Number of the records: 1  

Jubilate et Bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant

 1. 1.
  0533815 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Vršecká, Kateřina
  Chironomos v latině středověkých Čech: od pantomima ke stolníkovi.
  [Chironomos in medieval Latin of Bohemia: from Pantomime to Butler.]
  Jubilate et Bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant. Praha: Filosofia, 2020 - (Čadková, D.; Čechvala, J.; Poláčková, E.; Sarkissian, A.), s. 149-164. ISBN 978-80-7007-638-5
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : chironomos * pantomime * butler * medieval Latin of Bohemia
  OECD category: Specific languages

  Článek se zabývá rozborem a analýzou významu méně obvyklého, původně řeckého slova chironomos v kontextu středolatinských bohemikálních pramenů. Úvodní část rekapituluje původní význam slova („herec/tanečník pantomimu“) v klasické řečtině a latině a jeho výskyt v antických latinských pramenech, tj. ve dvou básních Iuvenala a v dopise Sidonia Apollinaria: oba autoři shodně přirovnávají osobu zvanou chironomos ke gestikulujícímu kráječi pokrmů. Pozornost je dále věnována latinským definicím slova v dílech známých lexikografů Papia, Hugutiona z Pisy, Osberna z Gloucesteru a Iohanna Balba z Janova, kteří vykládají význam slova jako „herec, který si rukama hraje s nožíky“ a odkazují k Iuvenalovým veršům z páté satiry. Druhá část článku sleduje význam a výskyt slova chironomos ve středolatinských bohemikálních lexikografických pramenech z 14.-15. století. Většina z nich uvádí staročeské slovo podstolé coby vernakulární ekvivalent latinského slova. Staročeské slovo podstolé se vztahovalo k obsluze u stolu, k tzv. stolníkovi, číšníkovi či kráječi. Ostatní středověké latinské prameny bohemikálního původu, především latinsko-český komentář básně Cornutus Iohanna z Garlandie z knihovny Národního muzea, potvrzují, že asociace hereckého názvu chironomos se stolníkem či kráječem nebyla náhodná a mohla souviset nejen s lexikografickou tradicí (navazující na Iuvenalovo podobenství o gestikulujícím kráječi s noži), ale i se zábavnou, hereckou funkcí stolníka či kráječe na středověké hostině.

  The article discusses and analyses meaning of a rather uncommon (originally Old Greek) word chironomos within the context of Medieval Latin sources of Bohemia. Firstly it reflects the original meaning of the word („a pantomime actor or a dancer“) in classical Greek and Latin and its occurrence within Classical Latin sources, i. e. in two poems by Juvenal and a letter by Sidonius Apollinaris who compare chironomos to a gesticulating carver. Attention is further shifted to Latin definitions of the word by the well-known lexicographers Papias, Hugutio of Pisa, Osbern of Gloucester and Iohannes Ianuensis who basically define the word as „an actor playing with knives in his hands“ and refer to Juvenal’s verses (above all to his fifth satire). The second part of the article discusses meaning and occurrence of the word chironomos within Latin lexicographical works of Medieval Bohemia dating from 14–15th century. Most of them mention an old Czech word podstolé as a vernacular equivalent of the Latin word the old Czech word podstolé could refer to a butler, a waiter (a steward) or a carver. Other Latin medieval sources of Czech origin, namely the Latin-Czech commentary of Cornutus by Iohannes de Garlandia preserved in the manuscript of the National Library of Prague, confirm that the association of the acting term chironomos with a butler or a carver was not accidental and could be related not only to the lexicographical tradition (translating Iuvenal’s parable of the posturing and gesticulating carver with knives), but also to the entertaining, histrionic function of a butler or a carver at medieval banquet.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312075

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.