Number of the records: 1  

Letní škola klasických studií. „Rozumíš tomu, co čteš?“ (Sk 8,30): o překládání a vykládání Bible /28./

 1. 1.
  0534212 - FLÚ 2021 RIV cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Sarkissian, Alena - Fialová, Radka - Dus, Jan A
  Letní škola klasických studií. „Rozumíš tomu, co čteš?“ (Sk 8,30): o překládání a vykládání Bible /28./.
  [Summer School of Classical Studies. “Do you understand what you are reading?”: On Translating and Interpreting the Bible /28./.]
  [Praha, 01.07.2020-04.07.2020, (W-CST 55/0)]
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program: StrategieAV
  Research Infrastructure: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Bible * biblical translation * interpretation of the Bible * biblical studies * classical languages * reception in art
  OECD category: Specific languages

  Snad žádný text neovlivnil evropské dějiny a kulturu tak jako Bible, původně posvátná kniha starých Izraelitů. Český výraz Bible pochází z řeckého označení pro „knihy“, což nám připomíná, že Bible není jen kniha, je to celá knihovna. Překládání Bible šlo ruku v ruce s jejím výkladem od nejstarších dob. První část biblické knihovny, v křesťanské tradici označovaná jako Starý zákon, byla sepsána hebrejsky, ale již ve starověku si ji Židé žijící v alexandrijské diaspoře přeložili do řečtiny. Tak vznikla tzv. Septuaginta, jež se o dvě století později stala nejužívanější Biblí prvních křesťanů. Nejslavnějším překladem Bible do latiny je tzv. Vulgata z pera sv. Jeronýma. Mohutný vliv na evropskou kulturu měly pak překlady do národních, tedy tzv. vernakulárních jazyků – v našem kontextu vzpomeňme na překladatelský výkon sv. Metoděje či na zásadní kulturní a jazykový vliv Bible kralické, která nedávno oslavila 400 výročí svého vzniku.  Bible je – společně s řeckou filosofií a římským právem – základním pilířem evropské kultury. Hudba a výtvarné umění vděčí za mnoho významných děl právě biblické inspiraci tvůrců. Letošní letní škola seznámí posluchače s mnoha způsoby, jak Bible utvářela evropskou společnost a kulturu.

  Perhaps no text has affected European history and culture like the Bible, originally the sacred book of the ancient Israelites. The Czech word Bible comes from the Greek name for „book“, which reminds us that the Bible is not just a book, it is a whole library. The translation of the Bible has gone hand in hand with its interpretation since Antiquity. The first part of the Bible, called the Old Testament in the Christian tradition, was written in Hebrew, but already the Jews living in the hellenistic Alexandrian diaspora translated it into Greek. This is the so-called Septuagint, which two centuries later became the most widely used Bible of the first Christians. The most famous translation of the Bible into Latin is the so-called Vulgata, translated by St. Jerome. Translations into national, vernacular languages had a great influence on European culture - in our context, let us mention work of St. Methodius or the fundamental cultural and linguistic influence of the Bible of Kralice, which recently celebrated its 400th anniversary. The Bible, together with Greek philosophy and Roman law, is a fundamental pillar of the European culture. Music and fine arts owe many important works to the biblical inspiration of the creators. This year’s summer school will introduce students to the many ways in which the Bible has shaped European society and culture.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312437

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.