Number of the records: 1  

Upínací systém pro nelineární optické prvky řízené elektrickým polem

 1. 1.
  0535739 - FZÚ 2021 RIV cze P - Patent Document
  Švandrlík, Luděk - Smrž, Martin
  Upínací systém pro nelineární optické prvky řízené elektrickým polem.
  [A clamping system for nonlinear optical elements controlled by an electric field.]
  2017. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 15.11.2017. Patent Number: 307066
  R&D Projects: GA MŠk EF15_006/0000674; GA MŠk LO1602; GA MŠk LM2015086
  EU Projects: European Commission(XE) 739573 - HiLASE CoE
  Grant - others: OP VVV - HiLASE-CoE(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : clamping system * nonlinear optics elements * Pockels cell
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307066.pdf

  Upínací systém pro nelineární optické prvky (1) řízené elektrickým polem v provedení pro Pockelsovu celu je tvořen spodním a horním chladičem (5) opatřeným chladicím kanálkem (7) a přívodem chladicího média (9) pro odvod tepla mimo sestavu, přičemž tyto chladiče (5) jsou spolu s elektrodami (2) řízeně přitlačovány k optickému prvku (1) pružným elementem (10) se stavitelným předpětím (13) a zároveň jsou tyto spojovací prvky (12) odděleny izolačními prvky (11) a přívody napětí (3) jsou odděleny izolačními kryty (4) od ostatních součástí především adaptéru (14), který umožňuje začlenit celou sestavu do dalšího systému.

  The clamping system for nonlinear optical elements (1) controlled by an electric field in the version for the Pockels cell is formed by a bottom and top cooler (5) provided with a cooling channel (7) and a supply of cooling medium (9) for discharging heat from the assembly, wherein these coolers (5) are, along with the electrodes (2), controllably pressed against the optical element (1) with a resilient element (10) with an adjustable bias (13) and, simultaneously, these connecting elements (12) are separated by insulating elements (11) and voltage supplies (3) are separated by the insulating covers (4) from the other components, in particular the adapter (14), which allows the assembly to be incorporated into another system.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313682

   
   
Number of the records: 1