Number of the records: 1  

Mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů

 1. 1.
  0524050 - BÚ 2020 RIV cze P - Patent Document
  Maršálek, Blahoslav - Klečka, Jan - Zezulka, Štěpán - Maršálková, Eliška
  Mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů.
  [Mobile device for non-destructive fluorescence resolution, imaging and quantification of microorganisms on the surface of materials.]
  2019. Owner: Botanický ústav AV ČR v. v. i. Date of the patent acceptance: 02.10.2019. Patent Number: 308044
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02M041
  Keywords : biodegradation * microorganism * detection
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2019-459&plang=CS

  Předmětem vynálezu je mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů, zejména plísní, bakterií, řas, sinic, mechů a lišejníků, na povrchu materiálů zahrnující zdroj excitačního záření pro excitaci detekovaného povrchu materiálu a kameru pro fluorescenční snímání excitovaného povrchu materiálu opatřenou paměťovým modulem pro ukládání snímků z kamery, jehož podstata spočívá v tom, že dále zahrnuje excitační optickou komoru s otvorem pro umístění na detekovaný povrch materiálu, ve které jsou uzavřeny soustava zdrojů excitačního záření, kamera, soustava optických emisních filtrů posuvných jednotlivě do zorného pole kamery a propouštějících vlnové délky odpovídající fluorescenčním signálům vyvolaným excitačním zářením zdrojů excitačního záření a charakteristickým pro jednotlivé skupiny organismů a řadič emisních filtrů pro posun optických emisních filtrů do zorného pole kamery.

  The invention is a mobile device for non-destructive fluorescence resolution, imaging and quantification of microorganisms, in particular fungi, bacteria, algae, cyanobacteria, mosses and lichens, on a material surface comprising an excitation radiation source for excitation of the detected material surface equipped with memory module for storing images from the camera, based on the fact that it contains an excitation optical chamber with an aperture for positioning on the detected surface of the material in which the array of excitation radiation sources is enclosed, a camera, an array of optical emission filters movable individually into the camera's field of view and transmitting wavelengths corresponding to the fluorescence signals called by excitation radiation sources and characteristic of individual groups of organisms and an emission filter controller for shifting the optical emission filters into the field of view of the camera.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0308361

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  P19041_Botan. ústav AV ČR - patentová listina.pdf21.6 MBOtheropen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.