubulin se vážou na domény SH2 a že tyto interakce jsou SH2-fosfotyrozinového typu. Z kombinovaných údajů vyplývá, že kinázy rodiny Src by mohly během neurogeneze hrát důležitou úlohu v regulaci interakcí gama-tubulinu s tubulinovými dimery či jinými proteiny
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012535

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.