Number of the records: 1  

Mikroplasty a jejich odstranění z vod pomocí sorbentů.

 1. 1.
  0553640 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Spáčilová, Markéta - Dytrych, Pavel - Koštejn, Martin - Fajgar, Radek - Šolcová, Olga
  Mikroplasty a jejich odstranění z vod pomocí sorbentů.
  [Microplastics and their removal from water using sorbents.]
  Sborník on-line konference Vodárenská biologie 2021. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2021, s. 74-86. ISBN 978-80-88238-19-5.
  [Vodárenská biologie 2021. Praha (CZ), 10.02.2021-11.02.2021]
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV40126
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bentonite * functional sorbents * microplastics
  OECD category: Chemical process engineering

  Zvýšený výskyt cizorodých látek ve vodních zdrojích, ať už mikroplastů či dalších jiných organických kontaminantů je v současné době stále se zvyšující environmentální problém. Tato problematika úzce souvisí se zmapováním jejich výskytu ve vodním prostředí, a dále také s možnými způsoby jejich odstranění. V rámci práce byla nejprve provedena charakterizace připravených mikroplastových částic pěti nejčastěji používaných plastů (polyethylen, polyamid, polytetrafluorethylen, polyethylenglykoltereftalát a polystyren) pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM), Ramanovy spektroskopie a infračervené spektroskopie (IČ). Tyto mikroplastové částice byly použity pro přípravu simulovaných vod kontaminovaných mikroplasty. Na těchto vzorcích vod byla vyvinuta metodika určení počtu obsažených částeček mikroplastů. Dále byl testován způsob jejich odstranění ze vzorků se simulovanou kontaminací pomocí funkčních sorbentů. Byly použity především sorbenty na bázi přírodních bentonitů a zeolitů. Bylo potvrzeno, že účinnost těchto materiálů závisí nejen na jejich složení a texturních vlastnostech, avšak dá se zvýšit pomocí jejich modifikace.  The increased occurrence of contaminants in water sources, whether microplastics or other organic contaminants, is currently an ever-increasing environmental problem. This issue is closely related to the mapping of their occurrence in the aquatic environment, as well as to possible ways to eliminate them. The work first characterized the characterization of prepared microplastic particles of the five most commonly used plastics (polyethylene, polyamide, polytetrafluoroethylene, polyethylene glycol terephthalate and polystyrene) using scanning electron microscopy (SEM), Raman spectroscopy and infrared spectroscopy (IR). These microplastic particles were used to prepare simulated microplastic contaminated waters. A methodology for determining the number of microplast particles contained was developed on these water samples. Furthermore, the method of their removal from samples with simulated contamination using functional sorbents was tested. Sorbents based on natural bentonites and zeolites were mainly used. It has been confirmed that the effectiveness of these materials depends not only on their composition and textural properties, but can also be increased by modifying them.

  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328387

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22022021413330.pdf65.7 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.