Number of the records: 1  

Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

 1. 1.
  0557202 - ÚJČ 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Ireinová, Martina - Komárková, Zina - Koníček, J. - Kopecká, Tereza - Krch, Tadeáš - Kubeček, Filip - Nétek, R. - Přadková, Petra - Spinková, Stanislava - Stupňánek, Bronislav - Šimečková, Marta - Šipková, Milena - Tesař, Šimon - Vondráková, A. - Voženílek, V.
  Kriticky ohrožené jevy našich nářečí.
  [Critically endangered phenomena of Czech dialects.]
  Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2022. 135 s. ISBN 978-80-88211-16-7
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG20P02OVV029
  Research Infrastructure: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Keywords : dialects * dialectology * geolinguistics * dialect maps * Czech Linguistic Atlas * geovisualization * exhibition
  OECD category: Linguistics

  Publikace je kritickým katalogem výstavy „Kriticky ohrožené jevy našich nářečí“, seznamuje s výsledky společného projektu dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, připomíná 70 let existence dialektologického oddělení a shrnuje výsledky výzkumu a vývoje za celou dobu existence pracoviště. Kniha obsahuje komplet 40 nářečních map, který je rozčleněn do tří tematických celků vztahujících se ke každodennímu životu venkovského člověka: „Lidské tělo a zdraví“, „Jídlo a kuchyně“, „Hospodářství, chov, zemědělství“. Doprovodné texty upozorňují na vybrané jazykové jevy, popisy reálií dřívějšího venkovského života, způsobů hospodaření a zvyklostí jsou obohaceny o množství nářečních výrazů. Další mapy zachycují mizející nářeční jevy (pomnožná jména, slezské asibilace, dvojí l, tvrdé y), upozorňují na jejich specifika a jazykový vývoj. Jak se naše nářečí změnila během uplynulých 50 let, ilustrují ukázky z Archivu zvukových záznamů nářečních promluv.

  The publication is a critical cagalogue of the exhibition “Critically Endangered Phenomena of Czech Dialects”, it informs about the results of a joint project of the Department of Dialectology of the Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences and the Department of Geoinformatics of the Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, recalls 70 years of the Department of Dialectology and summarizes research and development results. The book contains a set of 40 dialect maps, divided into three thematic units related to the daily life of rural people: “Human body and health”, “Food and cuisine” and “Farming, breeding, agriculture”. Aaccompanying texts draw attention to selected linguistic phenomena, descriptions of the particulars of earlier rural life, farming methods and customs are enriched with a number of dialect expressions. Other maps show disappearing dialect phenomena (pluralia tantum, Silesian assibilations, double l, hard y), draw attention to their specifics and language development. Samples from the Phonetic Dialect Archive of Sound Recordings illustrate, how Czech dialects have changed over the past 50 years.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332318

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.