Number of the records: 1  

České knihy v aukci katedrální knihovny ve Strängnäs 1765

 1. 1.
  0565090 - KNAV 2024 CZ cze J - Journal Article
  Veselá, Lenka
  České knihy v aukci katedrální knihovny ve Strängnäs 1765.
  [Czech books in the 1765 auction of the Strängnäs Cathedral Library.]
  Knihy a dějiny. Roč. 29, 1-2 (2022), s. 43-79. ISSN 1210-8510. E-ISSN 2571-2322
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA22-06083S
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : book spoils * Thirty Years’ War * Strängnäs Cathedral Library * book auction * Sweden
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Method of publishing: Open access
  https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:0481f1c7-f014-49a6-ad18-0d02ebdac9da

  Studie se zabývá sbírkou českých knih v Katedrální knihovně ve Strängnäs, které byly do Švédska odvezeny jako válečná kořist na konci třicetileté války a dnes je nejkompaktněji dochovaným souborem knih bohemikální provenience ve Švédsku. Tzv. válečná knihovna, kterou kapitula obdržela jako dar královny Kristiny I., nebyla novými správci vnímána jako integrální součást majetku církve. Cílem tohoto příspěvku je zjistit, zda a kdy došlo k prolomení této mentální bariéry a jakou roli v tomto procesu sehrála reorganizace katedrální knihovny v letech 1764-1765 a aukční prodej vybraných knih. Výzkum vycházel z analýzy rukopisného katalogu katedrální knihovny z 50. let 18. století, tiskem vydaného aukčního katalogu z roku 1764 a také z průzkumu dochovaných exemplářů, zejména těch, které prošly aukcí katedrální knihovny. Studie ukazuje, že inkorporace knih z válečné kořisti do nového kulturního prostředí ve Strängnäs trvala více než sto let. Ke sloučení s původní katedrální knihovnou došlo až v 50. a 60. letech 18. století v rámci reorganizace, jejímž cílem bylo vytvořit moderní historický fond. Součástí této reorganizace bylo i masivní vyřazování knih, jichž podstatná část pocházela z české knižní kořisti. Výzkum však ukázal, že válečný původ nehrál při jejich výběru a prodeji žádnou podstatnou roli. Osudy české knižní kořisti ve Strängnäs představují poměrně složitý případ inkorporace knih z válečné kořisti do nového kulturního prostředí. Studie je jedním z prvních příspěvků k otázce tzv. druhého života české knižní kořisti ve Švédsku.

  This study explores the collection of Czech books in the Strängnäs Cathedral Library. The books were taken to Sweden as war booty at the end of the Thirty Years' War and are today the most compactly preserved collection of books of Czech provenance in Sweden. This so-called war library, which the Chapter received as a gift from Queen Christina I, was not seen by the new administrators as an integral part of the Church’s property. This paper aims to answer two questions: First, when and how the Chapter's mental barrier broke down; second, what factors played a role in the reorganisation of Cathedral Library in 1764-1765 and the selection of books for the auction sale. To answer these questions, I analysed the manuscript catalogue of the Cathedral Library from the 1750s and the printed auction catalogue of 1764. In addition, I surveyed preserved copies, particularly those auctioned by the Cathedral Library. My findings reveal that it took more than a century for the looted books to integrate into the new cultural environment in Strängnäs. Their merger with the original Cathedral Library did not take place until the 1750s and 1760s as part of a reorganisation aimed at creating a modern historical collection. This reorganisation included massive disposal of books, a large amount of which came from the Czech book spoils. The research findings also indicate that the war origin played no significant role in their selection and sale. The fate of the Czech book spoils in Strängnäs represents a complex case of incorporating books from war booty into a new cultural environment. The study is one of the first contributions to the question of the so-called second life of Czech book spoils in Sweden.
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337160

  Scientific data in ASEP :
  Catalogus Bibliothecae Templi Cathedralis Stregnesensis - skeny.
   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.