Number of the records: 1  

Thermal and tectonic history of the Barrandian Lower Paleozoic, Czech Republic: is there a fission-track evidence for Carboniferous-Permian overburden and pre-Westphalian alpinotype thrusting? (Critical comments on the paper by Ulrich Mann and Günter A. Wagner)

 1. 1.
  0103943 - GLU-S 20043098 RIV CZ eng J - Journal Article
  Filip, Jiří - Suchý, V.
  Thermal and tectonic history of the Barrandian Lower Paleozoic, Czech Republic: is there a fission-track evidence for Carboniferous-Permian overburden and pre-Westphalian alpinotype thrusting? (Critical comments on the paper by Ulrich Mann and Günter A. Wagner).
  [Teplotní a tektonická historie barrandienského spodního paleozoika, Česká republika: existuje důkaz, podaný metodou štěpných stop, karbonsko-permského překrytí a předvestfálského alpinotypního příkrovu? (Kritické připomínky k článku Ulricha Manna a Günthera A. Wagnera).]
  Bulletin of Geosciences. Roč. 79, č. 2 (2004), s. 107-112. ISSN 1214-1119. E-ISSN 1802-8225
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA3012703
  Grant - others:DFG(DE) Ma 1861/1-1
  Keywords : apatite fission-track analysis * Barrandian * Variscan Orogeny
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  http://www.geology.cz/bulletin/contents/2004/vol79no2/bullgeosci200402107.pdf

  Close scrutiny of apatite fission-track data from Barrandian Lower Paleozoic rocks shows that previous interpretations involving a late Carboniferous to Permian heatingh stage and the extensive development of pre-Westphalian thrust tectonics are largely speculative. An alternative time-temperature path for the Barrandian sequence based on firmly established constraints and improved version of the AFTSolve annealing kinetic model by Ketcham at al. (2000) is presented as evidence of a simple late Devonian to early Carboniferous Variscan peak heating, followed by a gradual mesozoic to Tertiary cooling.

  Podrobné přezkoumání dat získaných metodou štěpných stop v apatitech z hornin barrandienského spodního paleozoika ukázalo, že předchozí interpretace výsledků, zahrnující pozdně karbonské až permské zahřátí a extenzívní rozvoj předvestfálské příkrovové tektoniky, je celkově spekulativní. Alternativní časově-teplotní vývoj pro barrandienská souvrství, založený na jasně prokazatelných okrajových podmínkách a vylepšené verzi žíhacího kinetického modelu AFTSolve Ketcham at al. (2000), je předložen jako důkaz jednoduchého pozdně devonského a raně karbonského variského zahřátí, následovaného postupným ochlazením od mezozoika do terciéru
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011236

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.