Number of the records: 1  

Vliv typu sorbentu na dehalogenaci redukčního plynu bez kondenzujícího podílu

 1. 1.
  0553842 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Šrámek, Vít - Skoblia, S. - Staf, M. - Beňo, Z. - Pohořelý, Michael
  Vliv typu sorbentu na dehalogenaci redukčního plynu bez kondenzujícího podílu.
  [Influence of sorbent type on dehalogenation of reducing gas without condensing fraction.]
  Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021 - (Lisý, M.; Kusníková, V.), s. 161-166. ISBN 978-80-214-6624-1.
  [Energie z biomasy XXI. Lednice (CZ), 14.09.2021-16.09.2021]
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : pyrolysis * dehalogenation * reducing gas * plastics
  OECD category: Chemical process engineering

  Chemická recyklace plastů je jedním z možných způsobů, jak naložit s velkým množstvím aktuálně obtížně zpracovatelného plastového odpadu. Tímto způsobem by bylo možné naplnit cíle v množství recyklovaného odpadu. Principem je přeměna odpadu na základní uhlovodíkovou surovinu dále použitelnou v rafinérském a petrochemickém průmyslu. Hlavní technologickou výzvou je přítomnost halogenů v plastovém odpadu (v plastech jako látky obsahující chlor ve formě PVC nebo brom ve formě aditiv/zpomalovačů hoření). Při chemické recyklaci pomocí pyrolýzy mohou tyto látky přecházet do produktů a způsobovat problémy v navazujících technologiích (koroze, otrava katalyzátorů apod.). Jedním ze způsobů, jak je odstranit, by mohla být vysokoteplotní sorpce z primárního pyrolýzního plynu na sorbentech před jeho kondenzací. Za tímto účelem byly provedeny experimenty s modelovým plynem obsahujícím halogenované sloučeniny a různými anorganickými sorbenty. Získané výsledky umožnily zúžit okruh sorbentů vhodných k vysokoteplotnímu odstraňování halogenovaných sloučenin z primárního pyrolýzního plynu vznikajícího při pyrolýze plastů.

  Chemical recycling of plastics is one of possible option to process large amount of currently difficultly recycled plastic waste. It would be possible to fulfil goals of the amount of recycled waste by means of chemical recycling. Principle of chemical recycling is conversion of plastic waste to basic hydrocarbon substance that could be used in refineries or petrochemical industry. The main technological challenge is the presence of halogens in plastic waste (in plastics as substances containing chlorine in form of PVC or brome in form of additives/flame retardants). During chemical recycling via pyrolysis, these substances can transfer to products and cause problems in succeeding technologies (corrosion, poisoning of catalysts etc.). One of the solutions how to eliminate these unwanted substances could be high temperature sorption of primal pyrolysis gas on sorbents before its condensation. Experiments with model gas containing halogenated compounds and different inorganic sorbents were conducted for this purpose. Gained results allowed us to narrow down the amount of sorbents suitable for high temperature removal of halogenated compounds from primal pyrolysis gas produced during pyrolysis of plastics.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328517

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22022021611151.pdf02.6 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1