Number of the records: 1  

Způsob výroby až jednovrstvých plátkových nanočástic

 1. 1.
  0523671 - ÚACH 2020 RIV cze P - Patent Document
  Štengl, Václav - Bludská, Jana - Černý, Zbyněk
  Způsob výroby až jednovrstvých plátkových nanočástic.
  [Process for producing up to single-layer wafer nanoparticles.]
  2019. Owner: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 11.12.2019. Patent Number: 308150
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : nanoplate dispersions * aqueous suspensions
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308150.pdf

  Způsob výroby nanodestičkových disperzí působením kavitačního pole na alkalické vodné suspenze jemně práškových prekurzorů tvořených přírodními (grafit, C, molybdenit, MoS2, tungstenit, WS2) nebo syntetickými (hexagonální nitrid boritý, h-BN, graftický nitrid uhličitý, g-C3N4, ternární hexagonální nitridy boru a uhlíku, hBCN) vrstevnatými (lamelárními) materiály například v přítomnosti manganistanu draselného. Mechanismus procesu předpokládá interkalaci vrstevnatých materiálů kyslíkem ,in situ´ uvolněným v alkalickém prostředí z KMnO4 a následnou exfoliací takto interkalovaných materiálů působením kavitačního pole. Proces výtěžkem 100 % probíhá například v tlakovém vsádkovém reaktoru při teplotách 60 až 95 °C po dobu alespoň 10 až 20 min. Výsledná disperze je čištěna procesem dialýzy, konečným produktem je suspenze ve vodě.


  Process for the production of nanoplate dispersions by the action of a cavitation field on alkaline aqueous suspensions of fine-powdered precursors formed of natural (graphite, C, molybdenite, MoS2, tungstenite, WS2) or synthetic (hexagonal boron nitride, h-BN, graphical carbon nitride, g-C3N4, ternary hexagonal boron and carbon nitrides, hBCN) by layered (lamellar) materials, for example in the presence of potassium permanganate. The mechanism of the process assumes the intercalation of layered materials with oxygen ,in situ´ released in alkaline environment from KMnO4 and subsequent exfoliation of such intercalated of materials by the cavitation field. The process proceeds, for example, in a pressurized batch reactor at temperatures of 60 to 95 ° C for at least 10 to 20 minutes. The resulting dispersion is purified by a dialysis process, the final product being a suspension in water.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307982

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0523671 P.pdf2512.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.