Number of the records: 1  

Zařízení pro intenzivní značení kultur řas a sinic radioaktivními izotopy

 1. 1.
  0452418 - MBÚ 2016 CZ eng L - Prototype, f. module
  Komenda, Josef
  Zařízení pro intenzivní značení kultur řas a sinic radioaktivními izotopy.
  [Device for intensive labeling of algae and cyanobacteria by radioactive isotopes.]
  Internal code: B-MBÚ-2015-2 ; 2015
  Technical parameters: Rozměry bloku: 150 x 12 x 10 cm Počet otvorů pro zkumavky: 20
  Economic parameters: efektivnější využití radioizotopů a snížení nákladů na experimenty
  R&D Projects: GA MŠMT ED2.1.00/03.0110; GA MŠMT LO1416
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : radioactive labeling * microalgae * cyanobacteria
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

  Značení radioizotopy patří k důležitým biochemickým a molekulárně-biologickým nástrojům při charakterizaci doby života proteinů a pigmentů v buňkách autotrofních mikroorganismů, jmenovitě mikrořas a sinic. Obvykle využívaná kultivační zařízení umožňují práci s vysoce zředěnými kulturami o objemech v řádu desítek a stovek ml a vzhledem k ceně radioizotopů rovněž značení je prováděno při nízkých koncentracích radioizotopů. Výsledkem je poměrně slabé označení bílkovin a pigmentů, které je obtížné detekovat a výsledky se proto také obtížně interpretují. Navíc kontakt s radioizotopy nezbytně vede k radioaktivní kontaminaci těchto zařízení, které je pak třeba vyčlenit pouze pro práci s radioizotopy. Manipulace s vysokými objemy značených kultur (např. centrifugace) také zvyšuje riziko kontaminace dalších pracovních prostor. Návrh miniaturizace zařízení pro radioaktivní značení umožňuje práci s objemy buněk pod 1 ml, což znamená nižší spotřebu izotopu a mnohem vyšší specifické značení, které má za následek kvalitnější výsledky cílené na studium kinetiky syntézy a degradace fotosyntetických proteinů a pigmentů. Práce přímo ve zkumavkách opatřených závity a těsnými víčky pak minimalizuje riziko kontaminace zařízení i během následných prací, jako je izolace a separace proteinů a pigmentů. Navržený systém umožňuje: 1.Maximální využití radioizotopů v kulturách s vysokou hustotou buněk, což vede k vysoce efektivnímu značení proteinů a pigmentů v buňkách řas a sinic 2.Přesně definované teplotní a světelné podmínky během značení 3.Minimalizaci rizika kontaminace kultivačního zařízení a pracovního prostoru využívaného při radioaktivním značení.

  Labeling by radioizotopes belongs to important biochemical and molecular-biological tools during characterization of protein and pigment life-times in cells of autotrophic microorganisms, namely microalgae and cyanobacteria. The equipment usually used for this purpose allows only use of highly diluted cultures with volumes ranging from tens to hundreds ml and given the high prices of radioisotopes labeling is also performed at low isotope concentrations. This leads in general to low level of protein and pigment labeling which is difficult to detect and interpret. In addition, contact with radioisotopes necessarily leads to radioactive contamination of this equipment, which is necessary to allocate just for the work with radioisotopes. Manipulation with high volumes of labeled cultures (e.g. centrifugation) also increases the risk of contamination of working space. The proposal of the equipment for radioactive labeling allows work with volumes below 1 ml meaning lower consumption of radioisotopes related to a higher specific labeling which results in higher quality results aimed at the study of photosynthetic protein and pigment synthesis and degradation. Work directly in tubes with tight caps minimalizes risk of contamination of the cultivation apparatus and working space also during the following procedures like isolation and separation of proteins and pigments. The proposed system allows: 1.Maximal utilization of radioisotopes in cultures with high cell density leading to highly effective labeling of proteins and pigments in cells of algae and cyanobacteria 2.Precisely defined temperature and light conditions during labeling 3.Minimalization of risks of radioactive contamination of cultivation equipment and working space used for radioactive labeling.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0253467

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.