Number of the records: 1  

Structure and Hydrogen Bonding of Different Isomers of 2-Aminopyridine.NH3 Studied by IR/R2PI Spectroscopy

 1. 1.
  0101141 - UFCH-W 20040151 RIV US eng J - Journal Article
  Wu, R. - Vaupel, S. - Nachtigall, Petr - Brutschy, B.
  Structure and Hydrogen Bonding of Different Isomers of 2-Aminopyridine.NH3 Studied by IR/R2PI Spectroscopy.
  [Struktura a vodíková vazba různých isomerů 2-aminopyridin . NH3 studovaná IR/R2PI spektroskopií.]
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 108, č. 16 (2004), s. 3338-3343. ISSN 1089-5639. E-ISSN 1520-5215
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A032
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : infrared depletion spectroscopy * clusters * gas-phase
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 2.639, year: 2004

  The electronic and vibrational spectra of the 1: 1 clusters of 2-aminopyridine (2AP) with ammonia have been measured using resonant two-photon ionization (R2PI) and IR/R2PI vibrational spectroscopy. Density functional theory calculations were performed to identify structures and assign the vibrational spectra in the NH stretch region. The two lowest-energy isomers have been identified. In isomer 1, which is the global minimum energy structure, ammonia forms a strong H bond with the amino group and a weak one with the aromatic nitrogen. The vibrations of the groups involved in this H bonding exhibit red shifts of I 10 cm(-1) for the donating amino N-H and of 69 cm(-1) for the donating N-H group of ammonia. The degeneracy of the two asymmetrical vibrations of ammonia is removed in the cluster, with the corresponding bands at 3438 and 3406 cm(-1). In isomer 11 ammonia forms an H bond to the N-H group which points away from the aromatic nitrogen.

  Elektronická a vibrační spektra 1:1 klastrů 2-aminopyridinu (AP) s amoniakem byla měřena IR/R2PI vibrační spektroskopií za použití dvoufotonové ionizace (R2PI). Výpočty metodou funkcionální hustoty byly provedeny pro identifikaci struktur a přiřazení vibračních spekter v NH valenční oblasti. Byly identifikovány dva isomery s nejnižší energií. V isomeru I, který má strukturu s nejnižší globální energií, amoniak vytváří silnou vodíkovou vazbu s aminoskupinou a slabou vazbu s aromatickým dusíkem. Vibrace skupin tvořících tuto vodíkovou vazbu vykazují červený posum 110 cm-1 pro donatovou N-H vazbu v aminoskupině a 69cm-1 pro donatovou N-H vazbu v amoniaku. Degenerace dvou asymetrických vibrací amoniaku s pásy u 3438 a 3406 cm-1 je v klastru odstraněna. V isomeru II vytváří a amoniak vodíkovou vazbu k skupině N-H směřující od aromatického dusíku.tato vazba je slabší než odpovídající vazba v isomeru I. Valenční vibrace N-H vázané vodíkem vykazuje v aminoskupině červený posun 66 cm-1, kdežto vibrace amoniakem jsou velmi podobné jako v isolované molekule.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000038

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.