Number of the records: 1  

Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy

 1. 1.
  0520564 - ÚSP 2020 RIV CZ slo B - Monography
  Halász, Ivan
  Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy.
  [The Past and Symbolics in the Central European constitutions.]
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2019. 152 s. ISBN 978-80-87439-41-8
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : constitution * history * preamble * symbol
  OECD category: Law

  Cieľom danej publikácie je predstaviť vzťah textu súčasných stredoeurópskych ústav k vlastnej národnej minulosti. Analýza sa sústreďuje na krajiny skupiny V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Spomínaný vzťah jednotlivé ústavy vyjadrujú jednak bezprostredne vo svojich preambulách a úvodných (občas aj záverečných) ustanoveniach, jednak nepriamo cez svoju symboliku. Publikácia sa snaží sústrediť hlavne na samotný ústavný text, ale v niektorých príkladoch musela nazrieť aj do nižších právnych noriem, lebo samotné ústavy nepredstavovali dostatočné oporné body pre spracovanie tejto problematiky. Bolo tomu tak napríklad v prípade takzvaných zásluhových zákonov, zákonov o používaní štátnych symbolov alebo v otázke štátnych vyznamenaní. Osobitnú pozornosť práca venuje aj otázke právneho postavenia korunovačných klenotov v súčasnom českom a maďarskom právnom poriadku. Kniha však nemala ambíciu predstaviť všetky aspekty danej problematiky, preto sa nevenovala ideologickým otázkam, ktoré súvisia s takzvanou dekomunizáciou právneho systému a s vymedzením obdobia neslobody, resp. reštitučnými súvislosťami. Ide totiž o také závažné, rozsiahle, komplikované a senzitívne otázky, ktoré si vyžadujú väčší publikačný priestor a ďalší podrobný výskum. Autor napriek tomu dúfa, že kniha aj v tejto zúženej podobe poskytne čitateľom pohľad do zákulisia národného povedomia a budovania oficiálneho historického naratívu stredoeurópskych národov a predovšetkým ich ústavodarných elít.

  The book analyzes the different roles of history in the Central European constitutions, which have been adopted after 1989. The first chapter of the book focuses on the historical narratives of the constitutional preambles of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. The second chapter deals with the problem of the legal regulation of the old royal crowns and clenodia regni (jewels of coronation) in the Czechoslovak and Hungarian legislations after 1918. The third chapter discusses the state and national symbols in the current Central European constitutions.Finally, the last chapter of the book deals with the Hungarian politics of memory in the form of special legislative acts.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305218

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.