Number of the records: 1  

Paměťový prvek pro uložení n-bitového kódu a způsob vytvoření tohoto kódu.

 1. 1.
  0504859 - ÚCHP 2021 RIV cze P - Patent Document
  Veselý, M. - Dzik, P. - Klusoň, Petr - Morozová, Magdalena - Kubáč, L. - Akrman, J.
  Paměťový prvek pro uložení n-bitového kódu a způsob vytvoření tohoto kódu.
  [A memory item for storing the n-bit code and a method for generating the code.]
  2020. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Centrum organické chemie - Vysoké učení technické v Brně. Date of the patent acceptance: 19.02.2020. Patent Number: 308265
  R&D Projects: GA MV VI20162019037
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : n-bit code * electrodes * UV radiation
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308265.pdf

  Paměťový prvek (1) pro uložení n-bitového kódu pro n ≥ 2 je tvořený fotochemickým článkem (2), kde fotochemický článek (2) zahrnuje nosný podklad (3), na kterém je uspořádána soustava elektrod (6, 7, 8) obklopená gelovým elektrolytem (4). Soustava elektrod (6, 7, 8) je tvořena tiskovou vrstvou na nosném podkladu a každá z elektrod (6, 7, 8) je opatřena výstupním kontaktem (5) vyvedeným na povrch nosného podkladu (3). Soustava elektrod (6, 7, 8) zahrnuje jednu společnou katodu (6), jednu referenční fotoanodu (7) opatřenou polovodičovou vrstvou (9) tvořenou tiskovou vrstvou uspořádanou na povrchu referenční fotoanody (7) a generující po dopadu UV záření výstupní fotoproud Ir, a alespoň jednu měřicí fotoanodu (8) opatřenou polovodičovou vrstvou (9´) tvořenou tiskovou vrstvou uspořádanou na povrchu měřicí fotoanody (8) a generující po dopadu UV záření výstupní fotoproud Im pro který platí Ir ≥ Im. Hodnoty výstupních fotoproudů Im tvoří n-bitový kód generovaný paměťovým prvkem (1).

  The memory item (1) for storing the n-bit code for n ≥ 2 comprises a photochemical cell (2), the photochemical cell (2) includes a support substrate (3) on which an electrode array (6, 7, 8) is surrounded gel electrolyte (4). The electrodes (6, 7, 8) are formed by a printing layer on the support substrate and each of the electrodes (6, 7, 8) has an output contact (5) led to the surface of the bearing base (3). The electrodes (6, 7, 8) include one common cathode (6), one reference photoanode (7) with a semiconductor layer (9) formed by a printing layer on the surface of the reference photoanode (7) and generating an output photocurrent Ir after impact of UV radiation and at least one measurement photoanode (8) with a semiconductor layer (9 ') formed by a printing layer on the surface of the measurement photoanode (8) and generating a photocurrent Im upon which Ir ≥ Im is applied after UV radiation. The values of the output photocurrent Im form the n-bit code generated by the memory element (1).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306852

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  308265.pdf0552.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.